Daňové řešení PHM u zemědělského podnikatele

Vydáno: 31 minut čtení

Daňové řešení PHM1 u zemědělského podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
 
Automobil zahrnutý do OM
Daňově uznatelnými výdaji (náklady) při použití automobilu zahrnutého do OM2
jsou podle znění § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“),
výdaje na pracovní cesty, včetně výdajů na pracovní cesty spolupracujících osob a společníků v. o. s. a komplementářů k. s. Mezi tyto výdaje počítáme výdaje na PHM1 spotřebované silničním motorovým vozidlem v prokázané výši
doložené doklady o jejich nákupu.
V bodu 23 pokynu GFŘ č. D-6 k § 24 odst. 2 ZDP se uvádí, že pro účely uplatnění daňových výdajů na pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) vede poplatník evidenci jízd tak, aby takto vynaložené výdaje mohl prokázat (při případné daňové kontrole). V evidenci jízd jsou uváděny minimálně tyto údaje: datum jízdy, cíl jízdy (město, navštívená firma), účel cesty, ujeté km. Dále poplatník vede údaje o typu vozidla, registrační značce, o stavu tachometru k 1. lednu (případně k zahájení činnosti nebo zahájení používání vozidla) a k 31. 12. daného kalendářního roku (případně k datu ukončení činnosti nebo ukončení používání vozidla).
Mezi daňově uznatelné výdaje u vozidla vloženého do OM patří dále výdaje (náklady) na veškeré opravy, údržbu, silniční dálniční nálepku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, nájem za garáž, pořízení pneumatik a dalších náhradních dílů, silniční daň atd.
Veškeré tyto výdaje (náklady) lze účtovat nebo evidovat jako daňově uznatelné na základě prokázaných dokladů, jako jsou paragony, faktury, doklad o zaplacení aj. Daňovým výdajem dále
jsou odpisy vozidla stanovené podle § 31 a 32, respektive § 30a ZDP
. Podnikatel si zvolí způsob odpisování buď rovnoměrný, nebo zrychlený, popřípadě uplatní tzv. mimořádné odpisy u vozidla pořízeného v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 (způsob odpisování nelze za celou dobu odpisování změnit).
 
Automobil zahrnutý v OM a použitý i pro soukromé účely
V případě, že je
automobil zahrnutý do OM podnikatele používán i pro soukromé účely
, o těchto soukromých cestách se neúčtuje. Nákup pohonných hmot na jízdy pro soukromé účely je daňově neuznatelný. Na základě rozdílu stavu tachometru k 1. 1. a 31. 12. daného kalendářního roku a stavu jízd pro účely podnikání dle evidence jízd
zjistíme poměr počtu ujetých kilometrů pro podnikatelské a soukromé účely. V tomto poměru rozklíčujeme veškeré výdaje (náklady), které byly na provoz vozidla subjektem vynaloženy a zaúčtovány nebo zachyceny v daňové evidenci
, a to včetně daňových odpisů.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel používá automobil zahrnutý v OM i k soukromým účelům své rodiny. Za rok 2012 najede dle stavu tachometru celkem 21 200 km, z toho dle evidence jízd najede pro podnikatelské účely 12 720 km. V rámci vedení daňové evidence vykázal odděleně za rok 2012 následující provozní výdaje spojené s provozem vozidla:
*
výdaje za nakoupené PHM 45 700 Kč,
*
výdaje na opravu vozidla, servis, výměnu pneu 15 400 Kč,
*
dálniční známka 1 500 Kč,
*
silniční daň 2 400 Kč,
*
zákonné a havarijní pojištění vozidla 12 100 Kč,
*
odpisy vozidla stanovené pro rok 2012 zrychleným způsobem 112 000 Kč.