Aktivně činní starobní důchodci a jejich zdanění po nálezu Ústavního soudu

Vydáno: 22 minut čtení

Zákon č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, rozeznává v § 4 čtyři druhy důchodů, a to starobní, invalidní, vdovský a vdovecký, a dále sirotčí. V článku si uvedeme podmínky zdanění výdělečně činných starobních důchodců v roce 2014, a to v návaznosti na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13, ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, vyhlášeném dne 30.7.2014, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů v částce 66 pod číslem 162/2014 Sb. , která byla rozeslána dne 4.8.2014.

Aktivně činní starobní důchodci a jejich zdanění po nálezu Ústavního soudu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození důchodů od daně v roce 2014
V úvodu se zmíníme o osvobození starobních důchodů od daně z příjmů. Podle znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je od daně z příjmů fyzických osob osvobozena z úhrnu příjmů ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí částka ročně ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, do níž se nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle zvláštních právních předpisů. K 1.1.2014 činí minimální mzda 8 500 Kč, přichází tedy do úvahy
osvobození ročně vyplácených důchodů a penzí 306 000 Kč od daně z příjmů, což odpovídá měsíčnímu důchodu (příp. součtu měsíčního důchodu a penze) 25 500 Kč.
Pokud výše ročního vypláceného důchodu za rok 2014 přesáhne částku 306 000 Kč, je od daně z příjmů osvobozena výše důchodu a penze 306 000 Kč a
částka převyšující tuto hranici je zdaněna jako ostatní příjem dle § 10 ZDP,
přičemž poplatník daně z příjmů v tomto případě musí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 za podmínek uvedených v § 38g ZDP.
V § 4 odst. 3 ZDP se stanoví, že
osvobození pravidelně vyplácených důchodů a penzí uvedených v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se nepoužije v případě, kdy součet příjmů podle § 6 ZDP a dílčích základů daně podle § 7 a 9 ZDP u poplatníka přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 000 Kč.
Do příjmů podle § 6 ZDP se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují příjmy od daně osvobozené, ani příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.“), však v přechodných ustanoveních bod 8 stanoví, že
pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se ustanovení § 4 odst. 3 ZDP nepoužije.
 
Zrušení slevy na dani u starobního důchodce od roku 2013
Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, bylo doplněno ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP s tím, že
nemůže slevu na dani na poplatníka uplatnit
ve zdaňovacích obdobích 2013 až 2015
poplatník, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.
Jedná se tedy o výdělečně činné důchodce pobírající starobní důchod, kteří mají příjmy z činností dle § 6 až 10 ZDP, a to bez ohledu na výši pobíraného starobního důchodu. Tato nemožnost uplatnit slevu na dani na poplatníka se však nevztahuje na ostatní poplatníky pobírající jiné druhy důchodů, jako invalidní, vdovský a vdovecký, anebo sirotčí.
Pokud starobní důchod začal občan pobírat až od 2.1.2013 a později, byla splněna podmínka pro uplatnění slevy na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč za zdaňovací období roku 2013.
V upraveném znění § 35ba odst. 1 ZDP na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. je počínaje zdaňovacím obdobím roku 2014 nahrazena v § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP sleva na dani na poplatníka novým pojmem
základní sleva na poplatníka,
přičemž tato sleva zůstává pro rok 2014 ve stejné výši jako v loňském roce, tj. 24 840 Kč. Znění o nemožnosti snížit daň o tuto částku u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění, nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu však zůstalo v tomto ustanovení pro rok 2014 ve stejném znění jako v roce 2013.
Na základě vládního návrhu novely ZDP (sněmovní tisk č. 252) je s účinností od 1.1.2015 toto znevýhodnění starobních důchodců zrušeno a počítá se se znovuobnovením možnosti uplatnit základní slevu na poplatníka i u výdělečně aktivního starobního důchodce.
Tato novela ZDP však neřeší zdaňovací období roku 2014.
Poznamenáváme, že ve smyslu čl. II přechodných ustanovení bod 2 vládního návrhu novely ZDP, se pro zdaňovací období roku 2015 nepoužije část první článek II bod 8 zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. To znamená, že
pro zdaňovací období roku 2015 by zůstalo k použití znění § 4 odst. 3 ZDP
tak, jak jsme výše popsali (limit 840 000 Kč).
