Daň silniční za zdaňovací období roku 2011

Vydáno: 14 minut čtení

Jako již tradičně každý leden nastává povinnost podat přiznání k silniční dani. V průběhu roku 2011 k žádné změně v zákoně č. 16/1993 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), nedošlo. Proto si jen přiblížíme základní skutečnosti, které tento zákon obsahuje.

Daň silniční za zdaňovací období roku 2011
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Předmět silniční daně
§ 2 odst. 1 ZDS říká, že předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, která jsou používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu (§ 18 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.
Podle § 6 odst. 9 ZDS bez ohledu na datum první registrace se sazba daně snižuje o 100 % u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou-li používána
a)
subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,
b)
jako výcviková vozidla podle zvláštního právního předpisu upravujícího získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, nebo
c)
fyzickými osobami.
Z § 6 odst. 10 ZDS dále vyplývá, že se sazba daně u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností
12 a více tun
snižuje o 48 % za podmínek uvedených v předchozím odstavci.
příklad
Pan Petr, který není podnikatel, si na stavbu rodinného domku pořídil starší nákladní automobil o hmotnosti a) 10 tun, b) 14 tun.
Postup:
varianta a)
Nákladní automobil vlastní a používá fyzická osoba, která není podnikatel, a celková hmotnost automobilu je pod 12 tun. Silniční daň bude v tomto případě nulová (viz § 6 odst. 9 ZDS). Přiznání k silniční dani je poplatník povinen podat.
varianta b)
Nákladní automobil vlastní a používá fyzická osoba, která není podnikatel, a celková hmotnost automobilu je nad 12 tun. Poplatník je povinen podle § 6 odst. 10 ZDS podat přiznání k silniční dani, avšak tato daň bude snížena o 48 % sazby podle § 6 odst. 2 ZDS.
 
Co není předmětem silniční daně
Předmětem silniční daně nejsou
speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.), jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (§ 3 zákona č. 56/2001 Sb.). Dále předmětem daně nejsou vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka (§ 15 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001).
 
Poplatníci silniční daně
Poplatníkem silniční daně je
fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla
registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.
Poplatníkem daně je rovněž:
*
zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
*
dále osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v § 2 odst. 1 ZDS,
*
a stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.
Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.
příklad
Pan Karel podniká v zemědělské výrobě. Občas si pro potřeby svého podnikání vypůjčí osobní automobil od svého otce.
Postup:
Jak je z výše uvedeného znění ZDS zřejmé není poplatníkem silniční daně pan Karel, ale je jím jeho otec. Ten by se také měl zaregistrovat na svém místně příslušném úřadě a včas, to je do 31. 1. kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období podat daňové přiznání. Je třeba si také uvědomit, že na tohoto poplatníka se vztahuje povinnost platit zálohy na daň, které jsou splatné podle § 10 ZDS.
 
