Daňové přiznání zemědělského podnikatele fyzické osoby za rok 2010

Vydáno: 11 minut čtení

Daňové přiznání kdani zpříjmů fyzických (dále jen „FO“) osob se podává podle § 136 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „DŘ“), nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. U poplatníků daně zpříjmů fyzických osob je tímto zdaňovacím obdobím kalendářní rok, a to i vpřípadě, že účtující fyzická osoba uplatňuje účetní období jako hospodářský rok. Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Poradcem se rozumí ve smyslu DŘ jak daňový poradce, tak advokát.

Daňové přiznání zemědělského podnikatele fyzické osoby za rok 2010
Ing.
Ivan
Macháček
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nalezneme specifická ustanovení týkající se daňového přiznání fyzických osob v § 38g.
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč.
Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, znichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. K osvobozeným příjmům od daně zpříjmů počítáme podle znění § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) ZDP příjmy zpříležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i vpřípadě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně zpříjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč.
Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy a nikoliv příjmy snížené o výdaje.
Daňové přiznání však není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle