Legislativní novinky v listopadu 2014

Vydáno: 7 minut čtení

Tradičně s koncem roku vyplouvají na povrch četné daňové i další změny přichystané zajisté pro blaho daňových subjektů od nového roku 2015. Mediálně nejznámější je patrně druhá snížená sazba DPH 10% týkající se hlavně léků a tištěných knih. Na poli daní z příjmů jde především o zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě (+200 Kč), třetí a další (+300 Kč), a o zastropování všech paušálních výdajů OSVČ (i u zemědělců).

Legislativní novinky v listopadu 2014
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného a slevy na mýtném:
-
Pro rok 2015 se nemění
časové poplatky
alias
dálniční známky za zpoplatněné úseky: 1 500 Kč za rok, 440 Kč za měsíc a 310 Kč za 10 dnů. Mírně se zjednodušuje
systém mýtného a snižují některé sazby.
Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015:
-
Jde o základ výpočtu cestovních náhrad u zahraničních pracovních cest - sazby
shodné s rokem 2014.
Např. pro: Německo 45 Eur, Polsko 35 Eur, Rakousko 45 Eur, Slovensko 35 Eur, USA 50 USD.
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a změně 4 zákonů:
-
Dosud bylo možno v ČR péči o předškolní děti poskytovat ve vzdělávacích zařízeních typu mateřských škol, nebo na základě živnostenského oprávnění v oblasti péče o děti. Nově přibývá služba spočívající v
hlídání a péči o dítě v dětské skupině. Cílem není vzdělávání dětí
(jako v MŠ)
a účelem není zisk.
-
Součástí je novela zákona o daních z příjmů, obsahující
dvě daňová opatření k podpoře služeb péče o předškolní děti.
První cílí
na zaměstnavatele,
kteří takto pomáhají zaměstnancům - náklady na provoz mohou uplatnit do daňových výdajů, pak ale půjde u zaměstnanců o zdanitelný a zpojistitelný příjem. Nebo
výdaje daňově neuplatní a u zaměstnanců půjde o příjem osvobozený
od daně i pojistného.
-
Podpora rodičů spočívá v zavedení nové slevy na dani za umístění dítěte,
a to ve výši výdajů vynaloženým poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy. Slevu lze uplatnit až při ročním zúčtování záloh, resp. v daňovém přiznání, a to
poprvé již za rok 2014.
Zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu:
-
Předpis je
a priori
určen finančním institucím, ovšem přináší také významnou změnu
omezující platby v hotovosti.
Dosud byla denním limitem částka 350 000 Kč, která se od 1.12.2014
snižuje na 270 000 Kč.
Současně se rozšířilo věcné vymezení pojmu „platba“, takže mimo jiné
dopadá nově i na půjčky.
Zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon o DPH, a další 3 související zákony:
-
Jedná se o tzv.
sazbovou novelu,
která je mediálně dosti známá. Hlavním posláním je tedy
zavést druhou sníženou sazbu daně 10% pro tři kategorie zboží (nová Příloha č. 3a) – většina léků, tištěné knihy s reklamou do 50% a nezbytně nutná dětská výživa
pro kojence do 1 roku a pro malé děti do 3 let.
Zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů, a dalších 17 souvisejících zákonů:
-
Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně
(15 804 Kč ročně)
a na třetí a každé další dítě o 300 Kč měsíčně
(17 004 Kč ročně).
-
Strop tzv. paušálních výdajů OSVČ
se rozšiřuje na všechny druhy samostatné činnosti,
takže nově dolehne i na zemědělce a živnostníky.
Ve všech případech odpovídá limit příslušnému paušálnímu procentu (80, 60, 40 a 30%) z částky 2 mil. Kč.
-
Kvůli zneužívání
daňových výhod soukromého životního pojištění se tyto omezí čistě na pojistné produkty kryjící životní rizika,
čímž se vyloučí investiční složka pojistného.
Lhůta pro roční zúčtování záloh
se z 15. 3.
vrací zpět na 31. 3.
-
Ve vazbě na zrušení zákazu slevy na dani starobních důchodců se obnovuje restrikce dle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Zdaňují se důchody, pokud součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné (podnikatelské) činnosti a z nájmu přesáhne
roční limit 840 000 Kč.
-
Zdanění srážkovou daní se u příjmů autorů navrací
do stavu před 1.1.2014. Bude se tedy opět týkat jen příspěvků do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize. Pouze se
zachová stávající měsíční limit 10 000 Kč.
Pro účely solidárního zvýšení daně bude možné - již od roku 2014 - zohlednit ztrátu z podnikání. Zavádí se nové
hlášení osvobozených příjmů fyzických osob přes 5 mil. Kč, jinak hrozí pokuta 15%.
 
