Daň silniční za zdaňovací období roku 2012

Vydáno: 13 minut čtení

Do konce měsíce ledna vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani silniční. Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDS"). V následujícím článku si stručně přiblížíme, kdo a za jakých podmínek je povinen daňové přiznání k dani silniční podat a daň uhradit.

Daň silniční za zdaňovací období roku 2012
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Předmět silniční daně
Předmět silniční daně upravuje § 2 odst. 1 ZDS. Jsou jím silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Podle § 6 odst. 9 ZDS se bez ohledu na datum první registrace sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů, anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a)
subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b)
jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo
c)
fyzickými osobami.
Upozornění
Z § 6 odst. 10 ZDS však dále vyplývá, že se sazba daně u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností
12 a více tun
snižuje o 48 % za podmínek uvedených v předchozím odstavci.
Předmětem silniční daně nejsou
speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.),
jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.)
. Dále předmětem daně nejsou vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (§ 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.).
 
Poplatníci silniční daně
Kdo je poplatníkem silniční daně upravuje § 4 ZDS.
Je jím fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, dále osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 ZDS, a stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
příklad
Pan Jan podniká v zemědělské výrobě. Po celý rok 2012 si pro potřeby svého podnikání vypůjčil osobní automobil od své manželky, která je v technickém průkazu zapsána jako držitel vozidla.
Postup:
Z výše uvedeného znění ZDS lze dovodit, že poplatníkem silniční daně není pan Jan, ale je jím jeho manželka. Ta by se také měla zaregistrovat na svém místně příslušném úřadě a včas, to je do 31. 1. 2013 podat daňové přiznání. Je třeba si také uvědomit, že se na ni vztahuje povinnost platit zálohy na daň, které jsou splatné ve lhůtách podle § 10 ZDS.
 
Základ daně a sazby daně silniční
Základ daně upravuje § 5 písmeno a) ZDS. U osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon) je základem daně zdvihový objem motoru v cm3. Pro ostatní vozidla je to podle § 5 písm. b) a c) ZDS buď součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Sazby silniční daně nalezneme v § 6 odst. 1 a 2 ZDS. V následující tabulce uvedeme sazby pro osobní automobily:
 +----------------------------+----------+ |  Zdvihový objem motoru  | Sazba  | +----------------------------+----------+ |        do  800 cm3 | 1 200 Kč | | nad  800 cm3 do 1 250 cm3 | 1 800 Kč | | nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 | 2 400 Kč | | nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 | 3 000 Kč | | nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 | 3 600 Kč | | nad 3 000 cm3       | 4 200 Kč | +----------------------------+----------+
K základu daně podle § 5 písmeno b) a c) ZDS jsou přiřazeny sazby daně podle § 6 odst. 2 ZDS. Sazby se liší podle počtu náprav a hmotnosti vozidla.
Údaje potřebné pro zjištění objemu motoru, počtu náprav a hmotnosti se pro každé jednotlivé vozidlo zjistí v technickém dokladu k vozidlu.
Je-li plátcem daně zaměstnavatel
a vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla a pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější. Či-li v případě, je-li pro něho výše uvedená sazba daně podle § 6 odst. 1 ZDS méně výhodná.
 
Snížení a zvýšení sazeb daně
Daňovou povinnost k silniční dani velmi ovlivňuje její snížení nebo zvýšení.
U vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, která jsou určena pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě (podle standardní klasifikace ČSÚ, kód 01.41.11.) se sazba daně podle § 6 odst. 2 ZDS snižuje o 25 %. Podmínkou je, aby poplatníkem daně byla osoba provozující zemědělskou činnost.
Dále podle
§ 6 odst. 6 ZDS se sazba daně podle § 6 odst. 1 a 2 ZDS
(sazba pro osobní i nákladní automobily) u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
od data jejich první registrace
a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
Je třeba vzít v úvahu, že u téhož vozidla se nepoužije současně výše uvedené snížení sazby daně a snížení sazby daně podle § 6 odst. 5 ZDS, tj. snížení o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, které jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
Pro vozidla dovezená ze zahraničí platí, že poplatník daně prokáže nárok na snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 ZDS potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
příklad
Zemědělský podnikatel si pořídil v červenci 2012 nový nákladní automobil (v témže měsíci byl i poprvé zaregistrován) na svoz obilí o 2 nápravách a hmotnosti 10 tun.
Postup:
V tomto případě by měl poplatník postupovat v souladu s § 6 odst. 6 ZDS. Sazbu daně, která je podle § 6 odst. 2 ve výši 9 600 Kč za rok. Tato sazba se přepočte na dobu od července 2012 do prosince 2012, tj. na 6 měsíců. Tj. na 4 800 Kč. Výslednou daň si dále může snížit o o 48 %, to je o 2 304 Kč na výslednou daňovou povinnost 2 496 Kč.
Chceme upozornit, že výše uvedené snížení daně nelze kombinovat se snížením podle § 6 odst. 5 ZDS (25% snížením u vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, které jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě).
Na závěr připomínáme, že u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle § 6 odstavců 1 a 2 ZDS zvyšuje o 25 %.
 
