Co si počít s účetním ziskem

Vydáno: 22 minut čtení

Podle zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Nepochybně se míní zisk v ekonomickém pojetí coby reálné zvýšení majetku, jak jej vnímá i většina lidí. Ovšem my se budeme zabývat jinou, méně hmatatelnou kategorií zisku - tzv. účetním ziskem - který představuje kladný výsledek hospodaření zjištěný stanovenými postupy obvykle za ukončené účetní období. Přirozenou snahou majitelů dané firmy je jeho vyplacení, což jak uvidíme ale není bez právních úskalí.

Co si počít s účetním ziskem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Nalezení účetního zisku
Nejjednodušší a prakticky jediné řešení účetního zisku má
veřejná obchodní společnost.
Ta jej vždy
celý převede všem svým společníkům,
a to v poměru stanoveném společenskou smlouvou, jinak rovným dílem. Obdobně to platí i ve vztahu ke komplementářům v komanditní společnosti, která je ale v praxi výjimečná.
 
Uzavření účetních knih a převod zisku v. o. s. jejím společníkům
Příklad
Rozdělujeme zisk v. o. s.
Veřejná obchodní společnost má tři společníky - pana V, paní O a obchodní společnost S - kterým se podle společenské smlouvy dělí zisk takto: V = 25 %, O také 25 % a S = 50 %. Účetní období uzavřela s celkovými výnosy 10 milionů Kč a s celkovými náklady 9 milionů Kč, tedy se ziskem 1 milion Kč. Tuto částku rozdělí mezi společníky podle společenské smlouvy, čemuž bude odpovídat posledních účtování v daném roce:
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka V = 250 000 Kč MD 596/D 364.1.
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka O = 250 000 Kč MD 596/D 364.2.
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka S = 500 000 Kč MD 596/D 364.3.
*
Nakonec dojde k vyrovnání účtu 596 jeho převodem na Účet zisků a ztrát účetním zápisem 1 milion Kč MD 710/D 596, čímž se náklady budou rovnat výnosům a samotné společnosti nezbude žádný zisk ke zdanění.
To je ostatně také důvodem, proč v. o. s. nemusí podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
U ostatních typů společností se účetní zisk společníkům nepřevádí, ale vyrovnává závěrkové účty.
 
Uzavření účetních knih při zisku s. r. o., a. s. nebo družstva
Co se stane s výsledkem hospodaření (dále jen „VH“) těchto účetních jednotek - v našem případě s účetním ziskem - při otevření účetních knih v dalším (bezprostředně následujícím) účetním období? Po otevření všech účtů aktiv a pasiv, které měly k poslednímu dni právě uplynulého účetního období nenulový zůstatek, musí zůstatek účtu
701-Počáteční účet rozvažný
odpovídat VH za skončené účetní období, tedy účetnímu zisku.
Tentokrát již není možno zisk proúčtovat souvztažně s účtem zisků a ztrát (710), jako při uzavírání účetních knih. Jediným řešením je vyvést jej z účtu 701 někam do rozvahy, na rozvahový účet. Kam s ním? Z pěti možných účtových tříd vylučovací metodou vcelku lehce dovodíme, že jelikož nejde o dlouhodobý majetek (účtová třída 0), o zásobu (účtová třída 1), ani o krátkodobý finanční majetek (účtová třída 2) nebo o zúčtovací vztah (účtová třída 3), nezbývá než zisk začlenit do účtové třídy 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
Konkrétně byla výsledku hospodaření - zisku (i ztrátě) - přisouzena samostatná účtová skupina 43 - Výsledek hospodaření (viz Směrná účtová osnova podle Přílohy č. 4 účetní vyhlášky), kde je pouze jeden účet:
*
Účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení.
Skončilo-li minulé účetní období se ziskem (aktiva pasiva), proběhne otevření účtů následovně:
Podle účetních předpisů je třeba o VH za účetní období (ve schvalovacím řízení) rozhodnout a zaúčtovat do konce následujícího (běžného) účetního období. Účet 431-VH ve schvalovacím řízení musí být zkrátka ke konci roku vynulován, aby se uvolnilo místo pro vykázání VH za tento další rok.
Tím, že VH za účetní období dostal vlastní účet, došlo k jeho osamostatnění a je možno s ním nakládat, ovšem pouze s ohledem na bariéry ObchZ a požadavky firemních dokumentů.
 
Zisk nechat ve firmě nebo vyplatit
Všechna možná využití ziskového výsledku hospodaření lze rozdělit do dvou skupin:
1) Zadržení zisku,
tj. účetní zisk zůstane v účetní jednotce (pouze se přesune na jiný účet):
*
mění se vnitřní struktura vlastních zdrojů, nemění se úhrn rozvahy, výsledovka ani cash flow.
Základní účetní souvztažnosti interního využití (zadržení) účetního zisku naznačuje schéma:
2) Vyplacení zisku,
tj. využití na podíly na zisku (dividendy), tantiémy apod. mezi společníky a další osoby:
*
čímž klesne úhrn rozvahy (součet aktiv i pasiv), výsledovka se nezmění, cash flow sníží výplata zisku.
A opět základní účetní souvztažnosti externího využití (vyplacení) účetního zisku naznačuje schéma:
 
Nezapomenout na rezervní fond
Jak naložit s účetním ziskem je v kompetenci účetní jednotky, tedy zakladatelských a dalších firemních dokumentů a její valné hromady (členské schůze). ObchZ stanoví pouze dva požadavky:
*
minimální příděly do rezervního fondu s. r. o. a a. s. a do nedělitelného fondu družstva, a
*
z důvodu ochrany věřitelů stanovuje podmínky pro vyplacení zisku s. r. o. nebo a. s.
Všem společnostem s ručením omezeným (s. r. o.) a akciovým společnostem (a. s.) je uložena povinnost vytvářet „zákonný“ rezervní fond
(dále jen „RF“)
ze zisku
běžného účetního období po zdanění. Ziskem (čistým ziskem) ve smyslu ObchZ je třeba rozumět účetní zisk daného účetního období po zdanění bez připočtení nerozděleného zisku minulých let a bez odečtení neuhrazené ztráty minulých let. S. r. o. a a. s. mohou volně disponovat pouze s tou částí účetního zisku, která jim zbude po povinném přídělu do RF.
ObchZ stanoví jednak minimální výši RF, a jednak minimální výši následných přídělů:
1.
První příděl do RF
bude za rok, v němž společnost poprvé vytvoří zisk, a to nejméně:
*
s. r. o. 10 % čistého zisku
vykázaného v řádné účetní závěrce, avšak ne více než 5 % základního kapitálu (dále jen „ZK“),
*
a. s. 20 % čistého zisku
vykázaného v řádné účetní závěrce, avšak ne více než 10 % ZK.
2.
RF se dále
ročně doplňuje
o částku určenou společenskou smlouvou (s. r. o.), resp. stanovami (a. s.), nejméně však
o 5 % z čistého zisku,
což platí shodně pro s. r. o. i a. s.
Takto se postupuje
až do výše
RF určené v uvedených dokumentech společností, nejméně:
*
s. r. o. 10 % ZK,
*
a. s. 20 % ZK.
Obdobnou úlohu jako RF má u družstev
nedělitelný fond
(§ 235 ObchZ). Tento je družstvo povinno zřídit již při svém vzniku, a to nejméně ve výši 10 % zapisovaného ZK. Dále jej musí doplňovat nejméně o 10 % ročního čistého zisku, a to až do doby, než jeho výše dosáhne poloviny zapisovaného ZK družstva.
Příklad
Minimální povinná tvorba RF
Akciová společnost vznikla bez veřejné nabídky akcií v roce 2008, přičemž její základní
kapitál
byl v minimální výši 2 miliony Kč. V otázce tvorby RF stanovy a. s. kopírovaly minimální požadavky ObchZ.
