Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 22 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat nové dani z nabytí nemovitých věcí, která s účinností od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitostí. Tato daň je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí (dál jen „zákon o dani z nabytí“). Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení tohoto zákonného opatření bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 379/2013 Sb. , Poslanecká sněmovna jej schválila na své první schůzi dne 27.11.2013.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na úvod krátkou poznámku k názvu této daně. Protože cílem této nové právní úpravy bylo sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele vlastnického práva k nemovitým věcem, proto má daň název daň z nabytí nemovitých věcí. Jak uvedeme dále, tato skutečnost se nakonec nepovedla, proto název nyní působí poněkud nepatřičně.
 
Předmět daně
Jedním ze zásadních parametrů této daně je vymezení předmětu daně, které je obsaženo v § 2 zákona o dani z nabytí. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:
-
pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území ČR;
-
právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČR;
-
spoluvlastnickým podílem na některé z výše uvedených nemovitých věcí.
Je tedy nutné zdůraznit, že základním znakem takto vymezeného předmětu daně je úplatnost nabytí vlastnického práva. Co se rozumí úplatou, je vymezeno v § 4 zákona o dani z nabytí. Předmětem daně je pouze nabytí vlastnického práva k taxativně uvedeným nemovitým věcem. Z hlediska jejich druhu jde o pozemek, stavbu, která je samostatnou nemovitou věcí, inženýrskou síť, jednotku, právo stavby a spoluvlastnický podíl na některé z těchto nemovitých věcí. Vymezení nemovitých věcí v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je mnohem širší (viz § 498 odst. 1 NOZ), proto je nutné pro účely zdanění předmět daně odpovídajícím způsobem omezit.
příklad
Zemědělský podnikatel převádí na základě kupní smlouvy na zemědělské družstvo pozemek určený k dalšímu zemědělskému využití. Kupní smlouva byla sjednána ve výši 400 000 Kč.
Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je, mimo jiné, pozemkem. Toto úplatné nabytí tak bude předmětem daně.
Za nemovitou věc a předmět daně je tedy považováno i právo stavby. Právo stavby je v NOZ pojato jako speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. NOZ považuje právo stavby za věc nemovitou. Právo „mít stavbu“ zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, anebo již zřízenou stavbu převzít a „mít“ (zejména za účelem rekonstrukce, modernizace a dalšího využití).
Z hlediska nabytí vlastnického práva k nemovité věci platí od roku 2014 následující tři základní právní režimy:
-
při smluvním převodu vlastnického práva k nemovitým věcem zapsaných v katastru nemovitostí, se nabytí vlastnického práva pojí se zápisem do katastru;
-
při smluvním převodu vlastnického práva k nemovitým věcem nezapsaných do katastru nemovitostí, se nabytí vlastnického práva pojí s účinností příslušné smlouvy;
-
při vzniku vlastnického práva z jiného právního titulu, se nabytí vlastnického práva pojí s účinky příslušné právní skutečnosti, jako je rozhodní soudu apod.
Předmětem daně je také nabytí vlastnického práva k výše uvedené nemovité věci na základě:
-
zajišťovacího převodu práva,
-
úplatného postoupení pohledávky zajištěné zajišťovacím převodem práva.
I v tomto případě je rozsah předmětu daně omezen pouze na vyjmenované nemovité věci, tedy pozemky, stavby, části inženýrských sítí, jednotky, právo stavby a spoluvlastnické podíly na těchto nemovitých věcech, pokud se nacházejí na území ČR.
Další případy, co zákon také považuje za nabytí vlastnického práva a tedy potencionálně za předmět daně, jsou vymezeny v § 3 zákona o dani z nabytí. Jedná se o právní fikci, protože k nabytí vlastnického práva ve skutečnosti nedochází.
Naopak, v § 5 zákona o dani z nabytí jsou taxativně vymezeny případy, kdy se o předmět daně nejedná. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí není nabytí vlastnického práva k nemovité věci:
-
prováděním pozemkových úprav,
-
přeměnami obchodních korporací,
-
poskytnuté jako náhrada při vyvlastnění.
