Paušální výdaje u zemědělského podnikatele

Vydáno: 16 minut čtení

Paušální výdaje (výdaje stanovené procentem z dosažených zdanitelných příjmů) může poplatník daně z příjmů fyzických osob uplatnit u příjmů zdaňovaných podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 , podle § 9 a podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Rozhodnutí o uplatnění paušálních výdajů může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější než uplatnění výdajů prokazatelným způsobem.

Paušální výdaje u zemědělského podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
Při přechodu z uplatnění skutečných výdajů na paušální výdaje platí povinnost úpravy rozdílu příjmů a výdajů dle § 23 odst. 8 písm. b) ZDP.
Pokud poplatník hodlá uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů u jednoho druhu z příjmů dle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 ZDP, musí podle pokynu GFŘ č. D-6 k § 7 odst. 7 ZDP uplatnit paušální výdaje ke všem druhům příjmů, které má podle § 7 odst. 1 písm. a) až písm. c) a odst. 2 ZDP, které tvoří jeden dílčí základ daně, s výjimkou uvedenou v § 11 nebo § 12 ZDP, kdy musí uplatnit daňové výdaje ze všech druhů příjmů ve skutečné výši.
Uplatní-li poplatník v roce 2013 paušální výdaje, pak se ho dotýkají tři negativní skutečnosti vyplývající ze zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, s účinností od 1.1.2013, které se poprvé promítají v daňovém přiznání za zdaňovací období roku 2013. Jedná se o:
a)
omezení výše paušálních výdajů u druhů příjmů s procentem paušálních výdajů 40% a 30% zdanitelných příjmů,
b)
nemožnost uplatnit slevu na dani na manželku při uplatnění paušálních výdajů,
c)
nemožnost uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě při uplatnění paušálních výdajů.
 
Omezení výše paušálních výdajů v roce 2013
Jedná se o zavedení absolutního stropu výše paušálních výdajů: