Ukončení likvidace firmy s. r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Firma vstoupila do likvidace v březnu 2011. Bylo podáno běžné daňové přiznání za rok 2010 a přiznání ke dni vstupu do likvidace. Nyní proběhla likvidace a je ukončena. Kdy se podává daňové přiznání? K 31. 3. 2012, nebo je nějaký termín od data ukončení likvidace. Jaké úkony ještě souvisí s ukončením likvidace?

Ukončení likvidace firmy s. r. o.
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď:
Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace - tedy prakticky po zpeněžení veškerého majetku společnosti v likvidaci a po úhradě všech jejich závazků - likvidátor:
*
sestaví zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplyne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky,
*
předloží ji společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (valná hromada),
*
neschválení tohoto návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu z obchodního rejstříku,
*
určí podíly společníků na likvidačním zůstatku
*
podle poměru obchodních podílů,
*
nestanoví-li společenská smlouva něco jiného.
*
Ke dni zpracování tohoto návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví „konečnou“ účetní závěrku,
*
v níž vykáže závazek vůči státnímu rozpočtu ve výši splatné daňové povinnosti.
*
Ke dni následujícímu dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku:
*
otevře znovu účty majetku a závazků (podle § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, se účtuje až do zániku):
zaúčtuje vypořádání daňové povinnosti a
vyplacení podílů společníků na likvidačním zůstatku.
*
V případě, že není účtováno o dodatečných výsledkových operacích, není nutno již sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz účetní jednotky v likvidaci z obchodního rejstříku.
Rozdělením likvidačního zůstatku de jure končí likvidace společnosti. Likvidátor sestaví seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku a do 30 dnů podá návrh na výmaz z obchodního rejstříku. K návrhu přiloží písemný souhlas správce daně s ukončením činnosti (§ 238 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů [dále jen „DŘ“]) a také potvrzení státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti (§ 75a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Což navazuje na § 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého mají povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií za podmínek stanovených tímto zákonem rovněž tzv. soukromoprávní původci, kam patří mj. podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku. A to pokud jde o dokumenty uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu (např. zakladatelské dokumenty, dokumentace likvidace a zániku podnikatele, účetní závěrky, statistické výkazy, podnikatelské záměry, výrobní programy…).
Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku je nutno podat řádné daňové přiznání za uplynulou část zdaňovacího období, za které dosud nebylo podáno. Tuto lhůtu přitom nelze nijak prodloužit, což je nasnadě, protože ke dni podání přiznání je nutno daň z příjmů rovněž i uhradit, s čímž by se zde státu rozhodně nevyplatilo otálet, neboť definitivní konec daňového subjektu se nezadržitelně blíží.
Příklad
Likvidace započala 3. 3. 2011 a likvidátor zpracuje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku k 11. 11. 2011. Poslední daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za část kalendářního roku 2011, resp. za část zdaňovacího období od 3. 3. 2011 do 11. 11. 2011, je nutno podat nejpozději právě poslední ten takto vymezeného období, tedy nejpozději 11. 11. 2011. Prakticky půjde o úplně poslední přiznání k dani z příjmů dotyčného poplatníka. Dodejme, že se kódem rozlišení tohoto typu přiznání bude „H“, protože jde o speciální daňové přiznání ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, jak vyplývá z Pokynů k vyplnění přiznání.