Za první rok (2008) společnost vykázala účetní ztrátu 500 000 Kč, takže jí nevznikla povinnost tvořit zákonný RF. Za rok 2009 bylo dosaženo tzv. čistého účetního zisku (po zdanění) 2,5 milionu Kč. Tomu odpovídá minimální povinný příděl do RF ve výši 20 %, tj. 500 000 Kč, současně ale maximálně do výše 10 % ZK, což je 200 000 Kč. Proto byla valnou hromadou v roce 2010 schválena prvotvorba RF 200 000 Kč ze zisku roku 2009.
Za rok 2010 bylo dosaženo čistého účetního zisku již 5 milionů Kč, takže v souladu s minimálními požadavky ObchZ mělo zvýšení RF činit 5 % tohoto zisku, tedy 250 000 Kč. Tím by ovšem došlo k překročení cílové hodnoty RF určené stanovami (v souladu s ObchZ) ve výši 20 % ZK, což je 400 000 Kč. Proto bylo valnou hromadou v roce 2011 schváleno zvýšení RF jen o 200 000 Kč ze zisku roku 2010.
V roce 2011 vstoupil do společnosti strategický partner, pro kterého byly za vklad části podniku emitovány nové akcie ve jmenovité hodnotě 8 milionů Kč. Čímž došlo ke zvýšení ZK na 10 milionů, díky čemuž se automaticky zvýšil i požadovaný konečný stav RF. 20 % ZK totiž nyní činí 2 miliony Kč, zatímco dosavadní stav RF je 400 000 Kč. Proto je akciová společnost povinna i nadále zvyšovat RF z účetního zisku po zdanění, a to podle jejich stanov (v souladu s minimálními požadavky ObchZ) o 5 % čistého zisku ročně až do výše 2 miliony.
 
Další možnosti zadržení zisku
Účtování o zadrženém zisku v praxi zpravidla nečiní potíže, pouze je třeba ctít
kompetence
. Proto by
podkladem pro účtování mělo být usnesení valné hromady (členské schůze),
pouze v případě, že tento vrcholový orgán o použití zisku (nebo jeho zbývající části) nijak nerozhodne ani do konce účetního období, nezbývá účetnímu než z titulu požadavků účetních předpisů odúčtovat zůstatek zisku ve schvalovacím řízení (Dal 431) na zbytkový účet 428-Nerozdělený zisk minulých let, jak bylo předesláno výše.
Jednoduchost účtování souvisí také s tím, že zde není třeba řešit daně z příjmů. Určitou komplikaci představuje pouze zvýšení ZK ze zisku, kde ObchZ stanoví poměrně přísné podmínky.
Příklad
Základní možnosti a uplatnění zadržení zisku
S. r. o. vykázala v řádné účetní závěrce za účetní období kalendářního roku 2010 účetní zisk po zdanění 1 milion Kč a hodlá si jej plně ponechat (zadržet). Její ZK je 200 000 Kč, zákonný RF 10 000 Kč, přičemž společenská smlouva ani stanovy nestanoví odchylky jeho tvorby oproti ObchZ. S. r. o. má neuhrazenou ztrátu minulých let 400 000 Kč a podle stanov musí každý rok navýšit sociální fond o 10 % zisku.
Na návrh jednatele valná hromada schválila následující interní využití (zadržení) zisku za rok 2010.
 +----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+-----+ | Č. |              Popis účetního případu              |  Kč   | MD | D  | +----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+-----+ | 1 | Převod výsledku hospodaření do schvalovacího řízení (účetní zisk roku 2010) | 1 000 000 | 701 | 431 | | 2 | Povinný příděl do RF (5 % zisku, maximálně do 10 % ZK)           |  10 000 | 431 | 421 | | 3 | Podle stanov povinné zvýšení statutárního (sociálního) fondu        |  100 000 | 431 | 423 | | 4 | Úhrada ztráty minulých účetních období                   |  400 000 | 431 | 429 | | 5 | Převod zbytku na účet nerozděleného zisku                  |  490 000 | 431 | 428 | +----+-----------------------------------------------------------------------------+-----------+-----+-----+ 
Je-li docílen účetní zisk a současně je zájmem společníků navýšit ZK, nabízí se přirozeně právě jako nejsnazší a nejméně bolestná cesta k tomuto cíli
zvýšení ZK z nahospodařených vlastních zdrojů.
U s. r. o. se podle § 144 ObchZ pro tento proces obdobně uplatní většina ustanovení platných pro a. s. z předmětného § 208 ObchZ. Ani tentokrát ale nelze pominout povinný příděl do RF. Ke zvýšení ZK lze využít pouze čistého zisku zjištěného
z řádné nebo mimořádné účetní závěrky,
nikoli z mezitímní účetní závěrky. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
Na zvýšení ZK touto cestou se ze zákona podílejí společníci s. r. o.
v poměru jejich dosavadních vkladů,
a akcionáři a. s.
v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.
Na zvýšení ZK a. s. se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti zvyšující ZK, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.
V případě a. s. se toto zvýšení ZK může promítnout do akcií těmito způsoby:
*
vydají se nové (listinné nebo zaknihované) akcie,
*
zvýší se údaj o jmenovité hodnoty dosavadních zaknihovaných akcií v centrální evidenci,
*
zvýší se jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií jejich výměnou,
*
zvýšení jmenovité hodnoty se vyznačí přímo na dosavadní listinné akcie.
Nemění se ani daňová nabývací cena podílů
společníků - § 24 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších (předpisů dále jen „ZDP“). Z daňového hlediska je podstatné, že podle poslední věty § 36 odst. 2 ZDP není zvýšení ZK ze zisku považováno za dividendový příjem a
nepodléhá
tak
zdanění
srážkovou daní. Ke zdanění by došlo až v případě následného snížení ZK s výplatou společníkům, protože snížení ZK o jeho předcházející zvýšení z vlastních zdrojů má dle § 36 odst. 2 písm. i) ZDP vždy vyšší prioritu, než snížení ZK o část připadající na splacené vklady společníků. Toto zdanění by se samozřejmě netýkalo od daně osvobozených příjmů mateřské společnosti při snížení ZK dceřiné společnosti o částku předchozího zvýšení ZK z vlastních zdrojů [§ 19 odst. 1 písm. zf) ZDP].
Realizace zvýšení ZK z vlastních zdrojů společnosti (tj. ze zisku) je vázána na splnění čtyř podmínek:
1)
Vlastní
kapitál
větší nebo roven Základnímu kapitálu (zapsaný i nezapsaný) + Zákonné (povinné) rezervní fondy.
*
Neboli v účetním vyjádření podle dotčených účtů: (41x + 42x + 431) "větší nebo rovno" (411 + 419) + (421).
2)
Maximální zvýšení ZK = Vlastní
kapitál
- ZK - Vázaný RF - Povinný příděl do RF.
3)
Účetní závěrka,
na jejímž podkladě má ke zvýšení ZK ze zisku dojít,
nesmí být starší než 6 měsíců,
*
vztaženo ke dni, kdy o zvýšení ZK rozhoduje valná hromada.
4)
A tato účetní závěrka musí být
ověřena auditorem bez výhrad,
*
a to i v případě, že dotyčná společnost povinnému auditu účetní závěrky vůbec nepodléhá!
Příklad
Zvýšení ZK a. s. ze zadrženého zisku
ABC, a. s., má základní
kapitál
v minimální výši 2 miliony rozdělený do 1 000 kusů zaknihovaných akcií o shodné jmenovité hodnotě 2 000 Kč. Zákonný RF činí 100 000 Kč. Společnost vlastní tři akcionáři:
*
A držící 50 % akcií o jmenovité hodnotě 1 milion Kč,
*
B držící 30 % akcií o jmenovité hodnotě 600 000 Kč,
*
C držící zbývajících 20 % akcií o jmenovité hodnotě 400 000 Kč.
