Výplata zisku minulých let

Vydáno: 8 minut čtení
Výplata zisku minulých let
Ing.
Martin
Děrgel
Společnost s ručením omezeným měla každý rok zisk, který si však nevyplácela. V lednu 2011 si chtěla vyplatit část zisku minulých let. Závěrka roku 2010 ještě není hotová, takže valná hromada nebude zatím schvalovat účetnictví roku 2010. Valná hromada se v lednu sešla a výplatu zisku schválila v plné výši za rok 2003 + 2004 + 2005 a část zisku z roku 2006.
1)
Je usnesení valné hromady platné nebo se musí výplata zisku schvalovat jen v rámci účetní závěrky, případně mimořádné účetní závěrky?
2)
Pokud je „ad 1)“ možný, dojde k výplatě v březnu 2011. Do kterého data musí být odvedena srážková daň?
3)
Je možné, aby jeden ze společníků výplatu zatím nepřijal, ale „vyplacené“ peníze hned zase půjčil do společnosti s tím, že by srážková daň byla zaplacena?
4)
Může společník půjčit do společnosti svůj vyplacený zisk s úrokem v ceně obvyklé? Jak vysoký úrok to v současnosti je?
Odpověď:
Ad 1)
Především je třeba si uvědomit, že s. r. o. nemá v účetnictví žádný zisk za rok 2005, zisk za rok 2006 apod., vykazuje zřejmě jen poměrně vysoký stav účtu 428-Nerozdělený zisk minulých let. Je tak nutno zkoumat právní podmínky pro výplatu (rozdělení) podílů na zisku v aktuální době. Tak se klidně může stát, že přes vysoký stav účtu 428 nebude možno rozdělit zisk žádný nebo jen malý, protože za poslední období firma vykazuje vysoké ztráty.
Pro
možnost výplaty podílů na zisku s. r. o. (také a. s.)
stanovuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), jistá závazná pravidla, která lze vyjádřit
třemi omezujícími podmínkami.
Pokud má být vyplácen zisk,
musí platit všechny tři současně.
1.
Podmínka
(§ 123 odst. 2 a § 178 odst. 2 ObchZ): Podíly na zisku je možno vyplatit pouze do té výše, aby před i po jejich vyplacení platilo, že:
*
Vlastní
kapitál
větší nebo rovno Základní
kapitál
(zapsaný i nezapsaný) + Povinně vázané RF
*
Neboli účetně: (41x + 42x + 431) větší nebo rovno (411 + 419) + (421)
2.
Podmínka
(§ 123 odst. 2 a § 178 odst. 6 ObchZ):
Následuje výpočet maximální částky, kterou lze vyplatit jako podíly na zisku:
+--------------------------------------------------------------------------------+----------+--------------------+
|              Položka druhé podmínky               |  Účet  |   Výpočet    |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------+--------------------+
| Výsledek hospodaření vykázaný za poslední uzavřené účetní období        | 431   | =+(zisk)/-(ztráta) |
| Povinný příděl do „zákonného“ rezervního fondu podle (z aktuálního zisku)   | -    | -         |
| Neuhrazené ztráty minulých let                         | 429   | -         |
| Nerozdělené zisky minulých let                         | 428   | +         |
| Fondy tvořené ze zisku, které je možné použít dle uvážení účetní jednotky   | 423, 427 | +         |
| Případná část rezervního fondu, kterou lze použít dle uvážení účetní jednotky | 421 AE  | +         |
| Kolik lze vyplatit jako podíl na zisku                     | -    | = kladné číslo   |
+--------------------------------------------------------------------------------+----------+--------------------+
Ze zákonného rezervního fondu (účet 421) se do výpočtu zahrnuje pouze případná část, s níž může účetní jednotka nakládat dle svého uvážení, tedy jen přesah nad zákonné minimum, což je v praxi výjimečné.
3.
Podmínka
(§ 65a ObchZ):
Zřizovací výdaje
je nutné účetně odepsat nejpozději do pěti let, do jejich plného odepsání je vyplacení podílů na zisku omezeno následovně (testuje se účetní a nikoli daňová zůstatková cena zřizovacích výdajů):
*
Účetní zůstatková cena zřizovacích výdajů menší nebo rovno Zisk minulých let + Schvalovaný účetní zisk + Fondy tvořené ze zisku, které je možné použít volně podle uvážení účetní jednotky
*
Neboli účetně: (011 - 071) menší nebo rovno (428) + (431) + (423, 427, 421. AE)
Opět je zapojení části účtu 421-Rezervní fond podmíněno tím, že je naplněn více, než vyžaduje ObchZ.
Dodejme, že není v kompetenci stanov ani valné hromady omezit nebo vyloučit vliv výše uvedených tří podmínek pro možnost vyplácení podílů na zisku. Závazná pravidla není rozumné brát na lehkou váhu, protože
podíl na zisku vyplacený v rozporu s nimi, jsou společníci s. r. o. povinni vrátit společnosti, přičemž za toto vrácení ručí společně, nerozdílně a bez omezení jednatelé,
kteří vyslovili souhlas s touto výplatou (viz § 123 odst. 4 ObchZ). Podobně nesmí ani představenstvo a. s. rozhodnout o výplatě dividend a jiných podílů na zisku v rozporu s těmito závaznými pravidly, a to ani v případě když by výplatu schválila valná hromada.
Konkrétní situaci a splnění právních podmínek pro výplatu podílů na zisku je třeba konzultovat předem s právníkem. Můj osobní názor (nejsem ale právník!) je takový, že pokud nebyla schválena účetní závěrka za rok 2010, tak ještě nelze osvědčit zákonné podmínky pro možnost výplaty podílu na zisku v roce 2011.
Ad 2)
Především je třeba připomenout, že podíl na zisku je předmětem srážkové daně pouze v případě, že není osvobozen od daně z příjmů, jak je tomu ve vztazích mateřská
versus
dceřiná společnost v souladu s § 19 ZDP.
Pokud podíl na zisku podléhá srážkové dani, pak je třeba rozlišovat dva okamžiky:
*
Sražení daně, které je obecně v souladu s § 38d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nutno provést k datu výplaty podílu na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku. Srážka daně je pouze účetní operací snižující závazky z podílů na zisku vůči společníkům (MD 364/D 342).
*
Odvod sražené srážkové daně správci daně, který musí proběhnout do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy měla být provedena srážka daně (viz předešlý bod). Tato účetní operace je již jednoduchá (MD 342/D 221).
Ad 3)
Pozor na to, že smlouva o půjčce je tzv. smlouvou naturální, takže vzniká až skutečným předáním peněz dlužníkovi. Proto doporučuji opět raději konzultovat s právníkem, jestli smlouva o půjčce právně vznikne pouhým ponecháním nevyplaceného podílu na zisku ve společnosti. Zvláště pokud je takto půjčkou řešený dočasný nedostatek peněžní hotovosti s. r. o., kdy se obávám, že by žádná smlouva o půjčce být uzavřena nemohla, resp. nevznikl by příslušný závazkový vztah. Doporučuji tedy raději čisté podíly na zisku společníkovi vyplatit a je pak jeho svobodnou volbou, zda je dalším právním úkonem, klidně stejný den, poskytne dotyčnému s. r. o. jako půjčku...
V každém případě je nutno rozdělení zisku daňově dokončit, takže ať už po právní stránce mohou peníze klidně zůstat ležet na účtu s. r. o., tak je samozřejmě nutno coby za půjčenou jistinu považovat až čisté podíly na zisku společníka po zdanění a včas sraženou daň odvést podle bodu ad 2).
Ad 4)
Samozřejmě, se svým majetkem (penězi) může společník nakládat jakkoli, třeba je půjčit zpět jeho s. r. o. Pozor na to, že také pro s. r. o. platí přiměřeně § 196a ObchZ, takže mj. i smlouvu o půjčce je nutno uzavřít s jednatelem s. r. o. pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku. Úrok obvyklý je samozřejmě důležitý také z hlediska daní z příjmů viz § 23 odst. 7 ZDP. Jeho výše závisí na mnoha parametrech půjčky a optimální je požádat hned několik bank o alternativní nabídku takovéto půjčky (úvěru), přičemž průměr bankovních úroků lze považovat za aktuálně tržně obvyklou cenu půjčky. Nebo lze samozřejmě požádat a zaplatit znalce v oceňování půjček, který stanoví aktuální cenu obvyklou pro danou půjčku ještě precizněji.
Protože společník s. r. o. je tzv. spojenou osobou, je nutno pamatovat na limit daňové účinnosti úroků z úvěrů a půjček do objemu čtyřnásobku vlastního kapitálu, viz § 25 odst. 1 písm. w) ZDP. Navíc kvůli neúčtujícímu věřiteli (společníkovi) nebudou pro dlužníka (s. r. o.) úroky z půjčky daňově účinné standardně v odpovídajícím časovém rozlišení již předpisem dlužných úroků, ale až jejich skutečným zaplacením viz § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP. A také pozor na to, že pokud by úrok nebo skutečnost, zda bude vyplacen, závisely zcela nebo převážně na zisku dlužníka (s. r. o.), pak by úroky, resp. finanční výdaje (náklady) nebyly vůbec daňově účinné, jak stanoví § 25 odst. 1 písm. zm) ZDP.