Účetní závěrka a inventarizace roku 2011, 1. část

Vydáno: 18 minut čtení
Účetní závěrka a inventarizace roku 2011 – I. část
Ing.
Ivana
Pilařová
1. Úvod
Roční účetní závěrka je obecně vnímána jako každoročně se opakujícím souhrn prací, který završuje celoroční proces vedení účetnictví a jehož výsledkem je podklad sloužící pro sestavení daňového přiznání a pro výpočet daňové povinnosti. Ve skutečnosti podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), a v návaznosti na to také podle § 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb.“), není účetní závěrka souborem prací, ale nedílný celek následujících účetních výkazů:
*
Rozvaha,
*
Výkaz zisku a ztráty,
*
Příloha účetní závěrky.
Účetní závěrka dále může obsahovat i Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu, a to v závislosti na rozhodnutí účetní jednotky a často také přání auditora, pokud
auditor
účetní závěrku ověřuje.
Účetní závěrka může být sestavena
v plném nebo zjednodušeném rozsahu.
Účetní závěrku v plném rozsahu povinně sestavují účetní jednotky podléhající povinnému auditu účetní závěrky a dále všechny akciové společnosti.
Účetní jednotky, které do této skupiny nepatří, si mohou rozhodnout, zda sestaví účetní závěrku v plném či zjednodušeném rozsahu.
V následujících řádcích si připomeneme nejen jednotlivé typy uzávěrkových a závěrkových operací, ale poukážeme i na odlišnosti, které do rutinních uzávěrkových a závěrkových prací musíme začlenit, a to i s přihlédnutím k potřebám daně z příjmů.
Celý