Co si počít s účetním ziskem

Vydáno: 22 minut čtení

Podle zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), se podnikáním rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Nepochybně se míní zisk v ekonomickém pojetí coby reálné zvýšení majetku, jak jej vnímá i většina lidí. Ovšem my se budeme zabývat jinou, méně hmatatelnou kategorií zisku - tzv. účetním ziskem - který představuje kladný výsledek hospodaření zjištěný stanovenými postupy obvykle za ukončené účetní období. Přirozenou snahou majitelů dané firmy je jeho vyplacení, což jak uvidíme ale není bez právních úskalí.

Co si počít s účetním ziskem
Ing.
Martin
Děrgel
 
Nalezení účetního zisku
Nejjednodušší a prakticky jediné řešení účetního zisku má
veřejná obchodní společnost.
Ta jej vždy
celý převede všem svým společníkům,
a to v poměru stanoveném společenskou smlouvou, jinak rovným dílem. Obdobně to platí i ve vztahu ke komplementářům v komanditní společnosti, která je ale v praxi výjimečná.
 
Uzavření účetních knih a převod zisku v. o. s. jejím společníkům
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1100.jpg
Příklad
Rozdělujeme zisk v. o. s.
Veřejná obchodní společnost má tři společníky - pana V, paní O a obchodní společnost S - kterým se podle společenské smlouvy dělí zisk takto: V = 25 %, O také 25 % a S = 50 %. Účetní období uzavřela s celkovými výnosy 10 milionů Kč a s celkovými náklady 9 milionů Kč, tedy se ziskem 1 milion Kč. Tuto částku rozdělí mezi společníky podle společenské smlouvy, čemuž bude odpovídat posledních účtování v daném roce:
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka V = 250 000 Kč MD 596/D 364.1.
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka O = 250 000 Kč MD 596/D 364.2.
*
Podíl na výsledku hospodaření (zisku) společníka S = 500 000 Kč MD 596/D 364.3.
*
Nakonec dojde k vyrovnání účtu 596 jeho převodem na Účet zisků a ztrát účetním zápisem 1 milion Kč MD 710/D 596, čímž se náklady budou rovnat výnosům a samotné společnosti nezbude žádný zisk ke zdanění.
To je ostatně také důvodem, proč v. o. s. nemusí podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
U ostatních typů společností se účetní zisk společníkům nepřevádí, ale vyrovnává závěrkové účty.
 
Uzavření účetních knih při zisku s. r. o., a. s. nebo družstva
aspigetpic?section=7&pictype=2&EagriUserAddr=0.0.0.0&Id=1102.jpg
Co se stane s výsledkem hospodaření (dále jen „VH“) těchto účetních jednotek - v našem případě s účetním ziskem - při otevření účetních knih v dalším (bezprostředně následujícím) účetním období? Po otevření všech účtů aktiv a pasiv, které měly k poslednímu dni právě uplynulého účetního období nenulový zůstatek, musí zůstatek účtu
701-Počáteční účet rozvažný
odpovídat VH za skončené účetní období, tedy účetnímu zisku.
Tentokrát již není možno zisk proúčtovat souvztažně s účtem zisků a ztrát (710), jako při uzavírání účetních knih. Jediným řešením je vyvést jej z účtu 701 někam do rozvahy, na rozvahový účet. Kam s ním? Z pěti možných účtových tříd vylučovací metodou vcelku lehce dovodíme, že jelikož nejde o dlouhodobý majetek (účtová třída 0), o zásobu (účtová třída 1), ani o krátkodobý finanční majetek (účtová třída 2) nebo o zúčtovací vztah (účtová třída 3), nezbývá než zisk začlenit do účtové třídy 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
Konkrétně byla výsledku hospodaření - zisku (i ztrátě) - přisouzena samostatná účtová skupina 43 - Výsledek hospodaření (viz Směrná účtová osnova podle Přílohy č. 4 účetní vyhlášky), kde je pouze jeden účet:
*
Účet 431-Výsledek hospod