Změny týkající se přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, 1. část

Vydáno: 22 minut čtení

V článku si rozebereme tři změny související s podáním daňového přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2014. Jedná se jednak o nové možnosti související s uplatněním solidárního zvýšení daně u zaměstnance na základě novely zákona o daních z příjmů účinné od 1.1.2015 (zákon č. 267/2014 Sb. ), které se dle přechodného ustanovení zákona může použít již pro zdaňovací období roku 2014. Dalším tématem je uplatnění srážkové daně dle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů , s možností podat daňové přiznání poplatníkem na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Posledním tématem je uplatnění nové slevy za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy dle nového ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů na základě zákona č. 247/2014 Sb. , o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Změny týkající se přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014
Ing.
Ivan
Macháček
 
Nově u solidárního zvýšení daně u zaměstnance
Solidární zvýšení daně se týká fyzických osob výlučně s příjmy ze závislé činnosti a s příjmy ze samostatné činnosti.
Solidární zvýšení daně se netýká příjmů z nájmu, z kapitálového majetku a ostatních příjmů zdaňovaných dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Toto zvýšení daně činí dle § 16a ZDP sedm procent z kladného rozdílu mezi:
a)
součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 (příjmy ze závislé činnosti) a dílčího základu daně podle § 7 (dílčí základ daně z příjmů ze samostatné činnosti) v příslušném zdaňovacím období a
b)
48 násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení.
Za
průměrnou mzdu
se podle § 15 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje částka, která se vypočte jako součin všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
Pro rok 2014 vychází limitní částka z vyhlášky č. 296/2013 Sb., ve které je stanoven všeobecný vyměřovací základ za rok 2012 ve výši 25 903 Kč a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu 1,0015, takže průměrná mzda za rok 2012 činí 25 942 Kč. Limitní částka pro uplatnění solidárního zvýšení daně tak v roce 2014 činí 48 × 25 942 Kč =
1 245 216 Kč
. Pokud součet příjmů dle § 6 a dílčího základu daně dle § 7 ZDP přesáhne za rok 2014 tuto částku, uplatní se z rozdílu solidární zvýšení daně.
V novele ZDP účinné od 1.1.2015 se ustanovení § 16a doplňuje o odstavec 3, který zní:
„Vykáže-li poplatník u příjmů ze samostatné činnosti daňovou ztrátu, lze o ni pro účely odstavce 2 písm. a) snížit příjmy z