Legislativní novinky v prosinci 2014

Vydáno: 12 minut čtení

Konec roku bývá tradičně nejplodnějším obdobím zákonodárců, zřejmě jejich osobité pojetí „Ježíška“, které ale adresáty obvykle moc nepotěší. Žel moderní doba zcela převrátila původní smysl byrokracie - coby vlády nad úředníky - spíše naopak na „vládu úředníků“, v čele s bruselskými. Uvidíme například, zda dnešní vládní chvalozpěvy na nové nástroje boje s daňovými podvodníky skutečně v praxi přinesou více dobrého než zlého.

Legislativní novinky v prosinci 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Vyhláška č. 293/2014 Sb., mění vyhlášku č. 500/2002 Sb., provádějící účetní zákon pro podnikatele:
-
Celkem 6 změnových bodů a 2 přechodná ustanovení s účinností od 1.1.2015 opravují chyby minulé novely účetní vyhlášky související s novým občanským zákoníkem, proto
lze změny použít již v roce 2014.
-
Stěžejní změna se týká tzv. práva stavby vymezeného v § 1240 až 1256 nového občanského zákoníku.
V případě práva stavby již nebude součástí jeho ocenění stavba vyhovující tomuto právu stavby.
Bude-li při nabytí práva stavby oceněného jednou částkou jeho součástí stavba vyhovující právu stavby zřízená jinou účetní jednotkou nebo osobou, rozdělení ocenění práva stavby na část odpovídající stavbě a právu stavby se provede při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení obou částí práva stavby. Stavby vyhovující právu stavby se budou samostatně jak účtovat, tak i odpisovat.
Vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení průměrných základních cen zemědělských pozemků:
-
Norma je nezbytná
pro výpočet daně z pozemků
- orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Pokud došlo ke změně, bude
automaticky správcem daně promítnuta do výpočtu daně z nemovitých věcí,
jejíž výši tradičně oznámí poplatníkovi složenkou v květnu 2015.
Sdělení MPSV č. 311/2014 Sb., o průměrné mzdě roku 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti:
-
Stanovená průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí 2014 ve výši
25 179 Kč je stěžejní pro účely podpory v nezaměstnanosti,
podpory při rekvalifikaci, dále
pro finanční podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
jakož i k podpoře jejich vlastního podnikání. Slouží také pro výpočet odvodu do státního rozpočtu
alias
invalidní daně coby náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Tato povinnost se týká zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci.
Vyhláška č. 328/2014 Sb., o sazbě základní náhrady, stravném a cenách pohonných hmot:
-
Předpis uvádí stěžejní parametry pro výpočet cestovních náhrad zaměstnanců i daňových výdajů OSVČ
v roce 2015.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (tzv. kilometrovné) se nemění:
osobní auta 3,70 Kč,
motorky 1 Kč.
Limity stravného u tuzemských pracovních cest mírně vzrostly
na 69 Kč až 82 Kč (cesta trvá v daném dni 5 až 12 hodin), 104 Kč až 125 Kč (cesta trvá 12 až 18 hodin), 163 Kč až 195 Kč (cesta trvá déle než 18 hodin). A o několik haléřů
stouply průměrné ceny pohonných hmot
na 35,90 Kč/l (benzín 95 oktanů), 38,30 Kč/l (benzín 98 oktanů) a 36,10 Kč/l (nafta).
Zákon č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon o vojácích z povolání, a dalších 7 zákonů:
-
Předpis je
a priori
určen vojákům, kterým přináší především nový jednodušší a více motivační systém odměňování. Zmiňujeme si jej zde pouze proto, že
drobně novelizuje také zákon o daních z příjmů.
A to ohledně
příplatku za službu vojáka z povolání v zahraničí,
kde bylo nutno kvůli
zachování osvobození od daně
reagovat na změnu, že již nebude vyplácen v příslušné cizí měně, ale pouze v Kč.
Zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon o č. 235/2004 Sb., o DPH, a dalších 7 zákonů:
-
Novela je účinná převážně
od 1.1.2015
a využívá nových možností boje proti daňovým podvodům, které přinášejí směrnice Rady EU č. 2013/42/EU a 2013/43/EU.
Vláda je tak oprávněna nařízením stanovit používání režimu přenesení daňové povinnosti u určitého zboží a služeb.
Přitom ale může vybírat jen z předem dané množiny plnění uvedených v nové příloze č. 6, viz vládní nařízení dále.
-
Ruší se zvláštní režim autorských honorářů podléhajících srážkové dani - nově jsou tedy zdanitelné. Řada změn souvisí s odstraněním nejasností při uplatnění DPH ve vazbě na nový občanský zákoník. A došlo i na změny ve struktuře zákona, např. u „Místa plnění“ a „Režimu přenesení daňové povinnosti“.
-
S účinností odloženou na
1.1.2016
přibude po vzoru Slovenska
kontrolní hlášení,
kterým plátci povinně elektronicky oznámí všechna poskytnutá a přijatá zdanitelná plnění v ČR! Což správcům daně umožní okamžitou křížovou kontrolu údajů a údajně citelně omezí daňové podvody, ovšem za cenu značného růstu administrativy plátců.
Sankce až 500 000 Kč! Skončí výjimka fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč umožňující podávat papírová přiznání. Nebude od daně osvobozeno dodání stavebního pozemku.
-
Novela
ruší již dříve schválené snížení limitu
obratu pro povinnou registraci plátce na 750 000 Kč za „rok“, které by jinak nabylo účinnosti od 1.1.2015.
I nadále tedy zůstává limitem obratu 1 mil. Kč.
Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení zboží a služeb pro režim přenesení daňové povinnosti:
-
Tímto nařízením Vláda ČR ihned využila možnosti dané od 1.1.2015 výše uvedenou novelou zákona o DPH.
„Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením.“
Prakticky řečeno to znamená, že
u těchto plnění neodvádí státu DPH dodavatel ale odběratel, je-li také plátcem DPH.
-
Začít je třeba upozorněním, že kvůli tiskové chybě vyšlo nařízení
s účinností
(závazností) již od 1. 1., zatímco dle záměru vlády měl být uveden
1. duben 2015!
Oprava data vyšla 5. 1. ve Sbírce zákonů.
-
Bez omezení se režim „zdanění odběratelem“ uplatní při převodu emisních povolenek (jak doposud stanovoval přímo zákon), v ostatních případech
pouze u „vybraného zboží“ za více než 100 000 Kč.
-
Vybraným zbožím jsou
obiloviny a technické plodiny,
včetně olejnatých semen a cukrové řepy (u řepy se tento zvláštní režim uplatní až od 1.9.2015),
kovy,
včetně drahých kovů (až na výjimky),
mobilní telefony,
dále mikroprocesory, centrální procesorové jednotky, desky plošných spojů s integrovanými obvody (toto vše ale jen při dodání ještě před zabudováním do zboží pro konečné uživatele), přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (prakticky hlavně
tablety a laptopy
)
a videoherní konzole.
 
