Zálohy na podíly z rozdělení zisku v podmínkách roku 2014

Vydáno: 14 minut čtení

V obchodních korporacích je možné rozhodovat o rozdělení zisků ať již dosud neschválených, či uložených z minulých let, pouze na jedné valné hromadě v roce, a to té, která schvaluje účetní závěrku. Vzhledem k tomu, že tato valná hromada musí být ve všech kapitálových obchodních korporacích konána nejpozději do 6 měsíců po rozvahovém dni, vzniká situace, že ve druhé polovině roku není možné ze zisků obchodní korporace přidělit rozhodnutím valné hromady jejím členům podíly na zisku. Tuto skutečnost do jisté míry „napravuje“ rekodifikované právo připuštěním výplaty zálohy na podíly na zisku.

Zálohy na podíly z rozdělení zisku v podmínkách roku 2014
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Právní podstata záloh na podíly na zisku
Možnost výplaty zálohy na podíly na zisku je jednou ze stěžejních změn zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“. Na rozdíl od dříve platného ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, platný do 31.12.2013 (dále jen „ObchZ“) v § 178 odst. 1 (pro a.s.) a § 123 odst. 2 (pro s. r. o.), které svorně výslovně výplatu zálohy na podíly na zisku zakazovaly, § 40 ZOK toto výslovně umožňuje, samozřejmě za splnění předem stanovených podmínek. Vzhledem k tomu, že v praxi může docházet k záměně pojmu „podíly na zisku“ a „zálohy na podíly na zisku“, výslovně upozorňujeme, že tento článek pojednává o
zálohách na podíly na zisku.
 
Podmínky výplaty záloh na podíly na zisku
Vyplatit zálohy na podíly na zisku je možné až po splnění zákonem požadovaných podmínek:
Podmínka první - „protiinsolvenční“ pravidlo
Obchodní
korporace
nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy,
pokud by si tím přivodila úpadek.
Jedná se o tzv. „protiinsolvenční“ pravidlo, které známe i jako podmínku výplaty podílu na zisku.
Podmínka druhá - mezití