DPH u stavebních a montážních prací

Vydáno: 32 minut čtení

Zpočátku roku 2012 to vypadalo, že se na poli DPH nic moc nového neudálo, samozřejmě s výjimkou zvýšení dolní sazby DPH z 10 % na 14 %, což je ale jen drobná technická záležitost trápící spíše marketingové oddělení firem. Velké změny se tak naposledy udály v dubnu 2011 a ty letošní novoroční vesměs přinesly jen drobná zpřesnění a zjednodušení stávající právní úpravy, pouze s několika okrajovými věcnými změnami. Pak to ale vypuklo! Ukázalo se totiž, že s jednou změnou, kterou přinesla již zmíněná dubnová novela, účinnou až od 1. 1. 2012, je v praxi překvapivě velká potíž. Týká se to přenesení daňové povinnosti z plátce poskytujícího vybrané stavební a montážní práce na plátce, který tyto služby přijímá. Jednak firmy s překvapením zjistily, že neví, o jaké vybrané služby se konkrétně jedná, a jednak byly zaskočeny větší související administrativou.

DPH u stavebních a montážních prací
Ing.
Martin
Děrgel
 
Změny zákona o dani z přidané hodnoty
Než se ponoříme do problematiky zdanění stavebních a montážních prací, připomeňme si ve stručnosti všech 5 novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), schválených v roce 2011:
*
Zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění ZDPH:
*
Až na tři výjimky účinný od
1. 4. 2011
, přičemž má 119 změnových bodů a 7 přechodných ustanovení.
*
Hlavními změnami účinnými již 1. 4. 2011 byly: komplikující změna metodiky oprav DPH, pozitivní ale problematická možnost opravy daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci, první krůček k rozšíření tzv. tuzemského reverse-charge, kdy DPH přiznává odběratel, převážně zpřísňující změny v nároku na odpočet daně, nová reálná hrozba pro odběratele - ručení za DPH nezaplacenou dodavatelem.
*
K podstatnému
rozšíření „tuzemského reversecharge"
, kdy u zdanitelných plnění v České republice mezi plátci přiznává DPH příjemce plnění (odběratel), došlo s účinností
od 1. 1. 2012. Začal se totiž vztahovat i na poskytnutí stavebních nebo montážních prací
(viz § 92e ZDPH). A právě to nás bude především zajímat.
*
Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění ZDPH, a další 4 související zákony:
*
Zhruba polovina ze 42 novelizačních bodů a 10 přechodných ustanovení nabyla účinnosti
1. 1. 2012
, zbytek - týkající se sjednocení sazeb daně na 17,5 % - nabude účinnosti až
1. 1. 2013
.
*
Stěžejní novinkou od roku 2012 je samozřejmě zmíněné zvýšení spodní (tzv. snížené) sazby z 10 % na 14 %. Dále ještě zmiňme dvě nepříjemné,
restriktivní
novinky. První se týká zpřísnění institutu zajištění daně pro účely DPH (§ 103 ZDPH). Bude-li tedy hrozit nebezpečí z prodlení, bude zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný již okamžikem jeho vydání. Druhou „jobovkou“ je rozšíření ručení odběratele za DPH nezaplacenou dodavatelem. Od dubna 2011 to hrozilo ve dvou případech - když odběratel věděl (mohl vědět), že daň nebude uhrazena, anebo když byla úplata bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od ceny obvyklé. Od roku 2012 přibyl i třetí důvod - úplata byla zcela nebo zčásti poskytnuta bezhotovostně na zahraniční účet. Podrobněji viz příspěvek o této novele v minulém čísle časopisu.
*
Zákon č. 375/2011 Sb., mění 120 (!) zákonů v souvislosti se zákonem o zdravotních službách:
*
Nabude účinnosti
1. 4. 2012
, přičemž ZDPH se týká 5 novelizačních bodů. Stěžejní změnou ZDPH bude nová definice zdravotní služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet (§ 58 ZDPH).
*
Zákon č. 457/2011 Sb., kterým se mění 28 zákonů v souvislosti se zákonem o Finanční správě České republiky:
*
Nabude účinnosti až 1. 1. 2013, dvě výjimky již od
1. 1. 2012
, z nichž jedna se týká DPH, a to konkrétně okrajového tématu speciálního vymezení místní příslušnosti „skupiny“ podle § 93a ZDPH.
*
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa:
*
Nabude účinnosti
1. 1. 2015
, vyjma několika ustanovení účinných od 1. 1. a 1. 4. 2012 (netýká se ZDPH). Ovšem Ministerstvo financí již avizovalo snahu o dřívější nabytí účinnosti, a to od roku 2014.
*
DPH se týkají 4 novelizační body a 1 přechodné ustanovení. Z nichž nejvýznamnější zajisté bude snížení limitu obratu pro povinnou registraci z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč za nejvýše 12 měsíců.