 
Sleva na dani u starobního důchodce v roce 2014 po zveřejnění nálezu ÚS
Ústavní soud
ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášeném dne 30.7.2014, který byl přijat plénem Ústavního soudu dne 10.7.2014 na základě návrhu skupiny senátorů,
rozhodl o neústavnosti dosavadní regulace slevy na dani v případě pracujících starobních důchodců.
Nález nabyl účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2014, která byla rozeslána dne 4.8.2014.
V nálezu se uvádí:
„Ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 500/2012 Sb., se ve slovech,daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu‘ ruší dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů.“
Ministerstvo financí společně s Finanční správou ČR zveřejnilo dne 30.7.2014 na internetových stránkách Finanční správy ČR společné prohlášení, ve kterém se uvádí, že
Ministerstvo financí a Finanční správa České republiky budou akceptovat závěry uvedené v nálezu Ústavního soudu
zveřejněného dne 30.7.2014 ve věci uplatnění základní slevy na dani pro poplatníky pobírající starobní důchod. Výdělečně činní starobní důchodci si mohou po zveřejnění tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů uplatnit základní slevu na dani již za zdaňovací období roku 2014 bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu 2014 pobírateli starobního důchodu. V tomto stanovisku se dále uvádí, že
slevu na dani si poplatník může uplatnit prostřednictvím svého zaměstnavatele - plátce daně, anebo v daňovém přiznání
za zdaňovací období roku 2014, a to podle ZDP.
Dne 8. srpna 2014 byly na webových stránkách Finanční správy ČR zveřejněny
odpovědi na nejčastější dotazy poplatníků
týkající se správného postupu při uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců ve vazbě na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13. V případě, že je starobní důchodce zaměstnán, zohlední základní slevu na dani zaměstnavatel při výpočtu záloh na dani sám, pokud zaměstnanec má podepsané u zaměstnavatele prohlášení k dani a v něm si uplatnil základní slevu na poplatníka, avšak zaměstnavatel tuto slevu při výpočtu měsíční zálohy nezohlednil. V ostatních případech zaměstnaného starobního důchodce je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit byla vyznačena v prohlášení k dani.
Zaměstnavatel zohlední základní slevu na dani při výpočtu zálohy na daň zaměstnanci počínaje kalendářním měsícem následujícím, v němž mu zaměstnanec tuto skutečnost oznámil v prohlášení k dani.
Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu nebude plátce daně postupovat podle § 38i ZDP, tzn., že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce roku 2014.
V prvních měsících letošního roku do zveřejnění nálezu Ústavního soudu však zaměstnavatelé nemohli daňovou slevu uplatnit u pracujících starobních důchodců, kteří k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod. Pracující důchodci tak zaplatili na měsíčních zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti více, než je jejich daňová povinnost. Přeplatek na dani bude řešen v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, provedeným zaměstnavatelem na základě požádání zaměstnance. Pokud podává starobní důchodce daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 z důvodů specifikovaných v § 38g, resp. v § 36 odst. 7 ZDP, uplatní základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč v daňovém přiznání.
příklad č. 1
Starobní důchodce v roce 2014 nadále pracuje na základě uzavřené pracovní smlouvy v zemědělském družstvu. Zaměstnanec i pro rok 2014 podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, ale protože k 1.1.2014 pobírá starobní důchod, neuplatnil v prohlášení základní slevu na poplatníka. Po zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů provede zaměstnanec koncem srpna 2014 změnu v prohlášení k dani a uplatní v něm základní slevu na dani. Předpokládejme, že mzda starobního důchodce je v každém měsíci kalendářního roku 2014 stejná, a to ve výši 18 000 Kč.
Zaměstnavatel každý kalendářní měsíc srazil zaměstnanci měsíční zálohu na daň ze závislé činnosti ve výši 15% ze mzdy navýšené o 34% povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, takže zdanění proběhne z částky 24 120 Kč a sražená měsíční záloha na daň ze zaokrouhleného základu daně 24 200 Kč činí 3 630 Kč. Počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž zaměstnanec oznámil zaměstnavateli svůj požadavek na uplatnění slevy na dani (ve smyslu znění § 38k odst. 1 ZDP), tj. poprvé za měsíc září 2014, uplatní zaměstnavatel při výpočtu měsíční zálohy na daň měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč, takže sražená měsíční záloha na daň bude počínaje měsícem září činit 1 560 Kč.
