Změny účetních standardů pro podnikatele v roce 2014

Vydáno: 15 minut čtení

Na základě pověření § 36 zákona o účetnictví vytváří Ministerstvo financí České účetní standardy (dále jen „ČÚS“), které zveřejňuje ve Finančním zpravodaji. Pro běžnou účetní praxi je stěžejní, že použití standardů se považuje za naplnění účetních metod podle zákona o účetnictví a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

Změny účetních standardů pro podnikatele v roce 2014
Ing.
Martin
Děrgel
V minulém příspěvku jsme probrali letošní změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“), jejichž důvodem byla hlavně rekodifikace soukromého práva v čele se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“. Jelikož obsahem ČÚS je bližší popis účetních metod a postupů účtování upravených primárně v zákoně o účetnictví a jeho prováděcí vyhlášce, logicky muselo dojít i k novelizaci ČÚS. Tato vyšla ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 rozeslaném až 31.12.2013, přičemž tyto
změny ČÚS se mají použít poprvé v účetním období začínajícím dnem 1.1.2014.
Novelizace byla rozsáhlá. Celkem 24 stran A4 a z 23 ČÚS pro podnikatele jich zasáhla 19. Jak je na straně jedné značný rozsah změn, tak na straně druhé mezi nimi jen zřídka najdeme věcnou novinku. Převážně se úpravy standardů omezují na terminologické sladění s novými pojmy soukromého práva.
V další části článku si projdeme všechny hlavní změny ČÚS - věcné i formulační - přičemž u citací (v uvozovkách) změnu dotčených ustanovení zvýrazníme nově vložený text tučně, a vypuštěný text v závorkách [ ].
 
ČÚS č. 001
 
Účty a zásady účtování na účtech
7 změnových bodů
přináší jen drobná upřesnění terminologie s ohledem na příchod NOZ. S ohledem na soukromoprávní změny věcných práv, včetně věcných práv k cizím věcem, byl upraven jeden z důvodů analytického členění účtů:
„Odděleně se sleduje majetek zatížený [zástavním právem nebo] věcným [břemenem]
právem
, popř. převedené nebo poskytnuté zajištění.“
V pasáži věnované podrozvahovým účtům bylo doplněno, že se na nich sleduje nejen majetek najatý,
ale také propachtovaný
. Poznamenejme, že zatímco „nájem“ umožňuje u cizího majetku pouze užívání, tak „pacht“ navíc i jeho požívání (tj. braní užitků a plodů).
Podle § 1721 NOZ se
„závazkem“ rozumí závazkový právní vztah a „dluhem“ to, co má být ze závazku plněno
. Což se promítlo do úpravy jednoho z častých okamžiků uskutečnění účetního případu – [„platba závazku]
splnění peněžitého dluhu
“. V téže části ČUS, se
po boku „záloh“
objevil jejich nový sesterský
pojem „závdavek“
, kterým se podle § 1808 NOZ potvrzuje uzavření smlouvy, a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní. Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si jej druhá strana nechat.
 
ČÚS č. 002
 
Otevírání a uzavírání účetních knih
S ohledem na jejich význam si ve stručnosti uvedeme všech
7 změnových bodů:
-
Doposud obsahovala účtová skupiny 43 - Výsledek hospodařeni jediný účet (431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení), ale kvůli avizované
nové možnosti vyplácet zálohy na podíly na zisku
, obsahuje dva syntetické účty -
účet 431-Výsledek hospodařeni běžného účetního období /+ –/ a účet 432-Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /–/
. Poznámka: Konkrétní číselné označení účtů (43x) není závazné.
-
Na základě mezitímní účetní závěrky může valná hromada obchodní
korporace
rozhodnout, při splnění podmínek ZOK, o zálohách na podíly na zisku společníků (MD 432/D 364). Po příp. zdanění budou zálohy vyplaceny (MD 364/D 221). Když pak v dalším roce bude rozhodnuto o výplatě podílů na zisku (MD 431/D 364), sníží se tyto závazky o již vyplacené zálohy (MD 364/D 432).
-
S ohledem na již zmíněné oslabení rezervních fondů v ZOK, došlo k přejmenování účtové skupiny „42 – [Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy]
Fondy
ze zisku a převedené výsledky hospodaření“.
-
§ 2716 a násl. NOZ nahradil dosavadní „sdružení bez právní subjektivity“
„společností“
(bez přívlastků) a „účastníky sdružení“ „společníky“, čemuž bylo uzpůsobeno označení účtových skupin: 35 - Pohledávky za společníky, [za účastníky sdružení a za členy družstva], obdobně 36 - Závazky ke společníkům, [k účastníkům sdružení a ke členům družstva.]
-
Formulační úprava navazující na nové pojmosloví ZOK: „obchodní [společnosti a družstva]
korporace“.
 