Základ daně a sazby daně silniční
Základ daně upravuje § 5 písm. a) ZDS. U osobních automobilů (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon) je základem daně zdvihový objem motoru v cm3. Pro ostatní vozidla je to podle § 5 písm. b) a c) ZDS buď součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav návěsů nebo největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.
Sazby silniční daně jsou uvedeny v § 6 odst. 1 a 2 ZDS. V následující tabulce uvedeme sazby pro osobní automobily:
 +-----------------------------+----------+ |  Zdvihový objem motoru   | Sazba  | +-----------------------------+----------+ | do 800 cm3         | 1 200 Kč | | nad 800 cm3 do 1 250 cm3  | 1 800 Kč | | nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 | 2 400 Kč | | nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 | 3 000 Kč | | nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 | 3 600 Kč | | nad 3 000 cm3        | 4 200 Kč | +-----------------------------+----------+
K základu daně podle § 5 písm. b) a c) ZDS jsou přiřazeny sazby daně podle § 6 odst. 2 ZDS. Sazby se liší podle počtu náprav a hmotnosti vozidla.
  1 náprava +--------------------------+-----------+ | do 1 tuny        | 1 800 Kč | | nad 1 t do 2 t      | 2 700 Kč | | nad 2 t do 3,5 t     | 3 900 Kč | | nad 3,5 t do 5 t     | 5 400 Kč | | nad 5 t do 6,5 t     | 6 900 Kč | | nad 6,5 t do 8 t     | 8 400 Kč | | nad 8 t         | 9 600 Kč | +--------------------------+-----------+  2 nápravy +--------------------------+-----------+ | do 1 tuny        | 1 800 Kč | | nad 1 t do 2 t      | 2 400 Kč | | nad 2 t do 3,5 t     | 3 600 Kč | | nad 3,5 t do 5 t     | 4 800 Kč | | nad 5 t do 6,5 t     | 6 000 Kč | | nad 6,5 t do 8 t     | 7 200 Kč | | nad 8 t do 9,5 t     | 8 400 Kč | | nad 9,5 t do 11 t    | 9 600 Kč | | nad 11 t do 12 t     | 10 800 Kč | | nad 12 t do 13     t     | 12 600 Kč | | nad 13 t do 14 t     | 14 700 Kč | | nad 14 t do 15 t     | 16 500 Kč | | nad 15 t do 18 t     | 23 700 Kč | | nad 18 t do 21 t     | 29 100 Kč | | nad 21 t do 24 t     | 35 100 Kč | | nad 24 t do 27 t     | 40 500 Kč | | nad 27 t         | 46 200 Kč | +--------------------------+-----------+  3 nápravy +--------------------------+-----------+ | do 1 t          | 1 800 Kč | | nad 1 t do 3,5 t     | 2 400 Kč | | nad 3,5 t do 6 t     | 3 600 Kč | | nad 6 t do 8,5 t     | 6 000 Kč | | nad 8,5 t do 11 t    | 7 200 Kč | | nad 11 t do 13 t     | 8 400 Kč | | nad 13 t do 15 t     | 10 500 Kč | | nad 15 t do 17 t     | 13 200 Kč | | nad 17 t do 19 t     | 15 900 Kč | | nad 19 t do 21 t     | 17 400 Kč | | nad 21 t do 23 t     | 21 300 Kč | | nad 23 t do 26 t     | 27 300 Kč | | nad 26 t do 31 t     | 36 600 Kč | | nad 31 t do 36 t     | 43 500 Kč | | nad 36 t         | 50 400 Kč | +--------------------------+-----------+  4 nápravy a více náprav +--------------------------+-----------+ | do 18 t         | 8 400 Kč | | nad 18 t do 21 t     | 10 500 Kč | | nad 21 t do 23 t     | 14 100 Kč | | nad 23 t do 25 t     | 17 700 Kč | | nad 25 t do 27 t     | 22 200 Kč | | nad 27 t do 29 t     | 28 200 Kč | | nad 29 t do 32 t     | 33 300 Kč | | nad 32 t do 36 t     | 39 300 Kč | | nad 36 t         | 44 100 Kč | +--------------------------+-----------+
Údaje potřebné pro zjištění objemu motoru, počtu náprav a hmotnosti se pro každé jednotlivé vozidlo zjistí podle údajů uvedených v technickém dokladu k vozidlu.
V případě, že je plátcem daně zaměstnavatel
, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla a pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější. Či-li v případě, je-li pro něho výše uvedená sazba daně podle § 6 odst. 1 ZDS méně výhodná.
 
Snížení a zvýšení sazeb daně
U vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, která jsou určena pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě (podle standardní klasifikace ČSÚ, kód 01.41.11.) se sazba daně podle § 6 odst. 2 ZDS snižuje o 25 %. Podmínkou je, aby poplatníkem daně byla
osoba provozující zemědělskou činnost
.
Dále podle § 6 odst. 6 ZDS se sazba daně podle (sazba pro osobní i nákladní automobily) u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců
od data jejich první registrace
a o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.
Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu.
Chtěli bychom upozornit, že u téhož vozidla se nepoužije současně výše uvedené snížení sazby daně a snížení sazby daně podle § 6 odst. 5 ZDS, tj. snížení o 25 % u vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, které jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.
Pro vozidla dovezená ze zahraničí platí, že poplatník daně prokáže nárok na snížení sazby daně podle § 6 odst. 6 ZDS potvrzením nebo jiným dokladem o první registraci vozidla, vydaným příslušným registračním orgánem v zahraničí, popřípadě registračním orgánem na území České republiky, který má k dispozici údaje k vozidlu, v nichž je první registrace zaznamenána.
příklad
Zemědělský podnikatel si pořídil v roce 2011 nový nákladní automobil (v roce 2011 byl poprvé zaregistrován) na svoz obilí o 2 nápravách a hmotnosti 11 tun.
Postup:
V tomto případě by měl poplatník postupovat v souladu s § 6 odst. 6 ZDS. Sazbu daně, která je podle § 6 odst. 2 ve výši 8 400 Kč si sníží o 48 %, to je o 4 032 Kč.
Je však třeba si uvědomit, že výše uvedené snížení daně nelze kombinovat se snížením podle § 6 odst. 5 ZDS (25 % snížením u vozidel uvedených v § 2 odst. 1 ZDS, které jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě).
Na závěr připomínáme, že u vozidel registrovaných poprvé v České republice nebo v zahraničí do 31. prosince 1989 se sazba daně podle § 6 odst. 1 a 2 ZDS zvyšuje o 25 %.
 
