Prodej družstevního bytu

Vydáno: 12 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“ ), obsahuje dvě ustanovení zabývající se osvobozením od daně z příjmů fyzické osoby při převodu členských práv družstva („prodej družstevního bytu“), a to ustanovení § 4 odst. 1 písm. r) a písm. u) ZDP.

Prodej družstevního bytu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Osvobození příjmů z prodeje družstevního bytu
Od daně z příjmů fyzických osob je
osvobozen příjem z převodu členských práv družstva, přesahujeli doba mezi nabytím a převodem členských práv družstva dobu pěti let.
Převodem členských práv družstva se rozumí i převod práva užívání (nájmu) družstevního bytu na jiného člena bytového družstva či osobu, která se v souvislosti s tímto převodem stane členem téhož bytového družstva.
Dnem nabytí členských práv družstva se podle znění pokynu GFŘ č. D–6 bodu 2 písm. f) § 4 odst. 1 ZDP rozumí:
*
Den vzniku družstva, tj. den zápisu do obchodního rejstříku v případě založení družstva (týká se zakládajících členů).
*
Den přijetí za člena již existujícího družstva na základě členské přihlášky.
*
Den rozhodnutí příslušného orgánu družstva o schválení dohody o převodu členských práv a povinností v případě jejich nabytí převodem. Není-li takového souhlasu v souladu se stanovami třeba, je dnem nabytí den určený stanovami, a není-li úprava ve stano