Na rozdíl od dřívější úpravy platné do konce roku 2013, dochází ke změně u směnné smlouvy. Daň se nově platí z obou převodů, nikoliv pouze z toho, ze kterého je daň vyšší, jako tomu bylo podle úpravy zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále jen „zákon o trojdani“). Tuto skutečnost je nutné vzít při dojednávání smluvních podmínek v úvahu.
příklad
Zemědělský podnikatel uzavřel se zemědělským družstvem směnnou smlouvu na výměnu dvou pozemků. Hodnota pozemku zemědělského podnikatele činila dle znaleckého posudku 400 000 Kč a hodnota pozemku zemědělského družstva potom 480 000 Kč. Do konce roku 2013 platilo, že vyměňují-li se nemovitosti, považují se jejich vzájemné převody za jeden převod a daň se vybere z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je daň vyšší.
Od roku 2014 již žádná taková úprava neplatí, každý převod se posuzuje zvlášť a daň bude vybrána z obou převodů.
 
Poplatník daně
Jak vyplývá z § 1 odst. 1 zákona o dani z nabytí, poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. V ostatních případech je poplatníkem nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.
Obecně je tedy poplatníkem daně nabyvatel, v případě koupě a směny je ale poplatníkem převodce (nabyvatel je ručitel) s možností zvolit si i v těchto případech jako poplatníka nabyvatele. Původně bylo cílem nové právní úpravy sjednotit osobu poplatníka na nabyvatele a zrušit institut ručení v této dani, ovšem při projednávání v Senátu tato úprava neprošla. Důvodová zpráva k zákonnému opatření Senátu k tomu uvádí, že z důvodu snazšího přizpůsobení se poplatníků nové právní úpravě a podpoření právní jistoty, se ponechává v případě běžných transakcí na základě kupních a směnných smluv poplatníkem převodce. V těchto případech je nabyvatel i nadále ručitelem, což vyplývá z ustanovení § 41 odst. 2 zákona o dani z nabytí. Smluvním stranám je však nově umožněno zvolit si poplatníkem nabyvatele, což eliminuje nutnost existence ručitelství za daň. Je-li nabyvatel nemovité věci ručitelem, může být vyzván k zaplacení daně, pokud tak neučinil prodávající, byl-li bezvýsledně upomenut a nedoplatek nebyl uhrazen ani při vymáhání, anebo bylo od vymáhání upuštěno pro jeho zřejmou bezvýslednost. Využití možnosti smluvních stran sjednat, že poplatníkem daně bude nabyvatel, povede tak ke zvýšení jistoty nabyvatele, že daňová povinnost bude včas a řádně splněna a nabyvatel nebude později vyzván jako ručitel k jejímu splnění za prodávajícího. Ovšem co se týká případné dohody, že poplatníkem bude nabyvatel, je nutné zdůraznit, že tato skutečnost musí být dojednána hned na počátku smluvního vztahu, žádné případné dodatky smlouvy ohledně osoby poplatníka nebudou daňovou správnou akceptovány.
Další případy poplatníků vymezuje ustanovení § 1 odst. 2 zákona o dani z nabytí. Jedná se o podílový fond, fond obhospodařovaný penzijní společností a svěřenský fond. Tyto skutečnosti se zemědělských podnikatelů v praxi týkat nebudou.
K problematice poplatníka je dále vhodné doplnit, že § 30 zákona o dani z nabytí upravuje solidární daňovou povinnost, která se týká poplatníků, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci. Typicky se bude jednat o nemovitou věc, která je součástí společného jmění manželů. Tito poplatníci jsou potom povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně.
příklad
Zemědělský podnikatel převádí hospodářský objekt - samostatnou stavbu - na vlastníka pozemku, na kterém se stavba nachází. Poplatníkem je převodce vlastnického práva k nemovité věci, tedy zemědělský podnikatel. Vlastník pozemku jako nabyvatel je ručitelem za tuto daň.
