Zdravotní pojištění a přihlašování zaměstnanců u dohody o pracovní činnosti

Vydáno: 6 minut čtení

Plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti (a od 1. 1. 2012 nově i u dohod o provedení práce) je zakotveno v ustanovení § 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“ ), kdy zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny dnem, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednanou práci, a odhlašuje dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána.

Zdravotní pojištění a přihlašování zaměstnanců u dohody o pracovní činnosti
Ing.
Antonín
Daněk
 
Možné postupy zaměstnavatele
Může nastat situace, kdy zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem dohodu pracovní činnosti například od 20. 4. 2012, přičemž zaměstnanec začne vykonávat práci až dnem 25. 4. 2012. Současně však není zřejmé, zda zaměstnanec dosáhne za měsíc duben vyměřovacího základu alespoň 2 500 Kč, kdy již vznikají zaměstnavateli povinnosti jak při placení pojistného, tak při souvisejícím plnění oznamovací povinnosti.
V takovém případě má zaměstnavatel v podstatě dvě možnosti:
1)
Zaměstnance přihlásí u zdravotní pojišťovny kódem „P“ ke dni 25. 4. 2012. Pokud se ukáže, že částka hrubého příjmu nedosáhla za měsíc duben 2 500 Kč, provede zaměstnavatel zpětné odhlášení kódem „O“ taktéž k datu 25. 4. 2012. Použitím tohoto postupu nebude tato osoba evidována v měsíci dubnu u zdravotní pojišťovny jako zaměstnanec ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) bodu 5 zákona č. 48/1997 Sb. Z pohledu zdravotního pojištění však musí mít v tomto kalendářním měsíci (alespoň po dobu jednoho kalendářního dne) buď:
*
jiné zaměstnání podle citovaného ustanovení § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. nebo
*
bude osobou samostatně výdělečně činnou (dále jen „OSVČ“) s placením alespoň minimální zálohy 1 697 Kč anebo
*
bude patřit do některé ze skupin osob, za které je plátcem pojistného stát podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb.
Nebude-li splněna ani jedna z těchto tří možností, stává se pojištěnec na měsíc duben 2012 osobou bez zdanitelných příjmů s povinností zaplacení pojistného v částce 1 080 Kč.
2)
Alternativně se může zaměstnavatel rozhodnout pro použití jiného postupu, kdy zaměstnance ke dni 25. 4. 2012 u zdravotní pojišťovny nepřihlásí, neboť do osmi dnů od zahájení sjednané práce nemůže posoudit, zda bude částky hrubého příjmu 2 500 Kč dosaženo. Z tohoto důvodu nelze postup zaměstnavatele kvalifikovat jako nesplnění oznamovací povinnosti. Jestliže však přesto bude v měsíci dubnu dosaženo hrubého příjmu alespoň 2 500 Kč, použije zaměstnavatel kód „P“ k datu 25. 4. 2012 a osobu jako zaměstnance dodatečně u zdravotní pojišťovny přihlásí. Kdyby bylo dosaženo příjmu alespoň 2 500 Kč až v květnu, přihlásil by zaměstnavatel zaměstnance k 1. 5. 2012, tedy k 1. dni kalendářního měsíce, ve kterém účast na zdravotním pojištění z titulu sjednané dohody o pracovní činnosti vznikla.
Poznámka
Pokud by byla dohoda o pracovní činnosti například uzavřena s platností do 30. 6. 2012, přičemž by v měsíci červnu nebylo dosaženo částky 2 500 Kč, provedl by zaměstnavatel odhlášení zaměstnance kódem „O“ k datu 31. 5. 2012.
 
Vazba na minimální vyměřovací základ zaměstnance
V rámci rozhodného období kalendářního měsíce rozhoduje z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu (vyměřovacího základu) bez ohledu na dobu trvání dohody o pracovní činnosti. Pokud je však dohoda o pracovní činnosti jediným zdrojem příjmů zaměstnance, přičemž se na něj (a tedy i na zaměstnavatele -- plátce pojistného) vztahuje povinnost dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, musí zaměstnavatel zabezpečit odvod pojistného buď:
*
alespoň z minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč v případě trvání dohody o pracovní činnosti po celý kalendářní měsíc nebo
*
nejméně z poměrné části tohoto zákonného minima v návaznosti na počet kalendářních dnů trvání zaměstnání ve smyslu ustanovení § 3 odst. 9 písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Má-li však zaměstnavatel k dispozici potvrzení od jiného zaměstnavatele, že tento za zaměstnance odvádí pojistné alespoň z minima 8 000 Kč (případně je v úhrnu příjmů všech zaměstnavatelů částky 8 000 Kč dosaženo - nutno mezi zaměstnavateli navzájem dokladovat), nebo je zaměstnanec současně OSVČ s placením alespoň minimálních záloh anebo zaměstnanec patří mezi osoby, pro které neplatí minimální vyměřovací základ, pak zaměstnavatel odvede pojistné ze skutečné výše zúčtovaného hrubého příjmu.
 
Průběžné přihlašování a odhlašování zaměstnance
Pokud dochází v případě trvající dohody o pracovní činnosti k situaci, kdy je v některém kalendářním měsíci částky
hrubého příjmu alespoň 2 500 Kč
dosaženo a v jiném nikoli, pak musí zaměstnavatel průběžně odhlašovat a přihlašovat zaměstnance. Zdůrazňuji zaměstnavatelům, aby tuto povinnost nepodceňovali, neboť neodhlášením zaměstnance jednak porušují zákonnou povinnost, jednak mohou způsobit potíže zaměstnanci. V praxi jsem již zaznamenal případy, kdy byla v důsledku nesprávného postupu zaměstnavatele dotyčná osoba dodatečně odhlášena jako zaměstnanec, přičemž musela za příslušný měsíc zaplatit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů (viz výše) včetně nároku zdravotní pojišťovny na penále.
 
Dohody o provedení práce
Při přihlašování a odhlašování zaměstnance pracujícího na dohodu o provedení práce je od data 1. 1. 2012 postup zaměstnavatele obdobný jako u dohody o pracovní činnosti s tím podstatným rozdílem, že
„rozhodnou" částkou je 10 000 Kč
. Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny a odvádí pojistné tehdy, pokud příjem na dohodu o provedení práce přesáhne 10 000 Kč.
 
Jak u pracovní smlouvy?
Pokud zaměstnavatel uzavře se zaměstnancem pracovní smlouvu například od 1. května 2012, přičemž zaměstnanec nastoupí do zaměstnání dne 2. května, postupuje zaměstnavatel následovně:
Ve smyslu ust. § 34 odst. 1 písm. c) a § 36 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, lze jako den nástupu do práce sjednat i den pracovního klidu. Proto lze pro účely zdravotního pojištění za den nástupu zaměstnance do zaměstnání považovat den vzniku pracovního poměru uvedený v pracovní smlouvě. V souvislosti s plněním oznamovací povinnosti přihlásí zaměstnavatel tohoto zaměstnance u jeho zdravotní pojišťovny k datu 1. 5. 2012.