Postup OSVČ při podávání přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2010

Vydáno: 9 minut čtení

Systém veřejného zdravotního pojištění a placení pojistného prošel od roku 1993 určitým vývojem, nicméně se „železnou“ pravidelností se na osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) vztahuje, mj. každoroční povinnost podat finančnímu úřadu daňové přiznání a zdravotní pojišťovně pak přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen „přehled“). Třebaže převážná část podnikatelského sektoru či specializované odborné veřejnosti má značné zkušenosti z hlediska plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění, stále zjišťuji spoustu nedostatků, a to i při podávání přehledů OSVČ. Proto chci tímto příspěvkem naznačit správný postup OSVČ se záměrem předejít vzniku (mnohdy zbytečných) pochybení.

Postup OSVČ při podávání přehledu zdravotní pojišťovně za rok 2010
Ing.
Antonín
Daněk
 
Kdo se považuje za OSVČ ve zdravotním pojištění
Za OSVČ se ve zdravotním pojištění nepovažují pouze osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina), ale okruh těchto osob je daleko širší. Jejich
taxativní
výčet je uveden v ust. § 5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení patří ve zdravotním pojištění mezi OSVČ například osoby podnikající v zemědělství či provozující podnikání podle zvláštních předpisů [například zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.