Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010

Vydáno: 18 minut čtení

Článek seznamuje čtenáře s problematikou daňové uznatelnosti nákladů leasingových splátek u finančního leasingu s ohledem na měnící se podmínky zákona o daních z příjmů v období let 2007-2010.

Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010
Ing.
Ivana
Kuchařová
ČZU PEF, Katedra obchodu a financí
 
Úvod
Osoba zemědělského podnikatele je vymezena zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosahování zisku. Zemědělský podnikatel je oprávněn dále poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Tato osoba je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele. Evidenci v elektronické podobě spravuje Ministerstvo zemědělství, přihlášení probíhá na místně příslušných obecních úřadech. Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je veřejně přístupná a umožňuje vyhledávání dat o jednotlivých zemědělcích v České republice.
Zemědělský podnikatel (fyzická osoba) bude zaregistrován, jestliže dosáhl 18 let věku, je bezúhonný, má způsobilost k právním úkonům a má trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana s trvalým pobytem na území EU). Bude-li se jednat o osobu, která není občanem ČR nebo členského státu EU, je požadována živnostenským úřadem i znalost českého jazyka na úrovni běžných situací denního života. Zemědělský podnikatel nemá povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Správní poplatek za zápis do evidence činí 1 000 Kč, případná změna údajů v evidenci bude zpoplatněna částkou 500 Kč nebo 100 Kč podle druhu změny. Osvědčení o zápisu do evidence vydá živnostenský úřad do 30 dnů ode dne podání žádosti při splnění všech podmínek. Osvědčení je možné vyzvednout osobně na živnostenském úřadě nebo je zasláno poštou na adresu podnikatele.
 
Leasing
Při pořízení dlouhodobého majetku je leasing vedle úvěru jednou z možností, jak tento majetek financovat. Při zahájení podnikatelské činnosti vzniká v zemědělství cela řada výdajů na pořízení dlouhodobého majetku - např. půdy, budov, lesních strojů, zemědělské techniky apod. Jednou z možností, jak financovat tyto položky, je využití leasingu.
Leasing představuje způsob pronájmu, kdy leasingová společnost (pronajímatel) poskytuje předmět leasingu na stanovenou dobu nájemci, který je povinen za tuto službu platit.
Leasing jako pronájem věci, se rozděluje z hlediska vlastnických vztahů po skončení leasingové smlouvy na
operativní
, který je většinou krátkodobý a po skončení smlouvy se předmět leasingu vrací leasingové společnosti (pronajímateli) a
finanční
, zpravidla dlouhodobý, kdy je po ukončení smlouvy předmět leasingu odkoupen nájemcem.
Leasing je upraven leasingovou smlouvou, která by měla obsahovat kromě jiného následující údaje:
1.
Dobu trvání smlouvy - údaj nutný pro posouzení daňové znatelnosti nákladů z pohledu daně z příjmů.
2.
Datum převzetí předmětu leasingu - je-li toto datum odlišné od data sepsání smlouvy, je den převzetí předmětu leasingu ve stavu způsobilém k užívání rozhodující pro posouzení délky leasingu. V případě, že je předmět leasingu předán později, než je den vzniku smlouvy, musí být o tento rozdíl smlouva prakticky delší, aby nebyla porušena podmínka pro daňovou uznatelnost nákladů. Pořizuje-li například poplatník osobní automobil pomocí leasingu, počítá se doba nájmu od okamžiku, kdy automobilu byla přidělena registrační značka dle zákona č. 56/2001 Sb., podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů, až do dne ukončení smlouvy.
3.
Hodnota leasingu - jedná se o cenu předmětu leasingu, ve které je zahrnut v majetku leasingové společnosti.
Z účetního pohledu je majitelem (vlastníkem) předmětu leasingová společnost. Ta má předmět zaevidovaný ve svém majetku a odpisuje ho. Nájemce uhradí na počátku leasingu určitou část nájemného a další platby provádí dle splátkového kalendáře. Nájemce eviduje předmět leasingu v podrozvahové evidenci a zakládá kartu leasingu.
 
