Výdaje za prodej psů

Vydáno: 3 minuty čtení
Výdaje za prodej psů
Ing.
Jiří
Šperl
Jsem zaměstnanec, přiznávám příjem za prodej psů ze své chovné stanice dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a uplatňuji výdaje 80 % jako zemědělskou činnost. Po podání daňového přiznání za rok 2010 mi správce daně sdělil, že takto výdaje nemohu uplatňovat, že musím uplatnit prokazatelně vynaložené. Má správce daně pravdu a jak tuto situaci nejlépe vyřešit. Na prokázání výdajů nemám doklady, jelikož jsem je nikdy nepotřeboval.
Odpověď:
U příjmů podle § 10 ZDP obecně platí, že lze uplatňovat jen prokázané výdaje na dosažení příjmů, a jedinou výjimkou je zemědělská výroba, kde je umožněno uplatňovat procentem z příjmů.
To připadá v úvahu u osob, které provozují zemědělskou výrobu, ale nejsou registrováni jako zemědělští podnikatelé.
ZDP sám o sobě pojem zemědělská výroba nedefinuje, ale prostřednictvím poznámky pod čarou odkazuje na zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZ“), konkrétně jeho § 2e v odst. 3, který pojem zemědělská výroba definuje a jedná se o výčet
taxativní
.
Z hlediska chovu zvířat je zde pod pojmem zemědělská výroba zahrnuta živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní. Dále je to i produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v předchozí větě.
Chov psů v chovné stanici bohužel nenaplňuje uvedenou definici.
Je skutečností, že v minulosti např. pokyn MF č.j. 153/7 023/1994 uváděl mezi zemědělskou výrobou i chov psů, to ale bylo před platností ZZ, kdy tento pokyn nahrazoval absenci zákonné definice pojmu zemědělská výroba, tedy v současné době již nelze podle tohoto pokynu postupovat, pokyn není právním předpisem a nemůže jít nad rámec zákona.
Bohužel v případě příjmů podle § 10 ZDP nenabízí žádnou alternativu ohledně uplatňování výdajů, než prokázané výdaje na dosažení příjmů.
Na zvážení by mohlo být např. získání živnostenského oprávnění, chov psů a dalších zvířat a jejich prodej je uveden mezi živnostmi volnými viz příloha č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy uplatnění paušálních výdajů v úvahu přichází (v současnosti patrně 60 %). Je ale samozřejmě nutno zvážit veškeré související aspekty, např. skutečnost, že příjmy ze živnosti podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění atd.. Bez konkrétní znalosti všech okolností se tedy nelze blíže vyjádřit k tomu, zda by přechod na živnost měl smysl či nikoliv.