Zdanění příjmů z převodu podílů

Vydáno: 28 minut čtení

Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti, přičemž v souladu s § 61 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), může mít každý společník pouze jeden podíl ve společnosti, ledaže jde o akciovou společnost (a. s.), jejíž podíl představuje akcie, která je cenným papírem. Právě akcie jsou přitom nejčastěji obchodovaným cenným papírem, který není omezen pouze na podnikatelské subjekty, ale často představuje i soukromou investici, případně jen spekulaci fyzických osob. Podívejme se na pravidla zdanění těchto příjmů.

Zdanění příjmů z převodu podílů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Daňové režimy prodeje podílu
Protože transakce se týká tří daňových subjektů - společnosti (družstva), jejíž podíl je převáděn, společníka prodávajícího daný podíl a společníka kupujícího tento podíl - z nichž každý může být jak daňovým rezidentem ČR, tak i daňovým nerezidentem ČR, může obecně nastat následujících osm situací.
 +-----+-------------+--------------+-------------+-------------------------------------+-------------------------------+ | č. | s. r. o.  | prodávající | kupující  |     pracovní označení      |   důvod zdanění v ČR    | +-----+-------------+--------------+-------------+-------------------------------------+-------------------------------+ |  1 | rezident  | rezident   | rezident  | prodej českého podílu v ČR     | jde o příjem rezidenta    | |  2 | rezident  | rezident   | nerezident | prodej českého podílu do ČR     | jde o příjem rezidenta    | |  3 | rezident  | nerezident  | rezident  | prodej českého podílu z ČR     | prodej podílu české s. r. o. | |  4 | rezident  | nerezident  | nerezident | prodej českého podílu mimo ČR    | prodej podílu české s. r. o. | |  5 | nerezident | rezident   | rezident  | prodej zahraničního podílu v ČR   | jde o příjem rezidenta    | |  6 | nerezident | rezident   | nerezident | prodej zahraničního podílu do ČR  | jde o příjem rezidenta    | |  7 | nerezident | nerezident  | rezident  | prodej zahraničního podílu z ČR   | nepodléhá zdanění v ČR    | |  8 | nerezident | nerezident  | nerezident | prodej zahraničního podílu mimo ČR | nepodléhá zdanění v ČR    | +-----+-------------+--------------+-------------+-------------------------------------+-------------------------------+ 
Protože naprostá většina prodejů podílů, s nimiž se čtenáři reálně setkají, se bude týkat podílů na českých společnostech (družstvech) převáděných mezi daňovými rezidenty Česka (tj. první z uvedených variant), zaměříme se v příspěvku zejména právě na tuto situaci.
Zatímco rezidenti obecně přiznávají ke zdanění v Česku všechny své příjmy z celého světa, tak nerezidentní poplatníci mají v ČR daňovou povinnost omezenou pouze na příjmy ze zdrojů na našem území. Tyto příjmy najdeme v § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), přičemž pro naše účely je podstatné, že mezi nimi jsou také příjmy z převodu podílů v obchodních společnostech nebo družstvech, které mají sídlo na území ČR. Ovšem ještě významnější je, že naprostá většina mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění umožňuje zdanění příjmů z prodeje podílů pouze státu rezidence poplatníka.
Příklad
Prodej zahraničního podílu z ČR
Rakušan (nerezident) prodal podíl na rakouské společnosti GmbH (obdoba české s. r. o.) panu Novákovi (rezident) za sjednanou cenu 100 000 EUR. Příjem z prodeje plyne nerezidentovi, u něhož jsou předmětem české daně z příjmů pouze příjmy ze zdroje na území ČR, kam patří mj. příjem z převodu podílu v s. r. o. se sídlem v ČR - za podmínky, že příslušná mezinárodní daňová smlouva nestanoví jinak. Protože převáděná společnost nemá sídlo v Česku (nýbrž v Rakousku), není příjem nerezidenta vůbec předmětem zdanění v ČR. Není přitom podstatné, že příjem plyne od českého rezidenta, ani nemusíme znát znění smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi ČR a Rakouskem, která z principu nemůže zpřísnit daňovou situaci nerezidentů.
Praktičtější členění daňových variant příjmů z prodeje podílů (včetně akcií) je ale následující:
1)
Příjem osvobozený
od daně, kde rozlišujeme:
*
podmínky pro právnické osoby (§ 19 ZDP),
*
podmínky pro fyzické osoby (§ 4 ZDP).
2)
Příjem zdanitelný
, kde rozlišujeme: