Nemocenské pojištění od 1.1.2014

Vydáno: 15 minut čtení

Nemocenské pojištění je od roku 2008 oblastí častých změn; v průběhu posledních let se měnilo alespoň částečně každý rok. Komplexní změna systému se projevila s účinností od 1.1.2009 v souvislosti s „novým“ zákonem č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění. Uvedený zákon přinesl řadu změn pro zaměstnavatele, zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné.

Nemocenské pojištění od 1.1.2014
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Jaroslav
Šura
Největší systémovou změnou bylo zavedení
institutu náhrady mzdy
, který přinesl zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnanci za dočasnou pracovní neschopnost (dále také „DPN“) náhradu mzdy (za prvních 14, resp. 21 dní trvání DPN). Pro zaměstnavatele znamenala rekodifikace nemocenského pojištění také snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z 3,3% na 2,3% (od 1.1.2011 s možností odečtu 1/2 vyplacených náhrad mezd od pojistného pro zaměstnavatele s méně než 26 zaměstnanci, pokud se přihlásí k vyšší sazbě pojistného 3,3%).
Pro
zaměstnance
znamená náhrada mzdy za DPN nutnost přizpůsobit se jinému systému ve výplatě dávek nemocenského pojištění, které byly od účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), poskytovány až od 15., resp. od 22. dne trvání DPN. Také u zaměstnanců se projevila změna v sazbě pojistného na nemocenské pojištění -- od 1.1.2009 pojistné na nemocenské pojištění zaměstnanec neplatí. (Např. v roce 2008 platil zaměstnanec pojistné ve výši 1,1% vyměřovacího základu).
Na nemocenské pojištění
osob samostatně výdělečně činných
(OSVČ) měla náhrada mzdy za DPN zcela jiný dopad. Za prvních 14, resp. 21 dní DPN nepobírají žádné dávky nemocenského pojištění a nemají ani zaměstnavatele, který by jim vyplácel náhradu mzdy. Určitou kompenzací tohoto stavu bylo a je pro OSVČ snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z původních 4,4% v roce 2008 na sazbu 1,4% platnou od 1.1.2009 do 31.12.2010. Sazba pojistného pro OSVČ se ustálila od 1.1.2011 na 2,3% a je v současnosti totožná se základní sazbou, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance.
Ani letošní rok není výjimkou a opět se pozměňují, nahrazují nebo vypouští některá ustanovení zákona o nemocenském pojištění.
 
Zaměstnanci a nemocenské pojištění od 1.1.2014
Nejvýrazněji se změny v nemocenském pojištění dotknou skupiny zaměstnanců. Jako první je nutno zmínit změny v okruhu nemocensky pojištěných osob a také podmínky účasti na nemocenském pojištění. Podstatné je pro skupinu zaměstnanců poskytování nemocenského -
od 1.1.2014 je opět poskytováno od 15. kalendářního dne trvání DPN.
 
Okruh pojištěných osob
Na základě zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byl rozšířen okruh pojištěných osob uvedený v § 5 zákona o nemocenském pojištění. Jednou z podmínek pro zařazení do okruhu pojištěných osob bylo, že tyto osoby jsou za práci pro společnost odměňováni. Podmínka „odměňování za práci“ byla z aktuálního znění zákona o nemocenském pojištění vypuštěna a nově je podmínkou pro zařazení do
okruhu nemocensky pojištěných osob, že jim plynou příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny (resp. by mohly plynout příjmy, které by byly předmětem daně z příjmů). Jedná se o další krok směrem k unifikaci termínů poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti a poplatník pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
Typickým příkladem je společník společnosti s ručením omezeným, který sice pro společnost vykonává činnost, ale nemá se společností uzavřen pracovněprávní vztah.
Od 1.1.2014 je tento společník zařazen z hlediska nemocenského pojištění do okruhu zaměstnanců
, protože z činnosti pro společnost mu plyne příjem, který je příjmem ze závislé činnosti a je předmětem daně z příjmů (do 31.12.2013 nebyl účastníkem nemocenského pojištění, protože nebyl za práci pro společnost odměňován).
 
