Nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti - účetní a daňový pohled v podmínkách roku 2011

Vydáno: 23 minut čtení
Nedobytné pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti - účetní a daňový pohled v podmínkách roku 2011
Ing.
Ivana
Pilařová
1. Úvod
Řešení nedobytných pohledávek, případně pohledávek s delší dobou po splatnosti, je na denním pořádku snad každé účetní jednotky, proto je právě tento článek pohledávkám věnován. Odhlédněme od zajišťovacích prostředků, které jsou jakousi prevencí před vznikem neodbytných pohledávek. Stejně tak se nebudeme zabývat ani prostředky, kterými dlužníky nutíme k úhradě. Budeme řešit aktuální stav - tedy existenci pomyslného „seznamu“ pohledávek delší dobu po splatnosti a nedobytných pohledávek a jejich případný následný odpis v účetnictví a vliv na daně z příjmů.
Postupně budeme řešit:
a)
Správné účetní ošetření těchto pohledávek za účelem dodržení základní účetní zásady věrného zobrazení.
b)
Daňovou optimalizaci nedobytných pohledávek, a to v členění na:
a.
tvorbu zákonných opravných položek v maximální možné míře,
b.
specielní daňové ošetření všech pohledávek za dlužníky v insolvenci,
c.
využití všech možností daňově účinného odpisu pohledávek.
2. Účetní pohled na pohledávky po splatnosti
Není pochyb o tom, že pohledávka po lhůtě splatnosti ztrácí na hodnotě, neboť pravděpodobnost jejího inkasa se s prodlužující se lhůtou uplynulou po splatnosti pohledávky snižuje. Podle zásady
věrného zobrazení
kombinované se zásadou
opatrnosti
je nutné na toto snížení hodnoty pohledávky reagovat.
Účetní předpisy nabízí dva nástroje, které však používáme v odlišných situacích:
a)
Snížení hodnoty pohledávky je pouze
dočasného charakteru
- tj. existuje ještě ne zanedbatelná pravděpodobnost úhrady celé jmenovité hodnoty pohledávky. Tento stav je zpravidla spojen s promlčecí lhůtou - do jejího uplynutí je pohledávka soudně či jinak vymahatelná a snížení hodnoty může být označeno jako dočasné. Nástrojem k dočasnému snížení hodnoty pohledávky je tvorba opravné položky. Když dojde k zániku pohledávky, opravná položka se zruší.
b)
Snížení hodnoty pohledávky se zdá být
trvalé
- tj. reálná šance na vymožení pohledávky již prakticky neexistuje, uplynula promlčecí lhůta, či dlužník je neznámého pobytu apod. V této situaci zpravidla použijeme odpis pohledávky.
V praxi se výše
opravných položek
k pohledávkám obvykle řeší vnitrofiremním
pravidlem tvorby,
které je zakotveno
ve vnitřní účetní směrnici.
Výše opravné položky stoupá s přibývající dobou po splatnosti pohledávky. K odpisu pohledávky se účetní jednotka uchýlí na základě individuálního rozhodnutí o každé odpisované pohledávce zpravidla tehdy, pokud by náklady na vymáhání pohledávky převýšily předpokládaný výnos z vymožené částky.
Z výše uvedeného je zřejmé, že tvorba
účetních opravných položek
je povinností vyplývající z
dodržení zásady opatrnosti v účetnictví.
Účetní jednot