Vývoj ustanovení o finančním leasingu v zákoně o daních z příjmů
Zákon č. 586/1992 Sb.,o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), stanoví podmínky, za kterých jsou prostředky vynaložené na pořízení majetku daňově uznatelným nákladem.
Leasingové smlouvy,
které byly uzavřeny
do 31. 12. 2007,
musí splňovat podmínku, kdy minimální doba trvání smlouvy u hmotného majetku činí alespoň
20 % doby odpisování
(§ 30 ZDP) -
nejméně však 36 měsíců.
U nemovitostí je doba trvání leasingu stanovena na minimálně 8 let.
Dále byla určena maximální cena z hlediska daňové znatelnosti u osobních aut (kategorie M1) ve výši 1 500 000 Kč (výjimku tvoří auta taxislužby, provozovatelů silniční dopravy, sanitních a pohřebních vozů). Rozdíl, o který auto případně přesáhlo hranici uvedené ceny, se stane nedaňovým nákladem.
U smluv od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009
musí být splněna podmínka doby trvání smlouvy, kdy
doba nájmu hmotného majetku trvá nejméně minimální dobu odepisování podle ZDP (§ 30).
 
Tabulka 1: Odpisové skupiny a doba odpisu dle zákona o daních z příjmů
 +------------------+--------------+ | Odpisová skupina | Doba odpisu | +------------------+--------------+ |        1 | 3 roky   | |        2 | 5 let    | |        3 | 10 let    | |        4 | 20 let    | |        5 | 30 let    | |        6 | 50 let    | +------------------+--------------+
Od 1. ledna 2008 došlo ke zrušení odpisové skupiny 1a (odpisován původně 4 roky). Majetek, který zde byl zařazen, byl přesunut do 2. odpisové skupiny s dobou životnosti 5 let. Do 2. odpisové skupiny patří např. osobní automobily, které jsou nejčastěji pořizovány formou finančního leasingu a u kterých tedy musí být doba trvání leasingu minimálně 60 měsíců. Prodloužení doby leasingu je pro nájemce značně nevýhodné, což se projevilo poklesem zájmu o leasing. Řada podnikatelských subjektů volila v tomto období raději financování úvěrem.
Přesto zákon ve své závěrečné části povoluje řešit situace, kdy sjednaná
doba nájmu je kratší
než stanoví ZDP. V tomto případě je možné nájemné daňově uznat již v průběhu nájmu, tak jak je uvedeno v dodatku k
„Je-li sjednaná doba nájmu kratší, než je stanoveno v písmeni a), uznává se nájemné při splnění ostatních podmínek, stanovených v tomto odstavci, jako výdaj (náklad) u nájemce jen, pokud je kupní cena stanovena podle § 24 odst. 5 písm. a)“,
což znamená, že
kupní cena
hmotného majetku při stanovení kratší doby leasingu než je minimální
nebude nižší než zůstatková cena
vypočtená při rovnoměrném odpisování ke dni prodeje. Důležitou okolností je, že již na počátku nájmu musí být stanoveno, že tato podmínka bude splněna.
Ustanovení § 24 odst. 4 závěrečné části a § 24 odst. 5 ZDP ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
lze použít i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2008.
Příklad
Test na výši vstupní ceny s využitím dodatku v § 24 odst. 4
Zemědělský podnikatel pořizuje zemědělský stroj formou finančního leasingu. Leasingová smlouva je uzavřena na období od 1. 3. 2008 na 48 měsíců. Cena předmětu leasingu je v leasingové společnosti evidována ve výši 1 149 000 Kč bez DPH. Zemědělský stroj spadá do 2. odpisové skupiny. Stroj byl předán podnikateli do užívání dne 5. 3. 2008. Po řádném ukončení doby leasingu (dne 6. 3. 2012) bude stroj prodán nájemci za stanovenou cenu 128 000 Kč.
Řešení:
Doba sjednaného leasingu u předmětu spadajícího do 2. odpisové skupiny má být minimálně 5 let, tj. 60 měsíců. Pro daňovou uznatelnost nákladů souvisejících s leasingem je v případě kratší doby trvání leasingu, jak je uvedeno v zadání příkladu 48 měsíců, nutné dodržet podmínku z dodatku k odst. 4, kdy kupní cena nebude nižší než zůstatková cena zjištěná při rovnoměrném odpisu ke dni prodeje.
Tabulka 2: Časová působnost leasingu v jednotlivých letech
 +--------+-------------------------------+ | Rok  | Počet měsíců trvání leasingu | +--------+-------------------------------+ | 2008  |               9 | | 2009  |              12 | | 2010  |              12 | | 2011  |              12 | | 2012  |               3 | +--------+-------------------------------+ | celkem |              48 | +--------+-------------------------------+
Dle ZDP je možné v roce pořízení majetku uplatnit celou výši ročního odpisu, ale v roce vyřazení z evidence se uplatní pouze poloviční odpis.
Tabulka 3: Výpočet rovnoměrných odpisů u předmětu leasingu
 +------+--------------+------------------+----------------------+-----------------------+ | Rok | Sazba odpisu | Roční odpis v Kč | Uplatněný odpis v Kč | Zůstatková cena v Kč | +------+--------------+------------------+----------------------+-----------------------+ | 2008 | 11      | 126 390     | 126 390       | 1 026 610       | | 2009 | 22,25    | 255 653     | 255 653       |  766 957       | | 2010 | 22,25    | 255 653     | 255 653       |  511 304       | | 2011 | 22,25    | 255 653     | 255 652       |  255 651       | | 2012 | 22,25    | 255 653     | 127 827       |  127 826       | +------+--------------+------------------+----------------------+-----------------------+
Podnikatel odkoupí předmět v ceně ne nižší než je vypočtená zůstatková cena, tj. 127 826 Kč.
V roce 2012 bude stroj zařazen v ceně 128 000 Kč do majetku do 2. odpisové skupiny a bude započato daňové odpisování rovnoměrným nebo zrychleným způsobem po dobu 5 let. Za těchto podmínek splní leasing předpisy pro daňovou uznatelnost nákladů a tím dojde ke snížení základu daně z příjmů.
Leasingové smlouvy v období 1. 4. 2009 do 19. 7. 2009
jsou z pohledu daňové uznatelnosti zcela určeny § 24: Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů v odst. 4:
„Nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, se uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že
a)
doba nájmu
hmotného movitého
majetku zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1 trvá
nejméně 36 měsíců,
v odpisové skupině 2
nejméně 54 měsíců
a v
odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců.
U
nemovitostí
musí doba nájmu trvat nejméně
30 let.
Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci
přenechána
ve stavu způsobilém
obvyklému užívání,
 
Tabulka 4: Přehled minimální doby trvání leasingových smluv v období 1. 4. 2009-19. 7. 2009
 +------------------+-------------------------+ | Odpisová skupina | Minimální délka trvání | |         | smlouvy v měsících  | +------------------+-------------------------+ |        1 | 36           | |        2 | 54           | |        3 | 114           | +------------------+-------------------------+
b)
po ukončení doby nájmu podle písmene a) následuje bezprostředně
převod vlastnických práv
k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom
kupní cena
najatého hmotného majetku
není vyšší než zůstatková cena
vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět nájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) tohoto zákona k datu prodeje, a
c)
po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého
obchodního majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že pro daňovou uznatelnost nákladů finančního pronájmu, je přesně stanovena minimální doba pronájmu u jednotlivého majetku, určená dle odpisové skupiny, do které je majetek zařazen. Cena, za kterou podnikatel odkoupí předmět leasingu, je maximálně rovna zůstatkové ceně, kterou by předmět měl při rovnoměrném odpisování ke dni prodeje. Fyzická osoba musí po skončení leasingu zařadit předmět pořízený leasingem do svého obchodního majetku.
V souvislosti s finanční krizí došlo k možnosti zrychleného zahrnutí nájmu do daňových nákladů, kdy je
od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 u leasingových smluv účinný
nový odst. 15 v § 24:
„Nájemné u
finančního pronájmu
s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle § 30a se uznává jako výdaj (náklad) podle odstavce 1 za podmínky, že
a)
doba nájmu u hmotného majetku
odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) podle § 30a odst. 1 trvá
nejméně 12 měsíců
(tj. hmotný majetek zařazený v
odpisové skupině 1
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od
1. ledna 2009 do 30. června 2010
může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do
100 % vstupní ceny za 12 měsíců
) a u hmotného majetku odpisovaného podle § 30a odst. 2 trvá doba nájmu
nejméně 24 měsíců
(tj. hmotný majetek zařazený v
odpisové skupině 2
podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za
prvních 12 měsíců
uplatní odpisy rovnoměrně
do výše 60 %
vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně
následujících 12 měsíců
uplatní odpisy rovnoměrně
do výše 40 %
vstupní ceny hmotného majetku);
Doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání.
 
