Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010

Vydáno: 18 minut čtení

Článek seznamuje čtenáře s problematikou daňové uznatelnosti nákladů leasingových splátek u finančního leasingu s ohledem na měnící se podmínky zákona o daních z příjmů v období let 2007-2010.

Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010
Ing.
Ivana
Kuchařová
ČZU PEF, Katedra obchodu a financí
 
Úvod
Osoba zemědělského podnikatele je vymezena zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a za účelem dosahování zisku. Zemědělský podnikatel je oprávněn dále poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.
Tato osoba je povinna se zaevidovat do evidence zemědělského podnikatele. Evidenci v elektronické podobě spravuje Ministerstvo zemědělství, přihlášení probíhá na místně příslušných obecních úřadech. Evidence zemědělského podnikatele (EZP) je veřejně přístupná a umožňuje vyhledávání dat o jednotlivých zemědělcích v České republice.
Zemědělský podnikatel (fyzická osoba) bude zaregistrován, jestliže dosáhl 18 let věku, je bezúhonný, má způsobilost k právním úkonům a má trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana s trvalým pobytem na území EU). Bude-li se jednat o osobu, která není občanem ČR nebo členského státu EU, je požadována živnostenským úřadem i znalost českého jazyka na úrovni běžných situací denního života. Zemědělský podnikatel nemá povinnost prokazovat odbornou způsobilost. Správní poplatek za zápis do evidence činí 1 000 Kč, případná změna údajů v evidenci bude zpoplatněna částkou 500 Kč nebo 100 Kč podle druhu změny. Osvědčení o zápisu do evidence vydá živnostenský úřad do 30 dnů ode dne podání žádosti při splnění všech podmínek. Osvědčení je možné vyzvednout osobně na živnostenském úřadě nebo je zasláno poštou na adresu podnikatele.
 
Leasing
Při pořízení dlouhodobého majetku je leasing vedle úvěru jednou z možností, jak tento majetek financovat. Při zahájení podnikatelské činnosti vzniká v zemědělství cela řada výdajů na pořízení dlouhodobého majetku - např. půdy, budov, lesních strojů, zemědělské techniky apod. Jednou z možností, jak financovat tyto položky, je využití leasingu.
Leasing představuje způsob pronájmu, kdy leasingová společnost (pronajímatel) poskytuje předmět leasingu na stanovenou dobu nájemci, který je povinen za tuto službu platit.
Leasing jako pronájem věci, se rozděluje z hlediska vlastnických vztahů po skončení leasingové smlouvy na
operativní
, který je většinou krátkodobý a po skončení smlouvy se předmět leasingu vrací leasingové společnosti (pronajímateli) a
finanční
, zpravidla dlouhodobý, kdy je po uko