Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění

Vydáno: 5 minut čtení

Aby zaměstnavatel odváděl pojistné podle zákona, musí mít v určitých situacích u některých zaměstnanců potvrzení o skutečnostech, které placení pojistného bezprostředně ovlivňují. Níže uvedené (případně další) písemnosti představují ve zdravotním pojištění doklady rozhodné pro stanovení vyměřovacího základu a následné placení pojistného a jejich předložení je zdravotními pojišťovnami v rámci výkonu kontrolní činnosti vyžadováno. V následujícím textu předkládám vzory těchto písemností, resp. jejich doporučenou podobu.

Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Situace č. 1
Zaměstnanec, resp. jiný zaměstnavatel, požaduje doložit potvrzení, že je za zaměstnance odváděno alespoň minimální pojistné.
vzor
 
Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu
Potvrzujeme, že za našeho zaměstnance p. ……………… (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalé bydliště) je odváděno pojistné na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu.
V …… dne………
……………… zaměstnavatel
Poznámka:
Vystavením takového potvrzení zaměstnavatel garantuje, že je za tohoto zaměstnance odváděno pojistné v souladu se zákonem. Na základě této skutečnosti nepovažuji za potřebné toto potvrzení (cyklicky) obnovovat. V případech, kdy však příjem zaměstnance „balancuje“ na hranici minimální mzdy, je zapotřebí výši příjmu obzvláště sledovat, neboť pokud hrubý příjem zaměstnance klesne pod minimální mzdu, nastupuje povinnost zabezpečení odvodu pojistného ze zákonného minima. Z tohoto důvodu je žádoucí vědět, pro kterého zaměstnavatele bylo potvrzení vystaveno.
 
Situace č. 2
Hrubý příjem zaměstnance nedosahuje minimálního vyměřovacího základu, proto se zaměstnanec obrací na zaměstnavatele, aby zajistil odvod pojistného podle zákona.
vzor
 
Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance - žádost zaměstnance
Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se tímto obracím na svého zaměstnavatele (název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč.
Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) ………………
Varianta A: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka firmy ………………, Jméno, Přímení, telefon, e-mail.
Varianta B: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) zabezpečím doručení dokladu o výši zúčtovaného hrubého příjmu u zaměstnavatele ……. za příslušný měsíc, a to nejpozději do ……………… dne následujícího kalendářního měsíce.
V …… dne………
…………… zaměstnanec
 
Situace č. 3
Za účelem placení pojistného ze skutečné výše příjmu prohlašuje zaměstnankyně, že splňuje podmínky celodenní osobní a řádné péče o dítě (děti) podle zákona.
Čestné prohlášení osoby „pečující“ o dítě (děti)
vzor
  
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte ……………, narozeného dne ……………
Dále prohlašuji, že tento nárok současně neuplatňuje žádná jiná osoba.
Zaměstnavateli oznámím veškeré změny, které mají vliv na zařazení do této kategorie, a to nejpozději do 8 dnů ode dne této změny.
Ve …… dne………
……………zaměstnanec
 
Situace č. 4
Vyměřovací základ zaměstnance nedosahuje částky 8 000 Kč. Tento zaměstnanec však současně podniká jako osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), proto nemusí být v zaměstnání dodrženo minimum a pojistné se odvádí ze skutečně dosaženého příjmu.
Prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČ
vzor
  
Čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.
Pokud nebudu jako OSVČ platit ve zdravotním pojištění zálohy na pojistné alespoň v minimální povinné výši, oznámím zaměstnavateli tuto skutečnost nejpozději do osmi dnů od data splatnosti poslední zálohy, která je vyšší než minimální zákonná výše nebo je jí rovna.
Ve ……… dne…………
…………… zaměstnanec
Poznámka:
Z hlediska placení pojistného (záloh na pojistné) se vychází z posuzování hlavního a vedlejšího zdroje příjmů. Tuto důležitou skutečnost sděluje pojištěnec zdravotní pojišťovně buď v rámci plnění oznamovací povinnosti nebo při podávání Přehledu jako OSVČ.
 
Závěr
Je vhodné, aby tyto - svým způsobem specifické - dokumenty obsahovaly takové náležitosti, které zamezí nejasnostem, čímž se předejde možnosti vzniku určitých sporů.
Vždy je nutné mít na zřeteli, že žádný vzor nemůže komplexně postihnout celou šíři řešené problematiky a různorodost situací, které přináší praxe, proto zpracované texty představují pouze námět či doporučení a nemají tedy obecně závaznou povahu.
Zaměstnavatel si může tyto vzory upravit přiměřeně podle svých potřeb a konkrétních podmínek jak v rámci platné právní úpravy, tak s ohledem na individuální charakter příslušné záležitosti. Pokud zaměstnavatel potřebné doklady nedoloží, je kontrolní orgán nucen postupovat podle zákona, což ve svém důsledku zpravidla představuje vznik dlužného pojistného včetně penále.