Podmínky účasti na nemocenském pojištění
Účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
již není podmíněna tím, aby zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů
. Ze zákona o nemocenském pojištění byla
vypuštěna zvláštní úprava podmínek pro tzv. krátkodobá zaměstnání
(která netrvala nebo neměla trvat déle než 14 dnů). Z tzv. krátkodobého zaměstnání nebyl zaměstnanec nemocensky pojištěn, i když sjednaný a zúčtovaný příjem činil alespoň 2 500 Kč (rozhodný příjem).1) Nově je zaměstnanec pojištěn i v případě zaměstnání sjednaného např. na dobu 10 dní při splnění dalších podmínek účasti na pojištění.
příklad
Jako příklad pro srovnání mezi rokem 2013 a 2014 lze uvést
dohodu o pracovní činnosti
uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem (který u zaměstnavatele dosud nikdy nepracoval) od 1. do 10. března se sjednaným a následně zúčtovaným příjmem ve výši 5 300 Kč. Zatímco v roce 2013 by se jednalo o tzv. krátkodobé zaměstnání a zaměstnanec by nebyl z tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění bez ohledu na výši příjmu, v roce 2014 by zaměstnanec byl na základě tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění a musí být odvedeno pojistné. Doba trvání zaměstnání není podstatná a pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění se přihlíží pouze k výši sjednaného a zúčtovaného příjmu.
 
Dávky nemocenského pojištění – nemocenské
Od 1.1.2014 je
nemocenské poskytováno od 15. kalendářního dne trvání DPN
. Tato změna se týká zaměstnanců, jejichž DPN vznikla až v roce 2014. Pokud DPN vznikla ještě v roce 2013 a přechází do roku 2014, postupuje se dle ustanovení platných do 31.12.2013 (zaměstnavatel vyplatí náhradu mzdy za prvních 21 dnů trvání DPN a nemocenské bude poskytováno až od 22. kalendářního dne DPN). Situaci je možno ukázat na několika následujících příkladech.
příklad
-
Zaměstnanec byl uznán DPN dne 20.12.2013, v tento den nepracoval - nemocenské náleží od 22. dne trvání DPN, tj. od 10.1.2014, do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy.
-
Zaměstnanec byl uznán DPN dne 31.12.2013, v tento den nepracoval - nemocenské náleží od 22. dne trvání DPN, tj. od 21.1.2014, do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy.
-
Zaměstnanec byl uznán DPN dne 31.12.2013, v tento den odpracoval 2 hodiny z osmihodinové pracovní směny, DPN začíná 31.12.2013 - nemocenské náleží od 22. dne trvání DPN, tj. od 21.1.2014, do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy.
-
Zaměstnanec byl uznán DPN dne 31.12.2013 po skončení pracovní směny, v tento den tedy odpracoval celou pracovní směnu (8 hodin), DPN začíná až následující den, tj. 1.1.2014 - nemocenské náleží od 15. dne trvání DPN, tj. od 15.1.2014, do té doby zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy (za pracovní dny v období prvních 14 dnů trvání DPN).
Výši dávek nemocenského pojištění (nejen nemocenské, ale také ošetřovné a peněžitou pomoc v mateřství) ovlivňuje
výše redukčních hranic pro výpočet denního vyměřovacího základu
, z něhož se příslušnou sazbou stanovuje denní dávka vyplácená z nemocenského pojištění. Redukční hranice se každoročně mění v závislosti na výši průměrné mzdy. Průměrná mzda se stanoví vždy k 1. lednu příslušného roku, v roce 2014 činí 25 942 Kč (v roce 2013 to byla částka 25 884 Kč).
Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu – rok 2013 a 2014:
 I------------------I----------I----------I-----------------------------------I I 
Redukční hranice
I
2013
I
2014
I
Postup redukce - 2013 i 2014
I I------------------I----------I----------I-----------------------------------I I I. redukční I 863 Kč I
865 Kč
I Z částky do I. redukční hranice I I hranice I I I se započte 90% I I------------------I----------I----------I-----------------------------------I I II. redukční I 1 295 Kč I
1 298 Kč
I Z částky nad I. do II. redukční I I hranice I I I hranice se započte 60% I I------------------I----------I----------I-----------------------------------I I III. redukční I 2 589 Kč I
2 595 Kč
I Z částky nad II. do III. redukční I I hranice I I I hranice se započte 30% I I------------------I----------I----------I-----------------------------------I
Sazba pro výpočet nemocenského zůstává v roce 2014 stejná ve výši 60% redukovaného denního vyměřovacího základu (dále také „DVZ“), liší se počátek poskytování nemocenského.
Sazba nemocenského (z redukovaného DVZ) – rok 2013 a 2014:
 I----------------I---------------------I----------------I---------------------I I 
Dny trvání DPN
I
2013
I
Dny trvání DPN
I
2014
I I----------------I---------------------I----------------I---------------------I I 1. - 21. I Nemocenské nenáleží I 1. - 14. I Nemocenské nenáleží I I kalendářní den I (náhrada mzdy - I kalendářní den I (náhrada mzdy - I I I zaměstnavatel) I I zaměstnavatel) I I----------------I---------------------I----------------I---------------------I I
od 22.
I
60%
I
od 15.
I
60%
I I
kalendářního
I I
kalendářního
I I I
dne
I I
dne
I I I----------------I---------------------I----------------I---------------------I
Změny v poskytování nemocenského v roce 2014 se pak souhrnně
promítají do výše nemocenského a výše náhrady mzdy
, které obdrží zaměstnanec v případě DPN.
Níže uvádíme
porovnání výše celkové částky složené z náhrady mzdy a nemocenského
, kterou dostane zaměstnanec vyplacenou v případě DPN trvající 30 kalendářních dnů. Jedná se o porovnání komplexní, které zahrnuje částku náhrady mzdy vyplácené zaměstnavatelem za prvních 14, resp. 21 dní DPN a částku nemocenského poskytovanou ze systému nemocenského pojištění. Pro účely výpočtů v jednotlivých rocích je počítáno s variantou, že počátek i ukončení dočasné pracovní neschopnosti nastalo v daném roce. Náhrada mzdy je vypočtena na základě modelových faktorů uvedených níže u tabulky pro porovnání výše náhrady mzdy.
Celková částka, kterou obdrží zaměstnanec za DPN trvající 30 dnů – rok 2013 a 2014:
 I--------------I---------------------------------------I----------------------------------------I I    
Hrubá
I
2013 v Kč
I
2014 v Kč
I I
měsíční mzda
I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I
v Kč
I
Náhrada mzdy
I
Nemocenské
I
Celkem
I
Náhrada mzdy
I
Nemocenské
I
Celkem
I I I
(21 kal. dnů)
I
(9 kal. dnů)
I I
(14 kal. dnů)
I
(16 kal. dnů)
I I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I 10 000 I 3 086 I 1 602 I
4 688
I 1 800 I 2 848 I
4 648
I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I 15 000 I 4 629 I 2 403 I
7 032
I 2 700 I 4 272 I
6 972
I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I 20 000 I 6 172 I 3 204 I
9 376
I 3 600 I 5 696 I
9 296
I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I 30 000 I 8 782 I 4 599 I
13 381
I 5 126 I 8 192 I
13 318
I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I I 50 000 I 11 669 I 6 165 I
17 834
I 6 816 I 10 976 I
17 792
I I--------------I---------------I--------------I--------I---------------I---------------I--------I
 
Zaměstnavatelé a nemocenské pojištění od 1.1.2014
Sazby pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavatelem se v roce 2014 neměnily,
v platnosti zůstává možnost odvodu pojistného ve vyšší sazbě 3,3%
. Zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci si může zvolit sazbu pojistného na nemocenské pojištění. V případě volby vyšší sazby (3,3%) si odečítá od pojistného 1/2 vyplacených náhrad mezd, které vyplatil zaměstnancům za prvních 14 dní jejich dočasné pracovní neschopnosti.
Sazby pojistného v roce 2014:
 I------------------I------------I-----------I---------------------I----------I I 
Poplatník
I
Nemocenské
I
Důchodové
I
Příspěvek na státní
I
Sazba
I I I
pojištění
I
pojištění
I
politiku
I
celkem
I I I I I
zaměstnanosti
I I I------------------I------------I-----------I---------------------I----------I I Zaměstnavatel I
2,3%
I 21,5% I 1,2% I
25,0%
I I------------------I------------I-----------I---------------------I----------I I Zaměstnavatel* I
3,3%
I 21,5% I 1,2% I
26,0%
I I------------------I------------I-----------I---------------------I----------I I Zaměstnanec I
0,0%
I 6,5% I 0,0% I
6,5%
I I------------------I------------I-----------I---------------------I----------I * Zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci - v případě, že zvolil variantu pojistného s možností odečtu 1/2 vyplacené náhrady mzdy.
 
Náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem za dočasnou pracovní neschopnost
Náhrada mzdy za DPN se od 1.1.2014 vyplácí v období prvních 14 kalendářních dnů trvání DPN
, což je významná změna oproti předchozím rokům (2011-2013), kdy náhrada mzdy za DPN náležela zaměstnanci po dobu prvních 21 dnů trvání DPN. V platnosti zůstává, že náhrada mzdy za DPN se poskytuje pouze za pracovní dny/směny a že
za první tři pracovní dny/směny (maximálně za 24 hodin) náhrada mzdy nenáleží
. V praxi to znamená, že zaměstnavatel vyplatí za prvních 14 dní trvání DPN zaměstnanci náhradu mzdy za 7 pracovních dní (56 hodin). Toto obecné pravidlo platí pro pravidelnou pracovní dobu 40 hodin / týden.
Redukční hranice pro úpravu hodinového vyměřovacího základu – rok 2013 a 2014:
 I-----------------I-----------I-----------I----------------------------------I I    
Redukční
I
2013
I
2014
I
Postup redukce - 2013 i 2014
I I
hranice
I I I I I-----------------I-----------I-----------I----------------------------------I I I. redukční I 151,03 Kč I
151,38 Kč
I Z částky do I. redukční hranice I I hranice I I I se započte 90% I I-----------------I-----------I-----------I----------------------------------I I II. redukční I 226,63 Kč I
227,15 Kč
I Z částky nad I. do II. redukční I I hranice I I I hranice se započte 60% I I-----------------I-----------I-----------I----------------------------------I I III. redukční I 453,08 Kč I
454,13 Kč
I Z částky nad II. do III. I I hranice I I I redukční hranice se započte 30% I I-----------------I-----------I-----------I----------------------------------I
Výše náhrady mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci za DPN, se odvíjí od
výše redukčních hranic pro redukci průměrného výdělku
, po jehož redukci se za pomoci sazby (60%) stanovuje náhrada mzdy. Pro účely výpočtů níže bylo nutno stanovit určité
modelové situace a faktory
. V jednotlivých rocích je počítáno s variantou, že počátek i ukončení dočasné pracovní neschopnosti nastalo v daném roce. Pro účely výpočtu náhrady mzdy je pak stanoveno, že zaměstnanec má pravidelnou pracovní dobu (8 hod. / / den - 40 hod. / týden) a odpracoval za čtvrtletí (rozhodné období pro výpočet průměrného hodinového výdělku) 504 hodin (odpovídá 21 pracovním dnům v měsíci).
Náhrada mzdy za DPN trvající 14 dnů – rok 2013 a 2014:
 I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 
Hrubá měsíční
I
Odpovídá průměrnému
I
Náhrada mzdy v
I
Náhrada mzdy v
I I
mzda v Kč
I
hodinovému výdělku v Kč
I
roce 2013 v Kč
I
roce 2014 v Kč
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 10 000 I 59,52 I 1 800 I
1 800
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 15 000 I 89,29 I 2 700 I
2 700
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 20 000 I 119,05 I 3 600 I
3 600
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 30 000 I 178,57 I 5 123 I
5 126
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I I 50 000 I 297,62 I 6 807 I
6 816
I I---------------I--------------------------I----------------I----------------I
Redukční hranice, které jsou v roce 2014 vyšší než v roce 2013,
ovlivňují výši náhrady mzdy v případě nadprůměrné měsíční mzdy
(zde např. 30 000 Kč a 50 000 Kč). Náhrady mzdy vypočtené z průměrného hodinového výdělku do výše první redukční hranice budou stejné v obou porovnávaných rocích.
Zaměstnavatel má možnost si vyplacenou náhradu mzdy za DPN
kompenzovat odpočtem od pojistného
- 1/2 úhrnu vyplacených náhrad mezd v daném měsíci si může za určitých podmínek odečíst od úhrnu pojistného na sociální zabezpečení v daném měsíci. Tato možnost platí pouze
pro zaměstnavatele s méně než 26 zaměstnanci
, pokud si zvolil variantu pojistného s možností odečtu 1/2 vyplacené náhrady mzdy (zvýšená sazba pojistného na nemocenské pojištění 3,3%).
Porovnání vyplacené náhrady mzdy a možnosti odečtu její 1/2 od pojistného
je uvedeno na příkladu zaměstnance s měsíční mzdou ve výši 20 000 Kč, který se stal práce neschopným na dobu 30 dnů. Zaměstnavatel měl v roce 2013 povinnost vyplatit mu náhradu mzdy za DPN za prvních 21 dnů trvání DPN, tj. při pravidelné pracovní době 8 hod. / den - 40 hod. / / týden se jedná o náhradu mzdy za 96 hodin. V roce 2014 se při stejném typu pracovní doby jedná o náhradu mzdy za 56 hodin. Výše náhrady mzdy v daných rocích a odpočet její 1/2 je patrný z následující tabulky.
Náhrada mzdy vyplacená zaměstnavatelem zaměstnanci v případě DPN trvající 30 kalendářních dnů a odpočet od pojistného:
 I----------------------------I-----------------------I-----------------------I I 
Náhrada mzdy za DPN
I
Rok 2013 (21 dnů)
I
Rok 2014 (14 dnů)
I I I-----------I-----------I-----------I-----------I I I
(sazba 1) I (sazba 2) I (sazba 1) I (sazba 2)
I I----------------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I I Hrubá měsíční mzda I 6 172 Kč I 6 172 Kč I 3 600 Kč I 3 600 Kč I I zaměstnance 20 000 Kč I I I I I I----------------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I I Výše odpočtu od pojistného I - I 3 086 Kč I - I 1 800 Kč I I----------------------------I-----------I-----------I-----------I-----------I
Povinnost platit náhradu mzdy za prvních 21 dnů trvání DPN
po přechodné období roku 2011-2013 znamenala pro zaměstnavatele značnou finanční zátěž, i přes snížení sazby pojistného. Od letošního roku se při zachování sazby pojistného tato povinnost zkrátila na prvních 14 dnů, a tím se i podstatně snížila maximální částka, kterou musí zaměstnavatel v případě DPN zaměstnanci poskytnout. Zaměstnavatel s méně než 26 zaměstnanci může využít variantu zvýšené sazby nemocenského pojištění s možností odpočtu 1/2 vyplacených náhrad mezd, je však nutné zvážit všechny faktory. Je možné propočítat několik variant na základě zkušeností s tím, jak často a po jakou dobu jsou obvykle zaměstnanci práce neschopní z důvodu nemoci, ošetřování apod. Při výpočtu mohou poskytnout návod příklady, které se týkaly změn v nemocenském pojištění a byly uveřejněny v časopise Účetnictví, daně a právo v zemědělství č. 11/2012 na s. 19 a č. 12/2012 na s. 7.
1) Uvedené platí za předpokladu, že nedošlo k nástupu do tohoto zaměstnání do 6 měsíců od skončení předchozího zaměstnání u stejného zaměstnavatele.