Po skončení kalendářního roku provede zaměstnavatel na základě požádání zaměstnance ve smyslu § 38ch odst. 1 ZDP roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. V tomto ročním zúčtování již uplatní zaměstnavatel u zaměstnance celoroční základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I 
Údaj
I
Výpočet údaje v Kč
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Součet vyplacených mezd I 12 x 18 000 = 216 000 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Povinné pojistné I 12 x 6 120 = 73 440 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Superhrubá mzda I 216 000 + 73 440 = 289 440 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň ze zaokrouhleného základu daně I 289 400 x 0,15 = 43 410 I I 289 400 Kč I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Základní sleva na dani I 24 840 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň po snížení o základní slevu na I 18 570 I I dani I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Na zálohách zaplaceno I 8 x 3 630 + 4 x 1 560 = 35 280 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Přeplatek na dani I 16 710 I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Přeplatek na dani bude zaměstnavatelem zaměstnanci vrácen ve výši 16 710 Kč. Roční zúčtování záloh je plátce povinen dle § 38ch odst. 4 ZDP provést nejpozději do 15. března 2015.
Pokud by zaměstnanec provedl změnu v prohlášení k dani o uplatnění základní slevy na dani dne 30. nebo 31.7.2014, kdy byl nález Ústavního soudu zveřejněn, zaměstnavatel přihlédne k uplatnění slevy na dani již za měsíc srpen 2014. Finanční správa totiž akceptuje poskytnutí základní slevy na poplatníka již za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů, tj. za měsíc srpen 2014.
příklad č. 2
Zaměstnanec, který pracoval u zemědělského podnikatele, požádal od 1.10.2013 o starobní důchod. Nadále však po celý kalendářní rok 2014 pracuje u svého zaměstnavatele. Zaměstnanec i pro rok 2014 podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, ve kterém uplatnil základní slevu na poplatníka. S ohledem na ustanovení § 35ba odst. 1 písm. a) ZDP, ve znění k 1.1.2014, zaměstnavatel při výpočtu měsíční zálohy na daň základní slevu na dani poplatníkovi neuplatnil, protože zaměstnanec pobíral ke dni 1.1.2014 starobní důchod.
Zaměstnanec nemusí v návaznosti na nález Ústavního soudu měnit své prohlášení k dani. Protože v něm poplatník uplatnil již požadavek na základní slevu na poplatníka, přihlédne jeho zaměstnavatel dle § 38k odst. 1 ZDP k nové skutečnosti počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci oznámení změny (zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů), tj. od výpočtu zálohy na daň za měsíc září 2014. Počínaje měsícem září již při výpočtu zálohy na daň ze závislé činnosti zaměstnavatel zohlední základní měsíční slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.
Po skončení kalendářního roku provede zaměstnavatel na základě požádání zaměstnance ve smyslu § 38ch odst. 1 ZDP roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti. V tomto ročním zúčtování již uplatní zaměstnavatel u zaměstnance celoroční základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a odečte sražené měsíční zálohy na daň.
Vstřícný zaměstnavatel zohlední odečet měsíční základní slevy na poplatníka již při výpočtu zálohy na daň za měsíc srpen. Dle prezentovaného stanoviska Finanční správy bude tento postup akceptován.
příklad č. 3
Starobní důchodce pobírá starobní důchod a nadále pracuje na základě pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou. Ke dni 30.6.2014 pracovní poměr ukončí a kromě starobního důchodu již nemá žádné další příjmy. Zaměstnanec pro rok 2014 podepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, ale protože k 1.1.2014 pobíral starobní důchod, neuplatnil v prohlášení základní slevu na poplatníka. Jeho mzda je v každém měsíci kalendářního roku 2014 stejná, a to ve výši 20 000 Kč.
Zaměstnavatel za kalendářní měsíce leden až červen srazil zaměstnanci zálohu na daň ze závislé činnosti ve výši 15% ze mzdy navýšené o 34% povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, takže zdanění proběhne z částky 26 800 Kč a sražená měsíční záloha na daň činí 4 020 Kč. Při výpočtu měsíční zálohy na daň není uplatněna základní sleva na dani. Zaměstnanec může do 15.2.2015 požádat svého bývalého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a uplatnit základní slevu na poplatníka. Výpočet v ročním zúčtování bude následující.
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I 
Údaj
I
Výpočet údaje v Kč
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Součet vyplacených mezd I 6 x 20 000 = 120 000 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Povinné pojistné I 6 x 6 800 = 40 800 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Superhrubá mzda I 120 000 + 40 800 = 160 800 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň I 160 800 x 0,15 = 24 120 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Základní sleva na dani I 24 840 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň po snížení o základní slevu na I 0 I I dani I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Na zálohách zaplaceno I 6 x 4 020 = 24 120 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Přeplatek na dani I 24 120 I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Přeplatek na dani bude zaměstnavatelem zaměstnanci vrácen ve výši 24 120 Kč. Pokud poplatník nepožádá o provedení ročního zúčtování daně, může variantně podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014, přičemž si od zaměstnavatele vyžádá Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2014. Tento tiskopis od zaměstnavatele je přílohou daňového přiznání.
příklad č. 4
Starobní důchodce je zaměstnán nadále u svého původního zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr jako pracovník úklidu. V roce 2014 jeho mzda dosáhne každý měsíc stejnou částku 11 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani, ve kterém uplatnil základní slevu na dani. V měsících červen až září uzavřel dohodu o provedení práce se zemědělským podnikatelem na sběr ovoce, přičemž výše odměny za každý měsíc činí 8 000 Kč. U tohoto zaměstnavatele nepodepsal zaměstnanec prohlášení k dani.
Hlavní zaměstnavatel za kalendářní měsíce leden až srpen srazil zaměstnanci zálohu na daň ze závislé činnosti ve výši 15% ze mzdy navýšené o 34% povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištění, takže zdanění proběhne z částky 14 740 Kč a sražená měsíční záloha na daň ze zaokrouhleného základu daně 14 800 Kč činí 2 220 Kč, přičemž neuplatní u zaměstnance základní slevu na dani. Od měsíce září od této daně zaměstnavatel odečte měsíční základní slevu na dani ve výši 2 070 Kč, takže měsíční záloha na daň činí 150 Kč.
Zemědělský podnikatel bude postupovat podle znění § 6 odst. 4 ZDP a odměnu z dohody o provedení práce zdaní daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby ve výši 15%, tj. srazí a odvede částku 1 200 Kč (z dohody o provedení práce do částky 10 000 Kč se neodvádí pojistné na sociální a zdravotní pojištění). Po skončení roku 2014 starobní důchodce využije znění § 36 odst. 7 ZDP a podá daňové přiznání. V tomto si může uplatnit v plné výši základní slevu na dani 24 840 Kč a od vypočtené daně si odečte jak sražené měsíční zálohy na daň od zaměstnavatele, tak srážkovou daň sraženou zemědělským podnikatelem. V daňovém přiznání doloží potvrzení o zdanitelných příjmech a odvedených zálohách na daň od zaměstnavatele a potvrzení o zdanitelných příjmech a srážkové dani od zemědělského podnikatele (potvrzení je povinen vystavit plátce daně ve smyslu znění § 38j odst. 3 ZDP do 10 dnů od podání žádosti poplatníkem).
Výpočet v daňovém přiznání bude následující:
 I-------------------------------------I--------------------------------------I I 
Údaj
I
Výpočet údaje v Kč
I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Součet příjmů (myda + odmena z I I I dohody) I 12 x 11 000 + 4 x 8 000 = 164 000 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Povinné pojistné I 12 x 3 740 = 44 880 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Základ daně I 164 000 + 44 880 = 208 880 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň ze zaokrouhleného základu daně I 208 800 × 0,15 = 31 320 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Základní sleva na dani I 24 840 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Daň po snížení o základní slevu na I 6 480 I I dani I I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Na zálohách zaplaceno I 8 × 2 220 + 4 × 150 = 18 360 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Sražená daň z dohod I 4 × 1 200 = 4 800 I I-------------------------------------I--------------------------------------I I Přeplatek na dani I (18 360 + 4 800) – 6 480 = 16 680 I I-------------------------------------I--------------------------------------I
Na základě žádosti o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob uvedené v daňovém přiznání za rok 2014, vrátí správce daně přeplatek na účet poplatníka.
