Spolupracující osoby se zemědělským podnikatelem a daň z příjmů za rok 2012

Vydáno: 21 minut čtení

V souvislosti s blížícím se termínem zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2012 si v článku připomeneme zásady možnosti převedení příjmů a výdajů dosažených zemědělským podnikatelem na spolupracující osoby v souladu se zněním § 13 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"). Ukážeme si výhody a nevýhody této spolupráce a uvedeme si případy, kdy spolupráce osob optimalizuje daňovou povinnost poplatníků.

Spolupracující osoby se zemědělským podnikatelem a daň z příjmů za rok 2012
Ing.
Ivan
Macháček
 
Výhody spolupráce osob
*
Pro spolupracujícího
manžela (manželku), resp. spolupracující ostatní osoby žijící v domácnosti s poplatníkem
není nutné vystavení živnostenského listu,
přestože příjmy, které jsou převáděny na osobu spolupracující s podnikatelem, jsou považovány u spolupracující osoby za příjem z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a jsou zdaňovány dle § 7 ZDP. Spolupracující osoba, pokud sama neprovádí podnikatelskou činnost, není z titulu spolupráce účetní jednotkou a rovněž nevede daňovou evidenci.
*
Poměr rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu nemusí odpovídat reálné spolupráci
spolupracující osoby s podnikatelem. I při minimální, symbolické reálné spolupráci je možné rozdělit na spolupracující osobu plnou výši maximální možné částky dle § 13 ZDP, což lze využít plně k optimalizaci daňové povinnosti podnikatele a spolupracující osoby. Poměr převedených příjmů a výdajů na spolupracující osobu je možné stanovit až podle výše daňového základu daně podnikatele při sestavování daňového přiznání za příslušné zdaňovací období (kalendářní rok).
*
Spolupracující osoba si může
uplatnit ve svém daňovém přiznání veškeré odpočty od základu daně v souladu se zněním § 15 ZDP, a dále slevy na dani dle § 35ba ZDP.
Jde např. o odpočet hodnoty poskytnutých darů, příspěvek zaplacený na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na penzijní pojištění, odpočet zaplacených příspěvků na životní pojištění, odpočet zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření a z hypotečního úvěru, uplatnění slevy na poplatníka, příp. slevy na invaliditu a další daňové úlevy obsažené v § 15 a §35ba ZDP
*
Ze znění § 24 odst. 2 písm. k) ZDP vyplývá, že pokud
spolupracující osoba vykoná pracovní cestu v souvislosti se spoluprací pro podnika tele,
uplatní si výdaje na pracovní cestu této spolu pracující osoby podnikatel. Podobně i další výdaje spolupracující osoby vynaložené v souvislosti se spoluprací s podnikatelem jsou daňově uznatelnými výdaji podnikatele. Půjde např. o výdaj n