Změny účetních standardů pro podnikatele v roce 2014

Vydáno: 15 minut čtení

Na základě pověření § 36 zákona o účetnictví vytváří Ministerstvo financí České účetní standardy (dále jen „ČÚS“), které zveřejňuje ve Finančním zpravodaji. Pro běžnou účetní praxi je stěžejní, že použití standardů se považuje za naplnění účetních metod podle zákona o účetnictví a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Změny účetních standardů pro podnikatele v roce 2014
Ing.
Martin
Děrgel
V minulém příspěvku jsme probrali letošní změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), jejichž důvodem byla hlavně rekodifikace soukromého práva v čele se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“. Jelikož obsahem ČÚS je bližší popis účetních metod a postupů účtování upravených primárně v zákoně o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášce, logicky muselo dojít i k novelizaci ČÚS. Tato vyšla ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 rozeslaném až 31.12.2013, přičemž tyto
změny ČÚS se mají použít poprvé v účetním období začínajícím dnem 1.1.2014.
Novelizace byla rozsáhlá. Celkem 24 stran A4 a z 23 ČÚS pro podnikatele jich zasáhla 19. Jak je na straně jedné značný rozsah změn, tak na straně druhé mezi nimi jen zřídka najdeme věcnou novinku. Převážně se úpravy standardů omezují na terminologické sladění s novými pojmy soukromého práva.
V další části článku si projdeme všechny hlavní změny ČÚS - věcné i formulační - přičemž u citací (v uvozovkách) změnu dotčených ustanovení zvýrazníme nově vložený text tučně, a vypuštěný text v závorkách [ ].