Daňové odpisy v roce 2014, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Daňové odpisy patří mezi nejvýznamnější daňové náklady, zároveň ale patří mezi ty, u nichž vzniká největší množství chyb a nejasností. Daňový odpis lze charakterizovat jako část vstupní ceny majetku, kterou lze zahrnout do daňových nákladů v příslušném zdaňovacím období. Odpisovat lze hmotný majetek a nehmotný majetek.

Daňové odpisy v roce 2014
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na úvod konstatujme, že poslední velmi rozsáhlá novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), provedená zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné opatření Senátu“), žádné zásadní změny do oblasti daňových odpisů nepřinesla. A to i přesto, že uvedená novela obsahuje naprosto neuvěřitelných 843 změn a 21 bodů přechodných ustanovení; jedná se tedy o změny mimořádného rozsahu.
 
Hmotný majetek
Nejdříve je nutné vymezit majetek, který lze daňově odpisovat. Odpisovat lze hmotný majetek, který vymezuje § 26 ZDP. Hmotným majetkem se rozumí:
-
Samostatné movité věci
, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok.
-
Soubory movitých věcí
se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč a mají provozně technické funkce delší než jeden rok. Těmito soubory se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku, zařazuje se do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu. Další podrobnosti, zejména co se týká evidence, upravuje § 26 odst. 2 ZDP.
-
Budovy, domy a jednotky nezahrnující pozemek
. Tento majetek je hmotným majetkem bez ohledu na vstupní cenu a provozně technické funkce.