Specifické otázky uplatnění finančního leasingu v roce 2014

Vydáno: 18 minut čtení
Specifické otázky uplatnění finančního leasingu v roce 2014
Ing.
Ivan
Macháček
V červnovém čísle časopisu jsme se na s. 17 zabývali základním řešením finančního leasingu a podmínkami daňové uznatelnosti úplaty u finančního leasingu uživatelem v roce 2014. Tento příspěvek se zaměří na daňové řešení úplaty u finančního leasingu v případě uplatnění paušálních výdajů zemědělským podnikatelem, při ukončení činnosti zemědělského podnikatele v průběhu trvání leasingové smlouvy a na daňové řešení pracovních cest vozidlem pořízeným v rámci finančního leasingu, a to v době trvání leasingové smlouvy a po jejím skončení a převedení vlastnického práva na uživatele věci.
Finanční leasing a uplatňování paušálních výdajů
V případě, že poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatňuje v průběhu doby trvání finančního leasingu
paušální výdaje
dle ustanovení § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pak jsou v těchto paušálních výdajích zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti nebo z nájmu, a tedy i úplata související s finančním leasingem hmotného majetku.
V případě, že poplatník uplatňuje paušální výdaje i ve zdaňovacím období, kdy dochází k ukončení finančního leasingu a k převedení vlastnického práva k věci za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele věci, pak u poplatníka
není splněna podmínka pro daňovou uznatelnost
úplaty stanovená v § 24 odst. 4 písm. c), v § 24 odst. 15 písm. b), resp. v § 24 odst. 16 písm. b) ZDP.
Fyzická osoba nemůže po ukončení finančního leasingu zahrnout nabytý hmotný majetek do svého obchodního majetku,
protože při uplatňování výdajů procentem z příjmů fyzická osoba obchodní majetek nemá.
Důsledkem toho je, že
poplatník je povinen zvýšit základ daně
ve zdaňovacím období, ve kterém došlo k převedení vlastnického práva k věci po ukončení finančního leasingu a nedošlo (ani nemohlo dojít) k jeho zařazení do obchodního majetku kupujíc