Metodický pokyn k daním z příjmů D-6, 3. část

Vydáno: 36 minut čtení

Potřetí a naposled nahlédneme do metodického pokynu Generálního finančního ředitelství („GFŘ“) č. D-6 (dále jen „Pokyn D-6“), který se snaží o jednotný výklad velmi důležitého zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění, pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Nejedná se sice pro daňové subjekty o závazný právní předpis, ovšem je jisté vhodné předem vědět, jak by zřejmě některá nejednoznačná ustanovení zákona posoudil správce daně. Tato metodická pomůcka prakticky od roku 2012 s možností využití již v roce 2011 nahradila letitého předchůdce Pokyn Ministerstva financí č. D-300 z roku 2007, který opět navazoval na dřívější obdobný pokyn. Poté co jsme si prošli Pokyn D-6 k 1. a 2. části ZDP tedy ke specifikům daně z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) a daně z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO“) a z většiny k 3. části ZDP Společná ustanovení, tak nyní dokončíme nejen metodiku k nakousnuté 3. části, ale i zbytek Pokynu D-6.

Metodický pokyn k daním z příjmů D-6 (3. část)
Ing.
Martin
Děrgel
 
Metodika k 3. části ZDP – Společná ustanovení (dokončení)
Třetí část daňového zákona je zcela zásadní pro praktické uplatňování daně z příjmů, jak osob fyzických, tak i právnických. Prošli jsme si již metodiku k pravidlům pro tvorbu základu daně, k daňové účinnosti výdajů (nákladů), k metodiku daňových odpisů a k položkám odčitatelným od základu daně (§ 34 ZDP), z nichž je v praxi nejvýznamnější odpočet daňové ztráty minulých let. Z této 3. části nám zbývají slevy na dani, srážková daň a další převážně procesně-právní daňové záležitosti zajímající hlavně plátce příjmů
alias
plátce daně.
ZDP - Společná ustanovení (dokončení)
ZDP:
§ 35a, § 35b
Název ustanovení:
Daňové prázdniny
Co k tomuto ustanovení najdeme v Pokynu D-6:
Co k tomuto ustanovení najdeme v Pokynu D-6: Tato dvě nenápadná ustanovení mají lví podíl na zájmu zahraničních investorů o české podniky. I když se studenti na školách učí, že daně by neměly ovlivňovat rozhodování firem, zde se naopak cíleně daňovým podbízením umetla cestička velkým investorům. Výhoda spočívá prakticky v pětiletém osvobození od daně z příjmů u poplatníků splňující podmínky pro tzv. investiční pobídky ve smyslu zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů. Stěžejní je přitom objem nových investic v Česku, a to v řádech sta milionů Kč a vytvoření stovek pracovních míst. Pokyn D-6 upřesňuje, že pokud poplatník obdrží příslušné ministerské rozhodnutí o splnění podmínek pro investiční pobídku až po lhůtě pro podání daňového přiznání, může v dodatečném přiznání uplatnit slevu na dani i za zdaňovací období, ve kterém již splňoval příslušné všeobecné a zvláštní podmínky. Dále se metodika věnuje speciálnímu výpočtu slevy na dani z titulu investiční pobídky u poplatníků, kteří již delší čas v Česku podnikají, kde hrají roli jejich dřívější daně.
ZDP
: § 35ba
Název ustanovení:
Osobní slevy na dani
Co k tomuto ustanovení najdeme v Pokynu D-6:
Velmi příznivé ustanovení zákona, jen více takových! Najdeme zde 6 titulů slev na DPFO, díky kterým nízkopříjmové osoby prakticky daň neplatí. Bez podmínek je každému dostupná jen základní osobní sleva na dani, která pro rok 2012 činí 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně). Ostatní druhy slev již podmíněny splněním stanovených podmínek, jde zejména o zdravotní důvody (invalidní důchod, průkaz ZTP/P), dále o studium dotyčného poplatníka (do 26, příp. 28 let) nebo o tzv. vyživovanou manželku (manžela) s vlastními příjmy do 68 000 Kč za rok.
A právě na posledně zmíněný druh slevy na dani se zaměřuje komentář Pokynu D–6. Dozvíme se mj., že
do rozhodného vlastního příjmu manželky (manžela) se započítávají i příjmy osvobozené od daně
(např. z prodeje soukromého majetku)
nebo zdaněné tzv. srážkovou daní
(např. úroky z bankovních vkladů a dluhopisů, podíly na zisku s. r. o., dividendy), a dokonce i příjmy, které nejsou předmětem daně (např. darem nabytý majetek, příjmy z rozšíření společného jmění manželů, příjmy z vypořádání podílového spoluvlastnictví).
Nezahrnují se ovšem příjmy z úvěrů a půjček,
které má poplatník k dispozici jen po omezený čas a dříve či později je musí vrátit, ani
výživné náležející dítěti.
Nezapočítávají se ani příjmy výslovně uvedené v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, jako např. dávky státní sociální podpory, státní příspěvky na penzijní připojištění nebo stavební spoření a třeba případně ve svém obchodním majetku.
Pokyn také upřesňuje, že
pro účely slevy na dani za invaliditu 3. stupně se za jiný důchod,
u něhož jednou z podmínek přiznání je invalidita poplatníka, se považuje podle § 50 odst. 2 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěni, ve znění pozdějších předpisů, vdovský (vdovecký) důchod, na který má nárok vdova (vdovec) invalidní ve 3. stupni po uplynutí 1 roku od smrti manžela (manželky).
příklad
Sleva na vyživovanou manželku
Podnikatel žije s manželkou pobírající invalidní důchod 2. stupně, jehož celková částka za rok 2012 byla 100 000 Kč. Bude si moci na ni za rok 2012 uplatnit slevu na dani 24 840 Kč, protože