Následně se obě smluvní strany dohodnou, že by bylo lepší, kdyby byl poplatníkem vlastník pozemku jako nabyvatel a uzavřou v tomto smyslu také dodatek k původní kupní smlouvě. Takovýto dodatek je ale z pohledu daňového řízení neúčinný a poplatníkem je i nadále zemědělský podnikatel jako převodce vlastnického práva.
 
Osvobození od daně
Kromě případů, které nejsou předmětem daně, obsahuje zákon o dani z nabytí i poměrně širokou úpravu osvobození od daně. Osvobození jsou věcná a vztahují se jednak k veřejnoprávní oblasti (§ 6), a také se vztahují k nabytí vlastnického práva ke konkrétním nemovitým věcem. V § 7 jsou obsažena věcná osvobození u nových staveb, a to konkrétně rodinných domů a jednotek.
V § 8 jsou obsažena věcná osvobození u jednotek. V tomto případě se jedná o další případy jednotek, které již nejsou novou stavbou. Osvobození se vztahují na jednotky, které zahrnují družstevní byt nebo stanovený družstevní nebytový prostor, nebo jednotky, které jsou ve vlastnictví právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s jednotkami. Osvobození je podmíněné i osobou nabyvatele. I v tomto případě lze nalézt souvislost s předchozí úpravou.
Ostatní věcná osvobození jsou upravena v § 9 zákona o dani z nabytí. Kromě případů reorganizace v rámci insolvenčního řízení a vložení do sociálního družstva, obsahuje ustanovení zejména případy osvobození nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, a to nabytí vlastnického práva uživatelem nemovité věci.
Z pohledu obchodních korporací, tedy zejména s. r. o. a a.s., je důležité, že bylo vypuštěno osvobození vkladů nemovitých věcí do základního kapitálu obchodních korporací. Vklady budou dani z nabytí podléhat, a to u příjemce vkladu. I tento případ se může v případě zemědělského podnikání samozřejmě objevit.
 
Základ daně
Další zásadní skutečností je stanovení základu daně. Této úpravě jsou věnovány § 10 až 25 zákona o dani z nabytí. Základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj, a zákon dále vymezuje, že nabývací hodnotou je:
-
Sjednaná cena, kterou se rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Sjednaná cena zahrnuje jakékoli protiplnění, které je nebo má být na základě ujednání mezi smluvními stranami poskytnuto za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.
-
Srovnávací daňová hodnota, což je částka, která odpovídá 75% směrné hodnoty nebo zjištěné ceny, přičemž poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu nebo zjištěnou cenu. Pokud ale poplatník neposkytne údaje k určení směrné hodnoty nebo směrnou hodnotu nelze určit, potom se pro určení srovnávací daňové hodnoty vždy použije zjištěná cena.
-
Zjištěná cena, kterou je cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o oceňování majetku“).
-
Zvláštní cena, kterou se rozumí zvláštní cena při vydražení a předražku (§ 17), zvláštní cena u obchodních korporací (§ 18), zvláštní cena v souvislosti s insolvencí (§ 19), zvláštní cena v souvislosti s pozůstalostí (§ 20) a zvláštní cena v ostatních případech (§ 21).
Samotný postup pro určení nabývací ceny je obsažen v § 12 zákona o dani z nabytí.
Z této úpravy potom vyplývá, že nabývací hodnotou je sjednaná cena, tedy poskytnutá úplata, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě, nebo pokud zákon stanoví, že nabývací hodnotou je výlučně sjednaná cena, což tak stanoví v § 22 (např. nabytí z majetku nebo do majetku obce nebo kraje).
Srovnávací daňová hodnota je nabývací hodnotou, pokud je vyšší než sjednaná cena.
Zjištěná cena, tedy cena podle zákona o oceňování majetku, je nabývací hodnotou, pokud jí není sjednaná cena nebo srovnávací daňová hodnota, anebo pokud zákon stanoví, že nabývací hodnotou je výlučně zjištěná cena, což tak stanoví v § 23 (např. v případě finančního leasingu, zajišťovacího převodu práva atd.). Pokud by ale bylo možné určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou tato zvláštní cena, která bude mít před zjištěnou cenou v takovém případě přednost.
Pokud lze určit zvláštní cenu, je nabývací hodnotou výlučně tato cena. Bude se jednat zejména o případy, kdy o výši ceny bude rozhodovat soud.
Ještě je určitě vhodné zastavit se u srovnávací daňové hodnoty, která vychází ze směrné hodnoty nebo ze zjištěné ceny. Zjištěná cena je vcelku jasná, tam se bude jednat s největší pravděpodobností o znalecký posudek, ale u směrné hodnoty je situace jiná. Ta je upravena v § 15 zákona o dani z nabytí a jedná se o zcela novou kategorii a zcela novou úpravu. Postup pro určení směrné hodnoty stanoví prováděcí vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, s tím, že směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě, ve kterém se nachází nemovitá věc ve srovnatelném časovém období s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci. Důvodová zpráva uvádí, že pro určení směrné hodnoty nebudou třeba znalecké posudky, což znatelně přispěje ke snížení administrativní náročnosti, což je jedním z hlavních cílů nové právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí. Úprava § 15 zákona o dani z nabytí dále obsahuje speciální ustanovení, které definuje směrnou hodnotu u zemědělského pozemku a lesního pozemku, které nejsou zastavěny a netvoří funkční celek se stavbou nebo jednotkou.
Úprava § 15 odst. 3 zákona o dani z nabytí potom uvádí, u kterých nemovitých věcí je možné určit jejich směrnou hodnotu. Jde o nemovité věci, které jsou na realitním trhu často obchodovatelné, např. bytové jednotky, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci (chaty, chalupy aj.), a proto je dostupné dostatečné množství údajů o cenách takovýchto nemovitých věcí v daném místě a srovnatelném časovém období.
Důležité je, že vlastní ocenění nemovité věci směrnou hodnotou nebude provádět poplatník. Ten pouze uvede požadované údaje o převáděné nemovité věci do daňového přiznání a směrnou hodnotu následně stanoví z těchto údajů správce daně.
Výši směrné hodnoty by mělo být možné zjistit či ověřit na internetu formou daňové kalkulačky. Alespoň taková je v tuto chvíli představa daňové správy jako autora tohoto návrhu.
Lze tedy konstatovat, že základem pro stanovení základu daně je porovnání sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty. Pokud ani jednu z těchto hodnot nelze použít, pak je základem daně zjištěná cena. V určitých konkrétních speciálních případech je potom základem daně zvláštní cena, která je ale vůči ostatním cenám úpravou speciální, která má přednost, proto pokud ji lze stanovit, bude základem daně vždy tato zvláštní cena.
příklad
Zemědělský podnikatel převádí na základě kupní smlouvy na jiného zemědělského podnikatele pozemek. Sjednaná cena v kupní smlouvě činí 620 000 Kč. Na základě dostupných údajů a předběžného výpočtu na daňové kalkulačce zveřejněné na stránkách GFŘ -- FSČR podnikatel předpokládá, že směrná hodnota by měla činit přibližně 750 000 Kč. Znalecký posudek si na prodávaný pozemek zpracovat nenechá.
Pokud budeme předpokládat, že směrná hodnota bude skutečně činit 750 000 Kč, potom srovnávací daňová hodnota činí 75% směrné hodnoty, tedy 562 500 Kč. Sjednaná cena je 620 000 Kč, ta je vyšší než srovnávací daňová hodnota a ta tedy bude nabývací hodnotou pro stanovení základu daně.
Pro konečné stanovení základu daně se nabývací cena snižuje o uznatelný výdaj, kterým je v souladu s § 24 zákona o dani z nabytí odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, pokud je tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání. Pokud je výdaj zaplacen až dodatečně, je možné jej uplatnit v dodatečném daňovém přiznání. Doklad o zaplacení odměny a nákladů je povinnou přílohou daňového přiznání. Podmínky pro uplatnění tohoto uznatelného výdaje tedy jsou:
-
znalecký posudek je vyžadovanou přílohou daňového přiznání,
-
výdaje jsou zaplaceny znalci poplatníkem,
-
výdaje jsou prokázány příslušným dokladem,
-
výdaje jsou uplatněny v daňovém, příp. dodatečném daňovém přiznání.
příklad
Zemědělský podnikatel převádí na základě kupní smlouvy na jiného zemědělského podnikatele stavbu, která není součástí pozemku. Sjednaná cena v kupní smlouvě činí 125 000 Kč. Na základě dostupných údajů a předběžného výpočtu na daňové kalkulačce zveřejněné na stánkách GFŘ - FSČR podnikatel předpokládá, že směrná hodnota by měla činit přibližně 230 000 Kč. Tato cena se mu ale zdá příliš vysoká, proto si nechá zpracovat znalecký posudek, který je na hodnotu 180 000 Kč.
Jak vyplývá z § 14 odst. 2 zákona o dani z nabytí, poplatník si může zvolit, zda k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu, nebo zjištěnou cenu. V tomto případě bude výhodnější zjištěná cena, srovnávací daňová hodnota potom činí 75% ze zjištěné ceny, tedy 135 000 Kč. Srovnávací daňová hodnota je vyšší než sjednaná cena, nabývací hodnotou tak bude částka 135 000 Kč.
Předpokládejme, že za znalecký posudek podnikatel uhradil částku 5 000 Kč. Všechny podmínky pro uplatnění této částky jako uznatelného výdaje jsou splněny, základem daně tak bude částka 130 000 Kč.
 
Sazba daně
Daň činí 4% ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru. Sazba daně je tedy stejná, jako v případě daně z převodu nemovitostí.
příklad
Pokud bychom pokračovali v předchozím příkladu, daň z nabytí nemovitých věcí bude činit 4% ze základu daně ve výši 130 000 Kč. Daň tedy bude 5 200 Kč.
 
Správa daně – daňové přiznání
V § 29 až 52 zákona o dani z nabytí je upravena správa této daně. Zákon speciálně upravuje místní příslušnost správce daně. Jedná se o speciální úpravu vzhledem k § 13 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak zákon upravuje lhůty pro podání daňového přiznání, a to zvlášť pro nemovité věci evidované v katastru nemovitostí (§ 32), a pro nemovité věci neevidované v katastru nemovitostí (§ 33). Zachována zůstala lhůta tří měsíců následující po měsíci, kdy nastala příslušná skutečnost, tj. proveden vklad do katastru nemovitostí v případě nemovitých věcí evidovaných v katastru, nebo došlo k nabytí vlastnického práva v případě nemovitých věcí neevidovaných v katastru.
Důležité je doplnit, že v době zpracování tohoto příspěvku již byly také zveřejněny formuláře daňového přiznání k této nové dani.
 
Přílohy daňového přiznání
Zákon o dani z nabytí také poměrně jednoznačně specifikuje přílohy, které jsou k daňovému přiznání požadovány. Přílohou daňového přiznání musí být písemnost potvrzující nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Jedná se tak zejména o kupní smlouvu, směnou smlouvu, rozhodnutí soudu nebo vyvlastňovacího úřadu atd. K návrhu na vklad se podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), přikládá pouze jedno vyhotovení listiny, na jejímž podkladě se provádí vklad příslušného práva. Katastrální úřad po provedení vkladu zasílá všem účastníkům řízení pouze vyrozumění o tom, jaký vklad byl do katastru nemovitostí proveden, a vkladovou listinu založí do sbírky listin. Proto je povinnou přílohou daňového přiznání také vyrozumění katastrálního úřadu o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. Dále jsou vyžadovány přílohy podle toho, jak je stanovena nabývací hodnota. Pokud je nabývací hodnotou zvláštní cena, potom je přílohou daňového přiznání písemnost osvědčující nebo potvrzující tuto zvláštní cenu. Často půjde o tutéž písemnost, která potvrzuje nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ale nebude tomu tak vždy.
Jedním z cílů nové právní úpravy bylo omezit četnost případů, kdy je nutnou přílohou daňového přiznání znalecký posudek. V tomto kontextu je tak důležité ustanovení § 36 zákona o dani z nabytí, které stanoví, že znalecký posudek o zjištěné ceně je přílohou daňového přiznání v případě, že nabývací hodnotou je:
-
zjištěná cena;
-
sjednaná cena, pokud je porovnávána se srovnávací daňovou hodnotou, pro jejíž určení se použila zjištěná cena;
-
srovnávací daňová hodnota, pro jejíž určení se použila zjištěná cena.
Obecně je tedy možné konstatovat, že se jedná o případy, kdy je ke stanovení nabývací hodnoty nutné znát zjištěnou cenu, ať už je potom nabývací hodnotou jakákoliv cena. V ostatních případech znalecký posudek vyžadován jako příloha k daňovému přiznání není.
Co se týká příloh, je velmi důležité ustanovení § 38 a 39 zákona o dani z nabytí. Z nich vyplývá, že všechny přílohy postačí v prosté kopii v listinné nebo elektronické podobě a že písemnost se nevyžaduje, pokud je správce daně schopen si ji opatřit sám z informačních systémů veřejné správy. Seznam písemností, které se nevyžadují, bude zveřejněn správcem daně na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Záloha na daň
Poměrně specifickou úpravu obsahuje ustanovení § 42 až 52 zákona o dani z nabytí. Jedná se o zvláštní ustanovení pro tvrzení, stanovení a placení daně, které se použije na případy, kdy si poplatník zvolí, že k určení srovnávací daňové hodnoty použije směrnou hodnotu. V takovém případě je totiž poplatník povinen platit daň prostřednictvím zálohy ve výši 4% ze sjednané ceny, tuto zálohu v daňovém přiznání sám vyčíslit a dále uvést údaje nutné k určení směrné hodnoty. V daňovém přiznání ale nevyčísluje samotnou daň z nabytí nemovitých věcí, protože tu vyčíslí na základě údajů poskytnutých poplatníkem až správce daně.
Výše zálohy tedy odpovídá výši daně v případě, že po porovnání sjednané ceny a srovnávací daňové hodnoty, pro jejíž určení se použila směrná hodnota, bude zjištěno, že sjednaná cena je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě. Záloha se zaokrouhluje na celé koruny nahoru a je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání daňového přiznání.
Zákon o dani z nabytí pak dále stanoví postup v případě, že správcem daně vyměřená daň je vyšší než záloha (§ 49), a v případě, že vyměřená daň se neodchyluje od zálohy (§ 50).
V souladu s přechodnými ustanoveními se pro daňové povinnosti u daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije zákon o trojdani, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Z toho vyplývá, že tato daň bude aktuální pravděpodobně až počínaje 1.4.2014.
Účinnost zákonného opatření Senátu i jeho prováděcí vyhlášky nastává k 1.1.2014. K této problematice zveřejnila Finanční správa na svém portálu následující materiály:
-
Informace „Co se změní u daně z převodu nemovitostí po 1.1.2014? Změny budou i u daně dědické a darovací“ - http://www.financnisprava.cz/ cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2013/ co-se-zmeni-u-dane-z-prevodu-nemovitosti-po-1-12014-zmeny-budou-i-u-dane-dedicke-a-darovaci-4576.
-
Materiál „Informace o dani z nabytí nemovitých věcí“, která obsahuje zejména informace ohledně platných tiskopisů daňového přiznání a přechodných ustanovení - http://www.financnisprava.cz/cs/ danove-tiskopisy/novinky/2013/informace-k-daniznabyti-nemovitych-veci-4580.