Jednatel s odměnou 2 300 Kč

Vydáno: 3 minuty čtení

Jednatel s odměnou 2 300 Kč
JUDr.
Marie
Salačová
Jednatel s. r. o. má stanovenou pevnou měsíční odměnu 2 300 Kč. Jednateli náleží příspěvek na stravování ve formě stravenek v hodnotě 90 Kč/ks (100 % hradí s. r. o.)
Jednatel je navíc zaměstnán u jiného zaměstnavatele, kde pobírá hrubou mzdu 16 500 Kč. Protože v podnikání začíná, nechce si vyplácet velkou odměnu [proto také setrvává na zkráceném úvazku].
Domníváme se správně, že:
1.
Z odměny 2 300 Kč se nebude odvádět nemocenské, důchodové pojištění (nebude se registrovat na OSSZ) ani pojištěni odpovědnosti za pracovní úraz.
2.
Zdravotní pojištění a daň z příjmů fyzických osob se bude odvádět ze základu 2 300 Kč.
3.
Jednateli náleží stravenka v hodnotě 90 Kč, pokud v daný den odpracuje min. 3 hod. 55 % je daň. Nákladem s. r. o., 45 % je nedaňovým nákladem s. r. o.
5.
Příspěvek na stravování a cestovní náhrady se nezapočítávají do příjmu jednatele (tzn. příjem 2 300 Kč se nezvyšuje o tyto náhrady a nepřekročí tak hranici 2 500 Kč, která by zakládala účast na nemocenském pojištění).
 
odpověď:
Především je nutno zdůraznit, že výkon funkce jednateli ve společnosti bude posuzován zcela samostatně a bez ohledu na to, zda vykonává další zaměstnání. Pokud tento jednatel vykonává funkci na základě uzavřené mandátní smlouvy nebo smlouvy mandátní smlouvě přiměřené (což bylo nutné do konce roku 2011 na základě § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „ObchZ“]), bylo nutné mít poskytování náhrad cestovních výdajů v této smlouvě výslovně sjednané, jinak nemohly být jednateli přiznávané. Od 1. 1. 2012 na základě novely citovaného ObchZ č. 351/2011 Sb., která přinesla nové ustanovení § 66d, je možné i výkon funkce jednatele vykonávat na základě pracovněprávního vztahu. Jednatel je vždy v postavení zaměstnance podle § 6 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Protože je jednatel s. r. o. vždy v postavení zaměstnance, mohou mu být poskytnuty i stravenky, pokud splní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy upravujícími závodní stravování. Pro podnikatelskou sféru je to § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 shora citovaného ZDP.
Otázku, zda je zdanitelný příjem za výkon funkce přiměřený, posoudí případná finanční a daňová kontrola.