Finanční zpravodaj č. 5/2014 (výběr)
DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS):
-
Jak jsme uvedli v novinkách za září, od ledna 2015 se v celé EU změnila pravidla
určení místa plnění u služeb elektronicky poskytovaných,
telekomunikačních, rozhlasu a televize
pro „nepodnikatele“.
Tyto se nově zdaňují vždy
ve státě příjemce služby.
Pro zjednodušení praxe byl zaveden dobrovolný
zvláštní režim jednoho správního místa
alias
„mini one stop shop“,
který tato informace stručně objasňuje. Místo registrace ve státě každého zákazníka díky tomu postačí registrace v jednom státě EU.
Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2015:
-
Každoroční praktická metodická pomůcka pro poplatníky a plátce daní, v níž najdou zejména čísla účtů každého finančního úřadu, pro všechny druhy daní, poplatků, sankcí apod. Pamatovat je třeba rovněž na jednoznačnou identifikaci daňového subjektu variabilním symbolem platby: DIČ nebo RČ. Samostatně se informace věnuje platbě poštovní poukázkou, bankovním příkazem a internetovým bankovnictvím. Speciální a nejsložitější
instrukce
se týkají placení tzv. zvláštního způsobu zajištění DPH odběratelem.
 
Sdělení GFŘ
Zvláštní režim jednoho správního místa Mini One Stop Shop:
-
Další a podrobnější (18 stran) informace k již zmíněné novince usnadňující administrativu plátcům poskytujícím elektronické, telefonní a další věcně blízké služby osobám nepovinným k dani jinde v EU.
Daňový kalendář 2015:
-
Již tradiční každoroční pomůcka pro daňové subjekty, kde najdou nejen nejzazší termíny hlavních daňových povinností, ale v úvodní části i obecnější informace a pravidla týkající se správy daní obecně.
Nejvýznamnější změny u daně z příjmu právnických osob 2015:
-
Uvádíme jen několik zajímavějších příkladů novinek.
Majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
vypůjčitele a výprosníka
je osvobozen do ročního úhrnu 100 000 Kč od téže osoby.
Dále byla
zpřesněna definice finančního leasingu
a i ohledně věcí patřících do 4. až 6. odpisové skupiny je možné zkrácení doby nájmu o 6 měsíců oproti odpisům. Tzv. polhůtní závazky se budou „dodaňovat“ již po 30 měsících od splatnosti, tj. o 6 měsíců dříve než dosud.
Výplata rezervního fondu
tvořeného
ze zisku podléhá srážkové dani 15% (při vztahu dceřiná
versus
mateřská společnost osvobozeno
od daně), byl-li fond vytvořen již při vzniku obchodní
korporace
, tak se při rušení výplata nezdaňuje.
Nejvýznamnější změny u daně z příjmu fyzických osob a plátců daně 2015:
-
Opět jen pár zajímavějších novinek.
Zpřísnění podmínek daňových výhod u soukromého životního pojištění,
zejména z pojistného produktu nelze průběžně a předem vybírat peníze. Jinak bude muset poplatník zdanit nejen dřívější odpočty, ale nově také od daně osvobozené příspěvky zaměstnavatele.
Majetkový prospěch z bezúročné zápůjčky od zaměstnavatele se týká jen jistin do úhrnu 300 000 Kč od téže osoby. Zdanění autorských honorářů
srážkovou daní se vrací do roku 2013 - tedy jen k příspěvkům do médií - ovšem při zachování loňského limitu až do 10 000 Kč.
Absolutní maxima tzv. paušálních výdajů OSVČ
se nově vztahují rovněž na zemědělce a řemeslné živnostníky (1,6 mil. Kč) i na ostatní živnostníky (1,2 mil. Kč). Člen rodinného závodu se považuje za spolupracující osobu. Starobní důchodci sice mají zpět základní slevu na dani, ale nejen oni musejí pamatovat na
obnovení podmínky osvobození pravidelně vyplácených důchodů
tím, že příjmy ze zaměstnání spolu s dílčím základem daně z podnikání a nájmu
nepřesáhnou 840 000 Kč za rok.
Novou slevu za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku lze uplatnit již za rok 2014 do výše 8 500 Kč ročně za jedno dítě.
Zvyšuje se daňové zvýhodnění
na 2. dítě v domácnosti o 200 Kč a na 3. a další dítě o 300 Kč měsíčně.
Povinná e-komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty:
-
Od 1.1.2015 platí, že
má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uložený povinný audit, je povinen daňová podání
- přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování -
učinit pouze elektronicky (tj. datovou zprávou).
Za nedodržení povinné e-formy u podání, jejichž seznam je zveřejněn na internetu Finanční správy a na úředních deskách finančních úřadů, uloží správce daně
pokutu 2 000 Kč,
pokud by to závažně ztěžovalo správu daní, pak až 50 000 Kč.
Rušení faxů:
-
Finanční správa nebude počínaje 1. lednem 2015 přijímat podání prostřednictvím
faxového zařízení.
Informace GFŘ o změně v osobě plátce daně u pracovních agentur z EU a EHP:
-
Upozornění na to, že od 1.1.2015 je nově upraven daňový režim mezinárodního pronájmu pracovní síly na území EU a EHP. Jeho podstatou je, že
se mění osoba plátce daně z uživatele práce pronajatých pracovníků na osobu pronajímatele
- organizační složku zahraniční agentury práce.
Promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015:
-
Novela daňového řádu umožňuje po čase opět
individuální promíjení „sankcí“
- penále, úroků z prodlení a úroků z posečkané částky daně. Tisková zpráva GFŘ dodává, že nejde o automatický nárok daňových subjektů, ale
vyhověno bude pouze tomu, kdo splní předem daná kritéria,
k čemuž bude vydán metodický pokyn. Předpokladem úspěchu žádosti je úhrada daně, které se příslušenství týká, a rovněž
správního poplatku 1 000 Kč
(ledaže sankce nepřesáhla 3 000 Kč) a přesvědčivé odůvodnění.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
89/2012 Sb., občanský zákoník
311/2014 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Nařízení vlády

361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Vyhlášky

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
293/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad