Daň z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 22 minut čtení

V následujícím příspěvku bych se chtěl věnovat nové dani z nabytí nemovitých věcí, která s účinností od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitostí. Tato daň je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí (dál jen „zákon o dani z nabytí“). Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení tohoto zákonného opatření bylo zveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 379/2013 Sb. , Poslanecká sněmovna jej schválila na své první schůzi dne 27.11.2013.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Morávek
Na úvod krátkou poznámku k názvu této daně. Protože cílem této nové právní úpravy bylo sjednocení osoby poplatníka na nabyvatele vlastnického práva k nemovitým věcem, proto má daň název daň z nabytí nemovitých věcí. Jak uvedeme dále, tato skutečnost se nakonec nepovedla, proto název nyní působí poněkud nepatřičně.
 
Předmět daně
Jedním ze zásadních parametrů této daně je vymezení předmětu daně, které je obsaženo v § 2 zákona o dani z nabytí. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:
-
pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území ČR;
-
právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území ČR;
-
spoluvlastnickým podílem na některé z výše uvedených nemovitých věcí.
Je tedy nutné zdůraznit, že základním znakem takto vymezeného předmětu daně je úplatnost nabytí vlastnického práva. Co se rozumí úplatou, je vymezeno v § 4 zákona o dani z nabytí. Předmětem daně je pouze nabytí vlastnického práva k taxativně uvedeným nemovitým věcem. Z hlediska jejich druhu jde o pozemek, stavbu, která je samostatnou nemovitou věcí, inženýrskou síť, jednotku, právo stavby a spoluvlastnický podíl na některé z těchto nemovitých věcí. Vymezení nemovitých věcí v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), je mnohem širší (viz § 498 odst. 1 NOZ), proto je nutné pro účely zdanění předmět daně odpovídajícím způsobem omezit.
příklad
Zemědělský podnikatel převádí na základě kupní smlouvy na zemědělské družstvo pozemek určený k dalšímu zemědělskému využití. Kupní smlouva byla sjednána ve výši 400 000 Kč.
Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je, mimo jiné, pozemkem. Toto úplatné nabytí tak bude předmětem daně.
Za nemovitou věc a předmět daně je tedy považováno i právo stavby. Právo stavby je v NOZ pojato jako speciální věcné právo stavebníka mít stavbu na pozemku jiného vlastníka. NOZ považuje právo stavby za věc nemovitou. Právo „mít stavbu“ zahrnuje buď právo stavbu na pozemku ještě nezastavěném nově vybudovat, anebo již