Změna organizace správy daně z nemovitostí platná od 1. 1. 2013

Vydáno: 6 minut čtení

V souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb. , o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, došlo k významné změně územních finančních orgánů. V jednotlivých krajích a hl. m. Praze vznikne pouze 14 finančních úřadů (dále jen "FÚ") a specializovaný finanční úřad. Jednotlivé FÚ provádějí správu daní prostřednictvím svých územních pracovišť (dále jen "ÚzP").

Změna organizace správy daně z nemovitostí platná od 1. 1. 2013
Ing.
Miloš
Kořínek
ÚzP budou zřízena v obcích, kde do konce roku 2012 mají sídlo finanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech. Územní pracoviště, která se nacházejí v sídlech FÚ, budou stanovena organizačním řádem Finanční správy České republiky. Specializovaný úřad spravuje vybrané subjekty, ale nemá právo vykonávat správu daně z nemovitostí, daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí. Tyto daně budou spravovat FÚ na území příslušného kraje.
Velmi významně se výše uvedené změny dotknou zejména daně z nemovitostí. Od