Aktivně činní starobní důchodci a jejich zdanění po nálezu Ústavního soudu

Vydáno: 22 minut čtení

Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozeznává v § 4 čtyři druhy důchodů, a to starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, a dále sirotčí. V článku si uvedeme podmínky zdanění výdělečně činných starobních důchodců v roce 2014, a to v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, vyhlášeném dne 30.7.2014, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 162/2014 Sb. , která byla rozeslána dne 4.8.2014.

Aktivně činní starobní důchodci a jejich zdanění po nálezu Ústavního soudu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození důchodů od daně v roce 2014
V úvodu se zmíníme o osvobození starobních důchodů od daně z příjmů. Podle znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí částka ročně ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů. K 1.1.2014 činí minimální mzda 8 500 Kč, přichází tedy do úvahy
osvobození ročně vyplácených důchodů a penzí 306 000 Kč od daně z příjmů, což odpovídá měsíčnímu důchodu (příp. součtu měsíčního důchodu a penze) 25 500 Kč.
Pokud výše ročního vypláceného důchodu za rok 2014 přesáhne částku 306 000 Kč, je od daně z příjmů osvobozena výše důchodu a penze 306 000 Kč a
částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP,
přičemž poplatník daně z příjmů v tomto případě musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 za podmínek uvedených v § 38g ZDP.
V § 4 odst. 3 ZDP se stanoví, že
osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
Do příjmů podle § 6 ZDP se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“), však v přechodných ustanoveních bod 8 stanoví, že
pro zdaňovací období let 20