Valná hromada v květnu 2011 rozhoduje o využití účetního zisku za rok 2010 ve výši 1 milion. Přičemž akcionáři požadují maximální navýšení ZK a. s. Začněme pohledem na vlastní
kapitál
a. s.:
*
411-Základní
kapitál
2 000 000 Kč,
*
414-Oceňovací rozdíl z přecenění majetku (rozvahové zvýšení ocenění akcií reálnou hodnotou) 80 000 Kč,
*
421-Zákonný rezervní fond (RF) 100 000 Kč,
*
423-Statutární fond 200 000 Kč,
*
429-Neuhrazená ztráta minulých let (účetní ztráta z roku 2009) 300 000 Kč (pozor, je zachycena na MD!),
*
431-Výsledek hospodaření (zisk za rok 2010) ve schvalovacím řízení 1 000 000 Kč.
Protože zákonný RF ještě není naplněn (nečiní minimálních 20 % ZK), je dále nutno pamatovat na jeho povinný příděl ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce. A to nejméně o 5 % čistého zisku, tj. o 50 000 Kč.
S těmito informacemi můžeme začít testovat podmínky pro zvýšení ZK z vlastních zdrojů a. s.:
1)
Vlastní
kapitál
"větší nebo rovno" Základní
kapitál
(zapsaný i nezapsaný) + Zákonné (povinné) rezervní fondy:
*
(41x + 42x + 431) "větší nebo rovno" (411 + 419) + (421),
*
2 000 000 + 80 000 + 100 000 + 200 000 - 300 000 + 1 000 000 "větší nebo rovno" 2 000 000 + 100 000,
*
3 080 000 Kč "větší nebo rovno" 2 100 000 Kč.
2)
Maximální zvýšení ZK = Vlastní
kapitál
- ZK - Vázaný RF - Povinný příděl do RF:
*
maximální zvýšení ZK = 3 080 000 - 2 000 000 - 100 000 - 50 000 = 930 000 Kč,
*
dále ale musíme vyloučit i zůstatek účtu oceňovacích rozdílů (414), který je také účelově vázán,
*
maximální zvýšení ZK = 930 000 - 80 000 = 850 000 Kč.
3)
Účetní závěrka,
na jejímž podkladě má ke zvýšení ZK ze zisku dojít,
nesmí být starší než 6 měsíců,
*
vztaženo ke dni, kdy o zvýšení ZK rozhoduje valná hromada.
4)
A tato účetní závěrka musí být o
věřena auditorem bez výhrad,
*
a to i v případě, že dotyčná společnost povinnému auditu účetní závěrky vůbec nepodléhá!
Všechny 4 podmínky tedy jsou splněny, proto lze provést požadované zvýšení ZK ze zisku a. s.
Účtování zvýšení základního kapitálu ABC, a. s. z vlastních zdrojů společnosti
 +----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ |        Popis relevantních účetních případů roku 2008        | Částka v Kč | MD | D  | +----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ | Převod výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení (zisku z roku 2008)   | 1 000 000  | 701 | 431 | | Povinný příděl čistého zisku do zákonného rezervního fondu         |  50 000  | 431 | 421 | | Rozhodnutí valné hromady o zvýšení ZK ze schvalovaného zisku a. s.     |  850 000  | 431 | 419 | | Převod na účet nerozděleného zisku (pokud valná hromada nerozhodla jinak) |  100 000  | 431 | 428 | | Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku                  |  850 000  | 419 | 411 | +----------------------------------------------------------------------------+-------------+-----+-----+ 
Akcionářům byla u Centrálního depozitáře zvýšena jmenovitá hodnota jejich zaknihovaných akcií v úhrnu rovněž o 850 000 Kč, a to v poměru jmenovitých hodnot všech druhů akcií, což znamená, že akcionář:
*
A drží 50 % akcií o jmenovité hodnotě = 1 000 000 + 50 % z 850 000 = 1 000 000 + 425 000 = 1 425 000 Kč,
*
B drží 30 % akcií o jmenovité hodnotě = 600 000 + 30 % z 850 000 = 600 000 + 255 000 = 855 000 Kč,
*
C drží 20 % akcií o jmenovité hodnotě = 400 000 + 20 % z 850 000 = 400 000 + 170 000 = 570 000 Kč.