Zálohy na daň
Podle § 10 ZDS platí poplatník zálohy na daň, svému místně příslušnému správci daně, které jsou
splatné do 15. dubna, 15. července, 15 října a 15. prosince.
Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období.
Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince je rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.
příklad
Poplatník, fyzická osoba, nakoupil a zaregistroval 22. března 2011 nákladní automobil o hmotnosti 10 tun pro své zemědělské podnikání. Automobil používal pouze v sezóně, tj. do října 2011. Přes zimu na něm prováděl technickou údržbu.
Postup:
Toto vozidlo je v souladu s § 2 ZDS u poplatníka od března (včetně) předmětem daně, a to i bez ohledu, zda je vozidlo používané pro podnikání (má povolenou hmotnost nad 3,5 tuny a je určen k přepravě nákladů a registrován v České republice). Výše zálohy na daň se bude dále odvíjet od stáří vozidla, tj. od doby kdy byla provedena jeho první registrace (v našem případě od března 2011).
Poplatník daně, pokud je provozovatelem vozidla se sníženou sazbou podle § 6 odst. 10 ZDS (tj. o 48 % z nákladních automobilů s hmotností nad 12 tun za podmínek uvedených v § 6 odst. 9 ZDS – viz příklad v kapitole „předmět daně") platí pouze jednu zálohu na daň nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti nejpozději do 15. prosince zdaňovacího období.
Ze zadání vyplývá, že poplatník zaplatí zálohu na daň ve výši 1/12 roční daňové povinnosti za měsíc březen 2011, splatnost je k 15. dubnu 2011; za měsíce duben, květen a červen, splatnost je k 15. červenci 2011; za měsíce červenec, srpen a září, kdy splatnost je k 15. říjnu 2011 a za měsíce říjen a listopad, kdy je splatnost k 15. prosinci 2011. Daň za měsíc prosinec uhradí poplatník v rámci podaného daňového přiznání k silniční dani za rok 2011.
 
Vznik daňové povinnosti
Vznik a zánik daňové povinnosti na dani silniční je upraven v § 8 ZDS. U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 ZDS. Poplatníci daně z těchto vozidel podávají daňové přiznání podle § 15 ZDS u místně příslušného správce daně.
Trochu jiná situace v placení silniční daně nastává při prodeji automobilu. Podle § 8 odst. 2 ZDS zaniká u vozidel uvedených v § 8 odst. 1 ZDS daňová povinnosti kalendářním měsíci, v němž pominuly rozhodné skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 ZDS. Dojde-li však v průběhu zdaňovacího období ke změně v osobě poplatníka, zaniká daňová povinnost původnímu poplatníkovi uplynutím kalendářního měsíce, který předchází před kalendářním měsícem vzniku daňové povinnosti novému poplatníkovi.
 
Daňové přiznání
Daňové přiznání podává poplatník, jemuž vzniká daňová povinnost, nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období,
a to i v případech, jedná-li se o poplatníka, kterému daňové přiznání zpracovává daňový poradce
. Poplatník je povinen v daňovém přiznání si daň sám spočítat a zaplatit ji ve lhůtě pro podání přiznání.
Za zdaňovací období roku 2011 zůstává v platnosti formulář přiznání k dani silniční vzor č. 14.
Na závěr si čtenář může výše uvedenou problematiku zopakovat na krátkém testu.
 
Test
1)
Vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny:
a)
jsou předmětem daně silniční pokud jsou registrována a provozována v ČR, jsou-li používána k podnikání
b)
jsou předmětem daně silniční bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, pokud jsou určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice
c)
jsou předmětem daně silniční pokud jsou provozovaná v rámci EU a používaná k podnikání
2)
Manželé vlastní osobní automobil. Jako vlastník je v registru vozidel zapsaná manželka. Manžel však v některých měsících používá automobil pro své podnikání. Plátcem silniční daně je:
a)
manžel
b)
nikdo není povinen platit silniční daň
c)
manželka
3)
Zemědělský traktor:
a)
je předmětem daně silniční, ale je od daně osvobozen
b)
je předmětem daně silniční, ale daň je snížena o 25 %
c)
není předmětem daně silniční
4)
Sazba silniční daně u nákladního automobilu zapsaného v technickém průkazu pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, který byl poprvé zaregistrován v roce 1998 se snižuje:
a)
o 25 %
b)
o 36 %
c)
o 48 %
5)
Nákladní automobil o celkové hmotnosti 9 tun, který vlastní fyzická osoba, a který není určen k podnikání:
a)
je předmětem daně silniční, která je snížena o 48 %
b)
je předmětem daně silniční, která je snížena o 25 %
c)
je předmětem daně silniční, která je snížena o 100 %
6)
Daňové přiznání k silniční dani podává poplatník jemuž vznikla daňová povinnost k dani silniční:
a)
nejpozději do 31. března kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
b)
nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
c)
nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období
Odpovědi: 1-b; 2-c; 3-c; 4-a; 5-c; 6-b.