Nemocenské pojištění od 1.1.2014

Vydáno: 15 minut čtení

Nemocenské pojištění je od roku 2008 oblastí častých změn; v průběhu posledních let se měnilo alespoň částečně každý rok. Komplexní změna systému se projevila s účinností od 1.1.2009 v souvislosti s „novým“ zákonem č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění. Uvedený zákon přinesl řadu změn pro zaměstnavatele, zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné.

Nemocenské pojištění od 1.1.2014
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Jaroslav
Šura
Největší systémovou změnou bylo zavedení
institutu náhrady mzdy
, který přinesl zaměstnavatelům povinnost poskytovat zaměstnanci za dočasnou pracovní neschopnost (dále také „DPN“) náhradu mzdy (za prvních 14, resp. 21 dní trvání DPN). Pro zaměstnavatele znamenala rekodifikace nemocenského pojištění také snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z 3,3% na 2,3% (od 1.1.2011 s možností odečtu 1/2 vyplacených náhrad mezd od pojistného pro zaměstnavatele s méně než 26 zaměstnanci, pokud se přihlásí k vyšší sazbě pojistného 3,3%).
Pro
zaměstnance
znamená náhrada mzdy za DPN nutnost přizpůsobit se jinému systému ve výplatě dávek nemocenského pojištění, které byly od účinnosti zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o nemocenském pojištění“), poskytovány až od 15., resp. od 22. dne trvání DPN. Také u zaměstnanců se projevila změna v sazbě pojistného na nemocenské pojištění -- od 1.1.2009 pojistné na nemocenské pojištění zaměstnanec neplatí. (Např. v roce 2008 platil zaměstnanec pojistné ve výši 1,1% vyměřovacího základu).
Na nemocenské pojištění
osob samostatně výdělečně činných
(OSVČ) měla náhrada mzdy za DPN zcela jiný dopad. Za prvních 14, resp. 21 dní DPN nepobírají žádné dávky nemocenského pojištění a nemají ani zaměstnavatele, který by jim vyplácel náhradu mzdy. Určitou kompenzací tohoto stavu bylo a je pro OSVČ snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z původních 4,4% v roce 2008 na sazbu 1,4% platnou od 1.1.2009 do 31.12.2010. Sazba pojistného pro OSVČ se ustálila od 1.1.2011 na 2,3% a je v současnosti totožná se základní sazbou, kterou platí zaměstnavatel za zaměstnance.
Ani letošní rok není výjimkou a opět se pozměňují, nahrazují nebo vypouští některá ustanovení