 
Vyplacení zisku
Přirozeným zájmem společníků a dalších „vlivných“ osob obchodní společnosti (družstva) je, aby co největší část zisku byla vyplacena na podílech na zisku, příp. aby se vyplatila na odměnách členům orgánů. Zde je nutno pamatovat vedle povinného přídělu do RF na podmínky ObchZ limitující tuto možnost. Důležité je i správné zdanění, resp. nezdanění (osvobození od daně), následné účtování pak již zpravidla bývá jednoduché.
Pro
možnost výplaty podílů na zisku s. r. o. a a. s.
stanovuje ObchZ jistá závazná pravidla, která lze vyjádřit
třemi omezujícími podmínkami.
Pokud má být vyplácen zisk,
musí platit všechny tři současně.
1.
Podmínka
(§ 123 odst. 2 a § 178 odst. 2 ObchZ): Podíly na zisku je možno vyplatit pouze do té výše, aby před i po jejich vyplacení platilo, že:
*
Vlastní
kapitál
"větší nebo rovno" Základní
kapitál
(zapsaný i nezapsaný) + Povinně vázané RF.
*
Neboli účetně: (41x + 42x + 431) "větší nebo rovno" (411 + 419) + (421).
2.
Podmínka
(§ 123 odst. 2 a § 178 odst. 6 ObchZ): Následuje výpočet maximální částky, kterou lze vyplatit jako podíly na zisku:
 +----------------------------------------------------------------------------+----------+-----------------------+ |             Položka druhé podmínky              |  Účet  |    Výpočet     | +----------------------------------------------------------------------------+----------+-----------------------+ | Výsledek hospodaření vykázaný za poslední uzavřené účetní období      | 431   | + (zisk)/- (ztráta)  | | Povinný příděl do „zákonného“ rezervního fondu podle (z aktuálního zisku) | -    | -           | | Neuhrazené ztráty minulých let                       | 429   | -           | | Nerozdělené zisky minulých let                       | 428   | +           | | Fondy tvořené ze zisku, které je možné použít dle uvážení účetní jednotky | 423, 427 | +           | | Případná část RF, kterou lze použít dle uvážení účetní jednotky      | 421 AE  | +           | | Kolik lze vyplatit jako podíl na zisku                   | -    | = kladné číslo    | +----------------------------------------------------------------------------+----------+-----------------------+ 
Ze zákonného RF (účet 421) se do výpočtu zahrnuje pouze případná část, s níž může účetní jednotka nakládat dle svého uvážení, tedy jen přesah nad zákonné minimum, což je v praxi výjimečné.
3.
Podmínka
(§ 65a ObchZ):
Zřizovací výdaje
je nutné účetně odepsat nejpozději do pěti let do jejich plného odepsání je vyplacení podílů na zisku omezeno následovně (testuje se účetní a nikoli daňová zůstatková cena zřizovacích výdajů):
*
Účetní zůstatková cena zřizovacích výdajů "menší nebo rovno" Zisk minulých let + Schvalovaný účetní zisk + Fondy tvořené ze zisku, které je možné použít volně podle uvážení účetní jednotky.
*
Neboli účetně: (011 - 071) "menší nebo rovno" (428) + (431) + (423, 427, 421. AE)
Opět je zapojení části účtu 421-RF podmíněno tím, že je naplněn více, než vyžaduje ObchZ.
 
Příklad
 
Testujeme možnost rozdělit zisk
AB, s. r. o., založili dva zakladatelé: mateřská společnost A a fyzická osoba B - peněžitými vklady á 500 000 Kč. Firma vykázala za rok 2010 účetní zisk 1 milion Kč a společníci požadují maximální podíly na zisku.
