Pronájem movitého a nemovitého majetku u zemědělského podnikatele, 1. část

Vydáno: 17 minut čtení

V příspěvku si rozebereme problematiku zdanění příjmů zemědělského podnikatele dosaženého z pronájmu movitého a nemovitého majetku. Pojednáme o případech, kdy je příjem z pronájmu movitého majetku zdaňován podle § 7 , podle § 9 a podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a příjem z pronájmu nemovitého majetku zdaňován podle § 7 a podle § 9 ZDP. Ukážeme si možné uplatnění daňových výdajů a rovněž daňové řešení situace, kdy příjmy z pronájmu jsou dosaženy z majetku, který je součástí společného jmění manželů anebo majetek je v podílovém spoluvlastnictví.

Pronájem movitého a nemovitého majetku u zemědělského podnikatele - I. část
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Právní hledisko nájmu majetku
Podmínky a rozsah nájemní smlouvy jsou obsahem ustanovení § 663 až § 720 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), přičemž pro nájem bytů platí speciální úprava obsažená v ustanoveních § 685 až § 719 ObčZ. Nájem a podnájem nebytových prostor se řídí speciálním zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 360/2005 Sb. Za nebytové prostory se podle tohoto zákona považují místnosti nebo soubory místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jinému účelu než k bydlení a dále byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.
 
2. Zdanění příjmů fyzické osoby z pronájmu movitého majetku
Příjem z pronájmu movitých věcí
může být u pronajímatele - fyzické osoby zdaněn buď podle § 7, nebo podle § 9 resp. podle § 10 ZDP.
a)
Příjem z pronájmu je
zdaněn podle § 7 ZDP
ve dvou případech:
*
dle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP - příjem z provozování volné živnosti na základě živnostenského oprávnění „Pronájem a půjčování věcí movitých“ obor činnosti 59 dle přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“), (živnost je