Cestovní náhrady v roce 2014

Vydáno: 20 minut čtení

Kalendářní rok 2014 je z hlediska cestovních náhrad v důsledku nabytí účinnosti dnem 1.1.2014 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník “), a zákona č. 90/2012 Sb. , o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích “) trochu přelomový. Podstata spočívá v tom, že zmíněný nový občanský zákoník zasahuje svou právní úpravou i do úseku poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců a dalších osob.

Cestovní náhrady v roce 2014
JUDr.
Marie
Salačová
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že nový občanský zákoník zrušil starý obchodní zákoník, tj. zákon č. 513/1991 Sb. (dále jen „starý obchodní zákoník“), a v důsledku toho všechny smlouvy, které podle něj byly na úseku cestovních náhrad uplatňovány (např. mandátní smlouva, atd.), mají tedy ukončenu platnost k aplikaci dnem 31.12.2013.
Pozor však na to, že vzhledem k § 3053 nového občanského zákoníku
všechny smlouvy a právní vztahy uzavřené podle starého obchodního zákoníku do 31.12.2013 zůstávají v platnosti a budou i nadále podle nich řízeny
. V uvedeném ustanovení je totiž přesně stanoveno, že právní povaha a vnitřní právní poměry právnických osob vyvíjejících podnikatelskou činnost, které se řídí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dřívějšími právními předpisy podle § 767 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zůstávají nezměněny a nadále se řídí právními předpisy, podle nichž byly zřízeny. Což tedy prakticky znamená, že od 1.1.2014 musí být nové smlouvy uzavírané již podle nových platných právních předpisů.
Ale pozor ještě na jednu skutečnost, a to na povinnost stanovenou v přechodných ustanoveních zákona o obchodních korporacích, přesněji v ustanovení § 777 odst. 3, podle kterého je
nutné uzpůsobit ujednání již uzavřených smluv o výkonu funkce a o odměně novému zákonu, a to do šesti měsíců od jeho účinnosti. Jako postih za nesplnění této povinnosti je stanoveno, že výkon funkce bude také pokládán za bezplatný
. To pak ale bezpochyby může vyvolávat zesílenou snahu po revizi smluv o výkonu funkce po 1.1.2014.
A protože v oblasti zemědělství se v současné době vyskytují nejen zaměstnanci, nýbrž také obchodní společnosti a soukromí zemědělci (podnikatelé), je třeba alespoň ve stručnosti se dotknout poskytování cestovních náhrad pro všechny jmenované. Nejvíce problémů a komplikací se bude zřejmě objevovat u vedoucích funkcí obchodních společností, jakož i podnikatelů. Nejasnosti u zaměstnanců jsou většinou již vyjasněny.
 
Výkon funkce
Začneme výkonem fun