ČÚS č. 003
 
Odložená daň
5 změnových bodů
přináší jen drobná upřesnění nové terminologie NOZ a ZOK. Kromě již uvedeného souhrnného označení „obchodní korporace“ a přejmenování účtové skupiny 42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření zde došlo k nahrazení slova „závazek“ nově pojmem „
dluh
“. A to konkrétně u pojmu „odložený daňový [závazek]
dluh
“, který představuje určitou budoucí (potenciální) daňovou platební povinnost k dani z příjmů z titulu přechodných (dočasných) účetně daňových rozdílů u určitých položek (např. u odpisů).
 
ČÚS č. 004
 
Rezervy
2 změnové body
jen drobně zpřesňují terminologii. Do konce roku 2013 mohl standard jednoznačně hovořit pouze o „společnících“ bez přívlastků, nyní k nim musel doplnit, že jde o „společníky
obchodní
korporace
“. Druhá změna je zcela poplatná zájmu o právní čistotu textu „pokud [zvláštní]
jiný
právní předpis...“.
 
ČÚS č. 005
 
Opravné položky
Tento účetní standard pro podnikatele se i po 1.1.2014 obešel zcela beze změn.
 
ČÚS č. 006
 
Kursové rozdíly
6 změnových bodů
kromě dvou oprav nepřesných odkazů do zákona o účetnictví (bez věcné změny) opět pouze dává pojmy do souladu s NOZ a ZOK. Najdeme zde již komentované záměny - „závazek“ „dluh“, „úhrada závazku“ „splnění peněžitého dluhu“, „obchodní společnosti a družstva“ „obchodní korporace“ - a nově také vztáhnutí účetní problematiky záloh také na „závdavky“. Překvapivě byl letitý, známý a nekonfliktní
pojem „[půjčka]
“ nahrazen § 2390 a násl. NOZ nově „
zápůjčkou
“, což bylo nutno promítnout rovněž do textu ČÚS.
 
ČÚS č. 007
 
Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
Pouhé
2 změnové body
opravily nesprávný odkaz do § 30 zákona o účetnictví (bez věcné změny). Zmínku o zrušeném zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „zrušený obchodní zákoník“), nahradil ZOK a rozšířil se pojem „odpovědnost za škodu
a újmu
“. Posledně zmíněné souvisí s novým řešením závazků z deliktů v souladu s § 2894 a násl. NOZ, kde je rozlišována škoda na majetku a nemajetková újma.
Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu
, ledaže to není dobře možné, anebo žádá-li poškozený peníze.
Nemajetková újma se odčiňuje přiměřeným zadostiučiněním
, obvykle v penězích.
 
ČÚS č. 008
 
Operace s cennými papíry a podíly
Aktualizace tohoto standardu vystačila rovněž jen se
2 změnovými body
, které nepřinesly nic, o čem bychom už nereferovali. V pasáži o směnkách jako platebních prostředcích bylo změněno, že do splacení eskontované směnky „trvá [závazek]
dluh
“ prodávajícího vůči bance, přičemž o tomto „[závazku]
dluhu
“ se účtuje ve prospěch účtu 232 nebo 461. Ohledně oceňování ekvivalencí (protihodnotou) byl upraven text o tom, že určující je míra účasti účetní jednotky na „vlastním kapitálu [společnosti]
obchodní
korporace
“, v níž má majetkovou účast. I když se o tom v ČÚS nedočteme, připomeňme nový typ cenného papíru -
kmenový list s. r. o.
(§ 137 ZOK).
 
ČÚS č. 009
 
Deriváty
Tento účetní standard pro podnikatele se i po 1.1.2014 obešel zcela beze změn.
 
ČÚS č. 010
 
Zvláštní operace s pohledávkami
Tento účetní standard byl bez náhrady zrušen již s rokem 2007. Připomeňme, že upravoval účtování postupného daňového odpisování starých nedobytných pohledávek splatných do konce roku 1994.
 