 +--------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ |        
Relevantní
rozvahové účty společnosti | MD | D | +--------------------------------------------------------------------+---------+-----------+ | 011-Zřizovací výdaje (účetní pořizovací cena) | 140 000 | | | 071-Oprávky ke zřizovacím výdajům (stav účetních odpisů) | | 100 000 | | 411-Základní
kapitál
| | 200 000 | | 413-Ostatní kapitálové fondy | | 20 000 | | 421-Zákonný rezervní fond | | 10 000 | | 423-Statutární fond (vytvořený v minulosti dobrovolně ze zisku) | | 100 000 | | 428-Nerozdělený zisk minulých let | | 500 000 | | 429-Neuhrazená ztráta minulých let | 800 000 | | | 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (zisk po zdanění) | | 1 000 000 | +--------------------------------------------------------------------+---------+-----------+
 
Testujeme 1. podmínku:
*
Vlastní
kapitál
= účty (411 + 413 + 421 + 423 + 428 - 429 + 431) = 200 000 + 20 000 + 10 000 + 100 000 + 500 000 - 800 000 + 1 000 000 = 1 030 000 Kč.
*
ZK + zákonný RF = 200 000 + 10 000 = 210 000 Kč.
*
Vlastní
kapitál
(1 030 000) je vyšší než druhá vypočtená částka (210 000), 1. podmínka je splněna!
 
Testujeme 2. podmínku:
*
Zákonný RF ještě není naplněn (neodpovídá 10 % ZK = 20 000 Kč). Povinný příděl ze zisku roku 2010 obecně činí minimálně 5 % zisku (tj. 50 000 Kč), k naplnění RF ale postačí již jen 10 000 Kč.
 +-------------------------------------------------------------------------------+------+--------------+ |              Položka druhé podmínky               | Účet |  Výpočet  | +-------------------------------------------------------------------------------+------+--------------+ | Výsledek hospodaření vykázaný za poslední uzavřené účetní období       | 431 | 1 000 000  | | Povinný příděl do rezervního fondu dle § 124 odst. 1 ObchZ (s. r. o.)     | -  |  -10 000  | | Neuhrazené ztráty minulých let                        | 429 | -800 000  | | Nerozdělené zisky minulých let                        | 428 |  500 000  | | Fondy tvořené ze zisku, které je možné použít dle uvážení účetní jednotky   | 423 |  100 000  | | Kolik lze vyplatit jako podíl na zisku brutto (vždy musí jít o kladné číslo) | –  | = 790 000 Kč | +-------------------------------------------------------------------------------+------+--------------+ 
 
Testujeme 3. podmínku:
*
Zůstatková cena zřizovacích výdajů = 140 000 - 100 000 = 40 000 Kč.
*
Tato částka snižuje zisk podle 2. podmínky (790 000 Kč), který by jinak bylo možno vyplatit.
*
Jako podíly na zisku lze společníkům přiznat nanejvýš 790 000 - 40 000 = 750 000 Kč.
Valná hromada s. r. o. v roce 2011 nakonec rozhodla o naložení s účetním ziskem 1 milion Kč za rok 2010 takto:
*
Povinný příděl do rezervního fondu ve výši 10 000 Kč, čímž bude zcela naplněn,
*
Podíly společníkům v maximální přípustné výši, tj. 750 000 Kč brutto v poměru svých obchodních podílů.
*
Příděl do statutárního fondu ve výši 40 000 Kč.
*
Částečná úhrada ztráty minulých let ve zbývající výši právě rozdělovaného zisku, tj. 200 000 Kč.
*
Úhrada ztráty minulých let z nerozděleného zisku minulých let, a to v plné výši 500 000 Kč.