Zálohy na daň
Podle § 10 ZDS platí poplatník zálohy na daň svému místně příslušnému správci daně, které jsou splatné do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince. Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
příklad
Poplatník, fyzická osoba, nakoupil a zaregistroval 28. 6. 2012 nákladní automobil pro své zemědělské podnikání. Automobil používal pouze v sezóně, tj. od června do října 2012.
Postup:
Toto vozidlo je v souladu s § 2 ZDS u poplatníka od června (včetně) předmětem daně, a to i bez ohledu na to, zda je vozidlo používané pro podnikání (má povolenou hmotnost nad 3,5 tuny a je určen k přepravě nákladů a registrován v České republice). Výše zálohy na daň se bude dále odvíjet od stáří vozidla, tj. od doby, kdy byla provedena jeho první registrace (v našem případě od června 2012).
Ze zadání vyplývá, že poplatník zaplatí zálohu na daň ve výši 1/12 roční daňové povinnosti za měsíc červen 2012 k 15. červenci 2012; za měsíce červenec, srpen a září k 15. říjnu 2012 a za měsíce říjen a listopad k 15. prosinci 2012. Daň za měsíc prosinec uhradí poplatník v rámci podaného daňového přiznání k silniční dani za rok 2012, to je do 31. 1. 2013.
Poplatník daně, pokud je provozovatelem vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 ZDS (tj. o 48 % z nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun za podmínek uvedených v § 6 odst. 9 ZDS - viz příklad v kapitole "předmět daně"), platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.
 
Daňové přiznání
Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období,
a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
Za zdaňovací období roku 2012 je to tedy do 31. 1. 2013. Poplatník je povinen v daňovém přiznání si daň sám spočítat a zaplatit ji ve lhůtě pro podání přiznání.
Za zdaňovací období roku 2012 bude k dispozici nový formulář k dani silniční - vzor č. 15.
 
Vznik daňové povinnosti
Vznik a zánik daňové povinnosti na dani silniční je upraven v § 8 ZDS. U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 ZDS. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 ZDS u místně příslušného správce daně.
Trochu jiná situace v placení silniční daně nastává při prodeji automobilu. Podle § 8 odst. 2 ZDS zaniká u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 ZDS daňová povinnosti v kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 ZDS. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
Na závěr si výše uvedenou problematiku přiblížíme na souhrnném příkladu.
příklad
Zemědělský podnikatel používá pro své podnikání 2 nákladní automobily. Oba o dvou nápravách. Jeden, o hmotnosti 10 tun, používal celý rok 2012. Automobil byl poprvé zaregistrován v červnu 2008. Druhý nákladní automobil (o hmotnosti 14 tun) podnikatel pořídil jako nové vozidlo v březnu 2012 a zaregistroval ho 29. 3. 2012. Dále vlastní 2 zemědělské traktory s přípojnými vozidly. V sezóně používal pro účely podnikání i svůj osobní automobil o obsahu válců 1 900 cm3 pořízený v prosinci 2011. V tomto měsíci byl také zaregistrován. V příkladu neuvádíme zálohy na daň.
Postup:
1.
Základní sazba daně u automobilu o 2 nápravách a hmotnosti 10 t činí 9 600 Kč. Tato sazba se v souladu s § 6 odstavec 6 ZDS snižuje o 40 %, tj. o 3 840 Kč (od 1 registrace uplynulo víc než 36 měsíců a měně než 72 měsíců). Výsledná sazba daně činí 9 600 Kč - 3 840 Kč Z 5 760 Kč.
2.
Základní sazba daně u nákladního automobilu o 2 nápravách a hmotnosti 14 tun činí 14 700 Kč. Vzhledem k tomu, že nákladní automobil byl poprvé zaregistrován v březnu 2012, podléhá silniční dani po dobu 10 měsíců (včetně měsíce, kdy byl zaregistrován). Daň za 10 měsíců činí (14 700 Kč/12) x 10 Z 12 250 Kč. Podle § 6 odst. 6 ZDS lze uplatnit slevu na tento nákladní automobil ve výši 48 % (sleva v prvních 36 měsících po 1 zaregistrování), tj. 5 880 Kč. Výsledná daňová povinnost činí 12 250 Kč - 5 880 Kč Z 6 370 Kč.
3.
Zemědělské traktory s přípojnými vozidly nejsou podle § 2 odst. 2 ZDS předmětem daně. Do daňového přiznání k silniční dani se neuvádí. Pozor, do daňového přiznání se však uvádí vozidla od silniční daně osvobozená.
4.
Osobní automobil, který zemědělský podnikatel
používal v měsíci březnu až říjnu pro podnikání
, je za tyto měsíce předmětem daně silniční. Základní sazba daně silniční je u tohoto automobilu podle § 6 odst. 6 ZDS 3 000 Kč. Za měsíce březen až říjen činí daň (3 000 Kč/12) x 8 Z 2 000 Kč. Tuto sazbu daně může dále podnikatel snížit o 48 % (snížení po dobu 36 měsíců po prvé registraci), tj. o 960 Kč. Výsledná daň: 2 000 Kč - 960 Kč Z 1 040 Kč.