ČÚS č. 011
 
Operace s podnikem
Zde najdeme
23 změnových bodů
, které si stručně shrneme v několika bodech:
-
Účtování při přeměně obchodní korporace:
Kromě
substituce
„obchodní společnosti a družstva“ „
obchodní
korporace
“, bylo z již uvedených důvodů nutno u „společníků“ (bez přívlastků) doplnit, že se jedná o „společníky
obchodní
korporace
“.
-
Účtování při prodeji obchodního závodu:
Letitý
pojem „podnik
“ byl nahrazen „
obchodním závodem
“, kterým se podle § 502 NOZ rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti; má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
Právně nepřesný pojem „[převod závazku]“ nově nahradilo „
převzetí dluhu
“.
-
Účtování při
pachtu obchodního závodu
:
Rozdíl mezi „nájmem“ (právo užívání) a „pachtem“ (i právo požívání) byl zmíněn. Pouhý nájem obchodního závodu tak již od 1.1.2014 postrádá smysl a vždy půjde o pacht. Zvyknout si musíme také na související nové pojmy - „
propachtovatel“, „pachtýř“ a „pachtovné
“. Účtování bez věcných změn.
Jak jsme již uvedli, podle § 1721 NOZ se „závazkem“ rozumí závazkový právní vztah a „dluhem“ to, co má být ze závazku plněno. K záměně ale došlo jen v jedné větě:
„Pohledávky a [závazky]
dluhy
přecházejí ze zákona a účtuje se o nich jako o prodeji pohledávek a převzetí [závazků]
dluhů
.“
Ostatní hojné výskyty „závazků“ zůstaly beze změny, jelikož vyjadřují závazkový právní vztah a nikoli dluh.
 
ČÚS č. 012
 
Změny vlastního kapitálu
13 změnových bodů
přineslo již řečené záměny pojmů „obchodní [společnosti a družstva]
korporace
“, „Pohledávky za společníky, [za účastníky sdružení a za členy družstva]“, obdobně ohledně pohledávek, a selektivní nahrazení „[závazků]“ „
dluhy
“. Odkazy na ustanovení zrušeného obchodního zákoníku nahradily aktuální odkazy do ZOK.
Vypadla ustanovení řešící dřívější požadavek zrušeného obchodního zákoníku, že při snížení základního kapitálu a.s. musí být akcie zničeny (zrušeny) až po zápisu změny do obchodního rejstříku. Jelikož
ZOK až na okrajové výjimky nepožaduje tvorbu (zákonného) rezervního fondu s. r. o. nebo a.s.
, ani nedělitelného fondu družstev, byly tyto pojmy vypuštěny z ČÚS, příp. nahrazeny obecnějším „fondy ze zisku“. V této souvislosti dodejme, že
obchodní
korporace
mohou rozhodnout o zrušení svých rezervních (nedělitelných) fondů
, ovšem jen pokud tomu nebrání jejich společenská smlouva nebo stanovy, jinak je třeba začít jejich změnou.
 
ČÚS č. 013
 
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
23 změnových bodů
muselo reagovat hlavně na nové pojetí věcí v § 496 a 498 NOZ, které nevyhovuje účetním potřebám. Zejména bylo problémem, že
civilní právo mezi věci řadí jak věci hmotné
(ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu),
tak i nehmotné
(práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bezhmotné podstaty), proto všude tam, kde ČÚS hovoří o „movitých věcech“ - přičemž je hodlá i nadále chápat v dosavadním významu - bylo nutno doplnit upřesnění „
hmotné movité věci
“.
Dále proběhly již vícekrát zmiňované aktualizace pojmů na nové -„obchodní korporace“, „pacht“ a „zápůjčka“. Zcela přepsán byl postup účtování odpisů u majetku najatého - nově propachtovaného - formou nájmu podniku - nově pachtu obchodního závodu - kde je pro podrobnosti zájemce odkázáno na ČÚS č. 011.
Ačkoli účetní kategorie „[základního stáda a tažných zvířat]“ byla v účetních předpisech nahrazena „
dospělými zvířaty a jejich skupinami
“ již od roku 2008, tento účetní standard tak činí opožděně až nyní.
 
ČÚS č. 014
 
Dlouhodobý finanční majetek
8 změnových bodů
nás už zajisté nepřekvapí nahrazením „půjček“ nově „zápůjčkami“, ani rozšířením účetního řešení „záloh“ také o „závdavky“. Jako v předešlém standardu zde najdeme i nový text o účtování propachtovaného majetku s odkazem na věcně příslušný ČÚS č. 011. Nenápadnou změnou je vypuštění přívlastku „[emisní] ážio“, takže zahrnuje nejen emisní ážio, ale rovněž nové „
vkladové ážio
“ (§ 15 a 144 ZOK).
 
ČÚS č. 015
 
Zásoby
Zde postačil pouhý
1 změnový bod
, který navíc jen vypustil doplňující upřesnění k obchodněprávnímu pojmu „dodání“ odkazem na § 412 a násl. zrušeného obchodního zákoníku, což novelizace bez náhrady vypustila.
 