Tabulka 5: Přehled minimální doby trvání leasingových smluv v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010
 +------------------+-------------------------+ | Odpisová skupina | Minimální délka trvání | |         | smlouvy v měsících  | +------------------+-------------------------+ |        1 | 12           | |        2 | 24           | +------------------+-------------------------+
b)
po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem a
c)
po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník uvedený v § 2 odkoupený majetek do svého obchodního majetku.“
Tato aktualizace umožnila snížit daňový základ u dlouhodobého movitého majetku odpisovaného s využitím mimořádných odpisů oproti klasickému způsobu odpisu již během 2 let, což u majetku zařazeného v 1. odpisové skupině zkrátí dobu odpisu o 2 roky a u majetku ve 2. odpisové skupině o 3 roky. Může dojít k daňové optimalizaci, a to v případě, že podnikatel má volné peněžní prostředky, aby mohl financovat i cenově hodnotnější majetek. V tomto období je tedy vhodnější použít leasing na 2 roky než zaplatit předmět hotově a odpisovat jej 3 roky (5 let) v závislosti na odpisové skupině.
Aktualizace neuvádí podmínky odkupu předmětu leasingu za nízkou cenu.
Poznámka:
V tomto období bylo možné uplatnit i režim, který je uveden pro období před 20. 7. 2009.
Leasingové smlouvy uzavřené po 1. 7. 2010
se řídí zněním ZDP pro období do 19. 7. 2009.
Z toho vyplývá, že doba trvání leasingové smlouvy u hmotného majetku činí v první odpisové skupině 36 měsíců (3 roky), ve druhé skupině 54 měsíců (4,5 roku) a ve třetí skupině 114 měsíců (9,5 roku). Po ukončení pronájmu přecházejí vlastnická práva k předmětu leasingu na nájemce, kupní cena najatého majetku je nižší nebo rovna zůstatkové ceně majetku určené k datu jeho prodeje při rovnoměrném odpisování podle § 31 odst. 1 písm. a) ZDP (platného v době uzavření smlouvy). Odpis se vypočítá ze vstupní ceny předmětu leasingu evidované u leasingové společnosti.
Poplatník daně z příjmů - fyzická osoba zahrne po skončení smlouvy předmět leasingu do svého obchodního majetku.
Změny v daních z příjmů od roku 2011
jsou teprve připravované ke schválení vládou a navrhují:
Minimální doba trvání finančního pronájmu má být vázána na dobu odpisování, u majetku zařazeného do 2. a 3. odpisové skupiny má trvat pronájem alespoň po dobu odpisování sníženou o 6 měsíců.
 