příklad č. 5
Zemědělský podnikatel i po přiznání starobního důchodu nadále podniká v rostlinné výrobě. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2013 vyčíslil základ daně z podnikání (§ 7 ZDP) ve výši 210 000 Kč a výslednou daň 31 500 Kč. Protože pobíral starobní důchod k 1.1.2013, nemohl si uplatnit slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Ve zdaňovacím období roku 2014 musí proto platit zálohu na daň dle § 38a odst. 3 ZDP k 15. 6. a 15.12.2014 ve výši 12 600 Kč. V roce 2014 očekává obdobné výsledky svého podnikání, předpokládejme stejný základ daně ve výši 210 000 Kč.
Zemědělský podnikatel v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 vyčíslí daň 31 500 Kč, od které si odečte základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč, takže jeho daň po slevě činí 6 660 Kč. Na zálohách na daň však zaplatil v průběhu roku 2014 částku 25 200 Kč, takže bude v daňovém přiznání uplatňovat přeplatek na dani ve výši 18 540 Kč.
V návaznosti na nález Ústavního soudu, má poplatník možnost využít znění § 174 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a v předstihu požádat svého správce daně o stanovení zálohy ke dni 15.12.2014 jinak nebo o zrušení povinnosti platit zálohu ke dni 15.12.2014.
příklad č. 6
Zemědělský podnikatel pobírající starobní důchod od roku 2011 podnikal i v roce 2014 v živočišné výrobě na své farmě. Dne 15.4.2014 náhle zemřel. Řízení o pozůstalosti je skončeno 15.11.2014.
Osoba spravující pozůstalost podala do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele řádné daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období od 1.1.2014 do 14.4.2014, ve kterém vyčíslila základ daně a daň na základě údajů z podnikání zůstavitele. Protože se jedná o fyzickou osobu, která pobírala k 1.1.2014 starobní důchod, nemohla být v tomto daňovém přiznání uplatněna základní sleva na dani. V návaznosti na nález Ústavního soudu může osoba spravující pozůstalost podat za období od 1.1.2014 do 14.4.2014 dodatečné daňové přiznání na nižší daň, ve kterém může uplatnit základní slevu na dani ve výši 24 840 Kč. Dodatečné daňové přiznání může podat nejdříve dnem vyhlášení nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.
Do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti podá osoba spravující pozůstalost poslední řádné daňové přiznání za část zdaňovacího období od 15.4.2014 do 14.11.2014. V tomto daňovém přiznání je nutno upravit základ daně z příjmů dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V tomto daňovém přiznání již není možno podle § 38ga ZDP uplatnit základní slevu na dani na poplatníka.
 
Sleva na dani u starobního důchodce za rok 2013
Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud
nález sp. zn. I. ÚS 2340/13,
přijatý I. senátem ÚS dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj,
dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.
V návaznosti na to byla na webových stránkách Finanční správy dne 25. září 2014 zveřejněna informace, že Finanční správa ČR a Ministerstvo financí v současné době analyzují ústavněprávní rámec ve věci možnosti uplatnění základní slevy na dani u starobních důchodců za rok 2013 v souvislosti s tímto nálezem Ústavního soudu.
Dne 7. října 2014 bylo na webových stránkách Finanční správy ČR uvedeno
stanovisko, že na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2340/2013,
který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci,
dospěla Finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce, nebude za rok 2013 aplikovat.
Fyzické osoby dotčené touto skutečností, u kterých sleva na dani doposud nebyla zohledněna, mohou svůj
nárok uplatnit v následujících řízeních:
-
U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013, v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.
-
Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.
-
Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.
Lhůta, ve které může poplatník výše uvedené učinit,
je upravena daňovým řádem a
činí tři roky,
pokud nebude prodloužena. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší, než poslední známá daň. Poplatníkům, u kterých v současnosti probíhá daňové řízení, Finanční správa uplatněnou základní slevu na dani při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.