ČÚS č. 016
 
Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
1 změnový bod
vypustil upřesnění [„(závazky)“] u finančních výpomocí a přinesl „obchodní korporace“.
 
ČÚS č. 017
 
Zúčtovací vztahy
Zde najdeme nejvíce
změnových bodů, a to 41
, kde opět dominují komentované terminologické změny: „Pohledávky za společníky, [za účastníky sdružení a za členy družstva“], obdobně u závazků ke společníkům, po boku záloh přibyly „
závdavky
“, „obchodní [společnosti a družstva]
korporace
“, „[půjčka]
zápůjčka
“, „[závazek]
dluh
“, „prodej / [nájem]
pacht
[podniku]
obchodního závodu
“, příklady účtování nájemného doplnilo „
pachtovné“.
Kde se hovořilo o [„účastnících sdružení podle smlouvy o sdružení“], najdeme
„společníky sdružené ve společnosti“
. Aktualizováno bylo označení majetkových daní
„Účtuje se i o ... dani z [nemovitosti]
nemovitých věcí
, [dani dědické, dani darovací, dani z převodu nemovitosti]
dani z nabytí nemovitých věcí
“.
Byla vypuštěna speciální daňová ustanovení o účtování dobropisů / vrubopisů, a o prokazování účetnictví pro daňové účely.
 
ČÚS č. 018
 
Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
15 změnových bodů
přináší vesměs už komentované úpravy textu: nový účet (např. 432) „
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
“, „[emisní] ážio“, „[závazky]
dluhy
“ (kde je míněno, co má být ze závazku plněno), „[zákonný] rezervní fond / [nedělitelný fond]“ (nebo jen „fond ze zisku“), nová obdoba záloh „
závdavky
“.
Za zmínku stojí ale hlavně
nový bod 3.1.12. upřesňující účtování
o zálohách na výplatu podílu na zisku.
 
ČÚS č. 019
 
Náklady a výnosy
23 změnových bodů
, jak jsme si již zvykli, především aktualizovalo pojmy soukromého práva: „společníci [a členové družstva]
obchodní
korporace
“, „[závazek]
dluh
“, do režimu jako zálohy se nově dostaly i „
závdavky
“, „[půjčka]
zápůjčka
“, „prodej [podniku]
obchodního závodu
“, „Pohledávky za společníky, [za účastníky sdružení a za členy družstva]“, obdobně u závazků ke společníkům, „[dividendy a] podíly na zisku“.
U účtové skupiny 53 - Daně a poplatky se doplňuje, že se zde zachycují i náklady na
soudní poplatky
. Dosavadní odkazy u smluvních sankcí a odstupného na zrušený obchodní zákoník nahradily
odkazy na NOZ
. Pojem „dohoda o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým“ se v souladu s § 1902 NOZ zjednodušila na
„novaci“.
A jsou zde také drobná formulační zpřesnění „[daňový] základ
daně
“ a „[zvláštní]
jiný
právní předpis“.
 
ČÚS č. 020
 
Konsolidovaná účetní závěrka
Mezi
15 změnovými body
dominuje nahrazení pojmu „konsolidovaný podnik“ nově nikoli obchodním závodem, ale věcně přiléhavější „konsolidovanou účetní jednotkou“. Jelikož
ZOK již definuje pouze „podíl na zisku“ a nezná pojem [„dividendy“]
, byl vypuštěn rovněž z tohoto ČÚS. S ohledem na jednotnost a právní čistotu vyjadřování byl [„datum“]
nahrazen „dnem“,
a najdeme zde i novinky „obchodní korporace“ a „dluhy“.
 
ČÚS č. 021
 
Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
12 změnových bodů
pozdě ale přeci nahrazuje vyčpělé odkazy na zrušený zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, na
aktuální zákon č. 182/2006 Sb.
, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, který jej zrušil a nahradil již od roku 2008. Druhým a prakticky posledním balíčkem změn pak bylo nahrazení [„závazků“]
„dluhy“
, kde jde o to, co má být plněno.
 
ČÚS č. 022
 
Postupy v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
Tento účetní standard pro podnikatele se i po 1.1.2014 obešel zcela beze změn.
 
ČÚS č. 023
 
Přehled o peněžních tocích
7 změnových bodů
přináší jen již komentované terminologické úpravy, ve zkratce: „[dividendy a] podíly na zisku“, „[půjčky]
zápůjčky
“, „[emisní] ážio“, „[rezervní] fond
ze zisku
“, „zálohy
a závdavky
“, „[závazky]
dluhy“.