Nepeněžité vklady do obchodní společnosti

Vydáno: 28 minut čtení

Pokud zájemce o podnikání v Česku zvolí formu obchodní společnosti coby samostatné právnické osoby, má na výběr ze společností osobních (v. o. s. a k. s.) nebo kapitálových (s. r. o. nebo a. s.). První typ má relativní výhodu v tom, že jej zakladatel může zahájit prakticky bez vlastních prostředků, za což nad ním však trvale bude viset jako Damoklův meč riziko osobního ručení za závazky společnosti. Druhý typ naopak společníka zbavuje osobní odpovědnosti za závazky firmy (až na specifické výjimky), ovšem vyžaduje po něm vložení majetku, a to u s. r. o. nejméně 200 000 Kč a v případě a. s. 2 mil. Kč, respektive 20 mil. Kč.

Nepeněžité vklady do obchodní společnosti
Ing.
Martin
Děrgel
Vkladem společníka je souhrn peněžních prostředků ("peněžitý vklad") nebo jiných penězi ocenitelných hodnot ("nepeněžitý vklad"), které se určitá osoba zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Přitom nepeněžitým vkladem může být
jen majetek
, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná, a
který může být společností hospodářsky využit ve vztahu k předmětu podnikání
. S nepeněžitými vklady je podle očekávání spojeno více starostí a podmínek, proto se na ně v tomto příspěvku podíváme blíže.
 
Právní minimum nepeněžitých vkladů
V souladu s § 59 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), může být nepeněžitým vkladem jen
majetek
:
*
jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a
*
který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání.
Pro omezení případných spekulací "vychytralých" společníků
nemůže být předmětem vkladu:
*
závazek týkající se provedení prací nebo poskytnutí služeb,
*
pohledávka vůči společnosti
(tj. vůči nabyvateli vkladu, což se přirozeně týká až následného zvýšení vkladu); ovšem tato pohledávka může být započtena proti pohledávce společnosti na splacení vkladu nebo emisního kursu za předpokladu, že to výslovně umožňuje ObchZ.
Vkladem se společník podílí na výsledcích podnikání své obchodní společnosti
, a proto jí nevzniká žádný závazek vrátit vložený majetek zpátky (ledaže by nedošlo k úspěšnému úpisu a společnost by nakonec nevznikla), takže z hlediska účetního jde o vlastní zdroj majetku, respektive o součást vlastního kapitálu. Nejedná se ovšem o bezúplatné plnění (dar) společnosti, protože za vklad svého majetku společník obdrží nebo si navýší podíl na této společnosti, který představuje reálnou hodnotu, s níž může případně dále nakládat (například ji prodat).
Což znamená, že vklad není předmětem daně darovací, ovšem
je-li vkládaná nemovitost
, tak coby úplatný převod podléhá dani z převodu nemovitostí. Naštěstí je naprostá většina takových nepeněžitých vkladů
osvobozena od daně z převodu nemovitostí
podle § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. A to za podmínky, že se jedná o vklad vložený do základního kapitálu (dále také "ZK") a
aspoň po dobu pěti let zcela nezanikne účast dotyčného společníka
, který nemovitost vložil, aniž by mu byla nemovitost vrácena. Osvobození přitom zůstává zachováno, pokud účast společníka zanikne jeho úmrtím nebo za trvání konkursu, za soudem schválené reorganizace nebo oddlužení.
Na rozdíl od peněžitých vkladů
musejí být všechny nepeněžité vklady splaceny před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku
, respektive v případě následných vkladů před zápisem změny ZK.
Nabízí se tak samozřejmě otázka, jak lze splatit prvotní vklad ještě před vznikem samotné obchodní společnosti? Tento problém ošetřuje ObchZ institutem tzv.
správce vkladu
. Před vznikem společnosti spravuje splacené vklady nebo jejich části zakladatel pověřený společenskou nebo zakladatelskou smlouvou, přičemž správou peněžitého vkladu může být pověřena i banka, třebaže není zakladatelem. Splacení vkladu (jeho části) je pak definováno v závislosti na předmětu vkladu a liší se od nabytí vlastnického práva k předmětu vkladu.
 +----------------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------+ |   Předmět vkladu    |          Splacení vkladu           |  Nabytí vlastnického práva  | +----------------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------+ | Peníze v hotovosti     | Předáním správci vkladu                | Vznikem společnosti      | +----------------------------+-------------------------------------------------------+--------------------------------+ | Peníze bezhotovostní    | Připsáním na speciální účet (s nímž nelze až     | Vznikem společnosti      | |              | do vzniku společnosti volně disponovat,        |                | |              | vyjma zřizovacích výdajů)               |                | +---------------