Jak budou tyto požadavky valné hromady v roce 2011 zaúčtovány:
 +--------------------------------------------------------------------------+-------------+-------+--------+ |             Popis účetního případu             | Částka v Kč | MD  |  D  | +--------------------------------------------------------------------------+-------------+-------+--------+ | 1) Vykázání účetního výsledku hospodaření po zdanění (zisku) za rok 2010 | 230 000   | 701  | 431  | | 2) Příděl do zákonného RF                        | 10 000   | 431  | 421  | | 3) Příděl do statutárního fondu                     | 40 000   | 431  | 423  | | 4) Částečná úhrada ztráty minulých let z rozdělovaného zisku       | 200 000   | 431  | 429  | | 5) Úhrada ztráty minulých let z nerozděleného zisku minulých let     | 500 000   | 428  | 429  | | 6) Přiznání podílů na zisku společníkům:                 | 750 000   | 431  |    | |  * Nárok společníka A (50 %), který je mateřskou společností      | 375 000   |    | 364.A | |  * Nárok společníka B (50 %), který je českou fyzickou osobou     | 375 000   |    | 364.B | | 7) Zdanění podílů na zisku společníků:                  |       |    |    | |  * Podíl na zisku společníka A je osvobozen od daně          |    -   | -   | -   | |  * Srážková daň 15 % z podílu na zisku společníka B          | 56 250   | 364.B | 342  | | 8) Výplata „čistých“ podílů na zisku (po zdanění) společníkům:      |       |    |    | |  * Výplata čistého podílu na zisku společníka A            | 375 000   | 364.A | 221  | |  * Výplata čistého podílu na zisku společníka B            | 318 750   | 364.B | 221  | | 9) Odvod srážkové daně z podílů na zisku s. r. o.            | 56 250   | 342  | 221  | +--------------------------------------------------------------------------+-------------+-------+--------+ 
Podívejme se, jak nakonec vypadá vlastní
kapitál
AB, s. r. o.:
 +-----------------------------------------------------------------+---------+---------+ |     Zůstatky účtů vlastního kapitálu společnosti      |  MD  |  D   | +-----------------------------------------------------------------+---------+---------+ | 411-Základní 
kapitál
| | 200 000 | | 413-Ostatní kapitálové fondy | | 20 000 | | 421-Zákonný RF | | 20 000 | | 423-Statutární fond (vytvořený v minulosti dobrovolně ze zisku) | | 140 000 | | 429-Neuhrazená ztráta minulých let | 100 000 | | +-----------------------------------------------------------------+---------+---------+
Vlastní
kapitál
tak nyní činí v úhrnu (200 000 + 20 000 + 20 000 + 140 000 - 100 000) = 280 000 Kč. Oproti původní hodnotě (1 030 000 Kč) tedy klesl o 750 000 Kč, což je částka určená k rozdělení společníkům.
Dodejme, že není v kompetenci stanov ani valné hromady omezit nebo vyloučit vliv výše uvedených tří podmínek pro možnost vyplácení podílů na zisku. Závazná pravidla není rozumné brát na lehkou váhu, protože
podíl na zisku vyplacený v rozporu s nimi, jsou společníci s. r. o. povinni vrátit
společnosti, přičemž za toto vrácení
ručí společně, nerozdílně a bez omezení jednatelé,
kteří vyslovili souhlas s touto výplatou (viz § 123 odst. 4 ObchZ). Podobně nesmí ani představenstvo a. s. rozhodnout o výplatě dividend a jiných podílů na zisku v rozporu s těmito závaznými pravidly, a to ani v případě když by výplatu schválila valná hromada.
Na rozdíl od společníků s. r. o. ovšem
není akcionář povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.
V pochybnostech se přitom dobrá víra předpokládá. Pokud představenstvo rozhodne o výplatě dividend a jiných podílů na zisku v rozporu s výše uvedenými pravidly, nemohou se jeho členové zprostit odpovědnosti za škodu, která tím a. s. vznikne. Za škodu způsobenou z titulu neoprávněné výplaty dividend, které nebyly společnosti vráceny,
odpovídají členové představenstva, kteří souhlasili s takovým návrhem na rozdělení zisku
a předložili ho ke schválení valné hromadě, a taktéž členové dozorčí rady, kteří dali k tomuto návrhu kladné stanovisko. Došlo-li při tomto pochybení představenstva k výplatě jiných podílů na zisku, než jsou dividendy, je příjemce povinen vyplacený podíl na zisku vrátit, za což členové představenstva ručí společně a nerozdílně.