Příklady leasingu pro jednotlivá období účinnosti ZDP
Příklad
1.
Zemědělský podnikatel ve zdaňovacím období roku 2007 pořídil na leasing osobní automobil kategorie M1 (odpisová skupina 1a). Smlouva byla uzavřena dne 1. 5. 2007 s celkovou cenou nájemného ve výši 1 680 000 Kč. Auto bylo předáno ve stavu způsobilém k užívání dne 18. 5. 2007. Smlouva končí ke dni 30. 4. 2010 (tj. trvá 36 měsíců).
Řešení:
Smlouva sice trvá po dobu 36 měsíců, ale při uplatnění nákladů pro snížení daňového základu je pro dobu nájmu rozhodující datum předání automobilu, což je až 18. 5. 2007. Tím tedy není splněna podmínka minimální doby trvání pronájmu a leasingové splátky budou daňově neuznatelné. Prodloužením smlouvy do 18. 5. 2010 by byla podmínka splněna, a splátky by byly daňově účinné.
Další problém nastává díky vysoké ceně automobilu, neboť ZDP omezuje výši daňových nákladů při pořízení automobilů kategorie M1 do 1 500 000 Kč. Budemeli uvažovat, že doba trvání nájmu odpovídá ZDP tj. 36 měsíců, musíme počítat nájemné po celou dobu trvání smlouvy pouze z částky 1 500 000 Kč.
*
1 500 000 : 36 = 41 667 Kč ... hodnota měsíčního daňového odpisu
*
41 667 x 7 = 291 669 Kč ... daňové nájemné za rok 2007
*
41 667 x 12 = 500 004 Kč ... daňové nájemné za rok 2008, stejně tak i za rok 2009
*
41 667 x 5 = 208 335 Kč ... daňové nájemné za rok 2010
Částky daňového nájemného budou v jednotlivých letech snižovat daňový základ. V případě, že nájemné zahrnuté v účetnictví dle splátkového kalendáře bude odlišné výše, je zapotřebí upravit účetní výsledek hospodaření o případný rozdíl při zpracování daňového přiznání.
Příklad
Zemědělský podnikatel pořizuje na leasing zemědělský traktor (odpisová skupina 2). Smlouva je sepsána na období 1. 2. 2008 do 31. 1. 2013, tj. 60 měsíců. Traktor byl předán ve stavu způsobilém k užívání ke dni podpisu smlouvy tj. 1. 2. 2008. Celková cena nájemného činila 480 000 Kč.
Řešení:
Vzhledem k tomu, že traktor byl předán 1. 2. 2008 a smlouva trvá do 31. 3. 2013, je splněna podmínka minimální doby nájmu v počtu 5 let, tj. 60 měsíců. Veškeré náklady v celkové výši 480 000 Kč budou v jednotlivých letech daňově účinné.
Příklad
Zemědělský podnikatel vedoucí daňovou evidenci uzavřel dne 10. 6. 2009 s leasingovou společností smlouvu na pořízení stroje v celkové ceně 920 000 Kč (2. odpisová skupina). Stroj byl předán do užívání dne 10. 7. 2009. Po skončení leasingu ke dni 10. 1. 2014 bude stroj odkoupen za cenu ve výši 100 000 Kč.
Řešení:
Doba nájmu se v tomto případě počítá až ode dne převzetí předmětu leasingu tj. od 10. 7. 2009. Nájem tedy trvá do 10. 1. 2014, což představuje 54 měsíců. Podmínka minimální doby odpisování je splněna.
Protože kupní cena po ukončení leasingu činí 100 000 Kč, je možné do daňových nákladů v době trvání smlouvy postupně uplatňovat pouze částku 820 000 Kč.
Výpočet měsíčního daňového nájemného:
820 000 : 54 = 15 185 Kč (zaokrouhleno)
*
Daňové nájemné roku 2009: 15 185 x 5 = 75 925 Kč.
*
Daňové nájemné roku 2010, 2011, 2012, 2013: 15 185 x 12 = 182 220 Kč.
Daňové nájemné roku 2014:
Jedná se pouze o jeden měsíc, kdy dopočteme zbytek do celkové částky 820 000 Kč tak, aby součet nebyl zaokrouhlením zkreslen = 15 195 Kč.
Další úvaha musí spočívat v kontrole kupní ceny, tak jak stanoví § 24 ZDP odst. 4b), kdy
kupní cena není vyšší než zůstatková
cena při rovnoměrném odpisu.
Tabulka 6: Výpočet rovnoměrných daňových odpisů u předmětu leasingu
 +------+--------------+-------------------+----------------------+-----------------------+ | Rok | Sazba odpisu | Roční odpis v Kč | Uplatněný odpis v Kč | Zůstatková cena v Kč | +------+--------------+-------------------+----------------------+-----------------------+ | 2009 | 11,00    | 101 200      | 101 200       | 818 800        | | 2010 | 22,25    | 204 700      | 204 700       | 614 100        | | 2011 | 22,25    | 204 700      | 204 700       | 409 400        | | 2012 | 22,25    | 204 700      | 204 700       | 204 700        | | 2013 | 22,25    | 204 700      | 204 700       |    0        | | 2014 | 0,00    |    0      |    0       |    0        | +------+--------------+-------------------+----------------------+-----------------------+
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2014, kdy má dojít k odkoupení stroje po ukončení leasingu za 100 000 Kč, je zůstatková cena tohoto stroje u leasingové společnosti nulová, neboť je již od konce roku 2013 stroj daňově zcela odepsán.
ZDP uvádí v 24 odst. 4):
„Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b)“.
Tímto je umožněn odkup za částku 100 000 Kč, aniž by byla ovlivněna daňová účinnost splátek.
 
Závěr
Je nutno zdůraznit, že správné posouzení leasingových splátek z pohledu ZDP je dáno obdobím sepsání leasingové smlouvy, ale v případě, že bude předmět leasingu předán nájemci v pozdější okamžik, než je den sepsání smlouvy, musí se při stanovení působnosti zákonných předpisů vzít v úvahu až den předání předmětu leasingu. Dále je vhodné připomenout, že „test minimální kupní ceny“ počítaný při ukončení finančního leasingu odkupem do majetku nájemce, se počítá ze vstupní ceny pronajímatele (leasingové společnosti), a nikoli z celkového sjednaného nájemného, které většinou podnikatel zjistí součtem příslušných údajů ve splátkovém kalendáři. V praxi bývá totiž často problém, že vstupní cena předmětu leasingu u pronajímatele nebývá nájemci známá. Bohužel nájemce nemá žádný účinný právní nástroj, jak tento údaj od pronajímatele získat.
 
Seznam literatury
Martincová, Drahomíra. Nenápadná novela zákona o daních z příjmů. Účetnictví, 2009, č. 6, s. 2-4. ISSN 0139-5661.
Sedláková, Eva. Třetí a čtvrtá novela zákona o daních z příjmů schválená v roce 2009. Účetnictví, 2009, č. 9, s. 31-41. ISSN 0139-5661.
Sobotková, Veronika. Finanční leasing u nájemce z hlediska daně z příjmů ve zdaňovacím období 2009. Účetnictví, 2009, č. 10, s. 50-53. ISSN 0139-5661.