Sbírka mezinárodních smluv
Sdělení č. 64/2014 Sb.m.s., o sjednání 2. Protokolu upravujícího daňovou smlouvu se Singapurem:
-
Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Singapurskou republikou včetně 1. Protokolu vyšla jako Sdělení č. 224/1998 Sb. Celkem 13 změnových článků nového 2. Protokolu se uplatní od roku 2015.
 
Finanční zpravodaj č. 4/2014
Pokyn č. MF-4 o stanovení lhůt při správě daní:
-
Pokyn rozděluje rozhodnutí správců daně do tří časových lhůt:
30 dnů
(13 jednoduchých rozhodnutí, např. o snížení záloh na daň),
3 měsíce
(7 složitějších případů, např. rozhodnutí o závazném posouzení) a
6 měsíců
(4 nejsložitější typy, např. rozhodnutí o odvolání odvolacím orgánem nebo o prominutí daně).
-
Dále se uvádí,
jak se počítá běh stanovených lhůt,
co lhůtu přerušuje, staví apod.
Sdělení k Pokynu č. D-288 k jednotnému postupu u odpočtu na podporu výzkumu a vývoje:
-
V návaznosti na obsáhlé změny týkajících se možnosti uplatnění zmíněného odpočtu od základu daně z příjmů dochází k novelizaci i dřívějšího metodického pokynu Ministerstva financí k jeho uplatňování.
Sdělení k aplikaci Smlouvy s Japonskem o zamezení dvojího zdanění:
-
K letité daňové smlouvě s Japonskem (byla vyhlášena pod č. 46/1979 Sb.) se sděluje, že v Japonsku
byla od 1.10.2014 zavedena nová daň
„The Local Corporation Tax Act“. Sazba daně činí 4,4%.
 
Sdělení GFŘ
Upozornění pro plátce daně ze závislé činnosti:
-
Termín pro
provedení ročního zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění
za rok 2014
se nezměnil -
do 31.3.2015,
a přeplatky z ročního zúčtování záloh je nutno vrátit při zúčtování mzdy za březen 2015.
-
Dále Finanční správa upozorňuje plátce daně na
nové tiskopisy týkající se zdanění závislé činnosti,
zejména: Prohlášení poplatníka k dani pro rok 2015 (vzor č. 24), Prohlášení k uplatnění nové slevy za umístění dítěte (za rok 2014), Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2014 (vzor č. 21).
Vykazování druhé snížené sazby DPH v přiznání k DPH od 1.1.2015:
-
Jak jsme výše zmínili,
od 1.1.2015 zavádí novela DPH
(zákonem č. 262/2014 Sb.) vedle dosavadní (první) snížené sazby DPH 15% i
druhou sníženou sazbu 10%.
Což se promítne do nového tiskopisu přiznání k DPH č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 19 (včetně pokynů k vyplnění) - poprvé pro zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015. Kromě této změny zůstává struktura tiskopisu zachována.
Finanční úřady se při kontrolách zaměří na převodní ceny:
-
Ke zjištění podrobných informací o transakcích se spojenými osobami poslouží
nová příloha přiznání k dani z příjmů právnických osob – poprvé již za rok 2014.
Jde o tiskopis č. 25 5404/E - vzor č. 1.
-
Povinnost vyplňovat přílohu budou mít daňové subjekty splňující alespoň jedno z následujících kritérií: aktiva celkem více než 40 mil. Kč, čistý
obrat více než 80 mil. Kč, nebo více než 50 zaměstnanců.