Daňové přiznání zemědělského podnikatele fyzické osoby za rok 2010

Vydáno: 11 minut čtení

Daňové přiznání kdani zpříjmů fyzických (dále jen „FO“) osob se podává podle § 136 zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „DŘ“), nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. U poplatníků daně zpříjmů fyzických osob je tímto zdaňovacím obdobím kalendářní rok, a to i vpřípadě, že účtující fyzická osoba uplatňuje účetní období jako hospodářský rok. Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Poradcem se rozumí ve smyslu DŘ jak daňový poradce, tak advokát.

Daňové přiznání zemědělského podnikatele fyzické osoby za rok 2010
Ing.
Ivan
Macháček
V zákoně č. 586/1992 Sb., o daních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), nalezneme specifická ustanovení týkající se daňového přiznání fyzických osob v § 38g.
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč.
Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, znichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. K osvobozeným příjmům od daně zpříjmů počítáme podle znění § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) ZDP příjmy zpříležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i vpřípadě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem daně zpříjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč.
Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy a nikoliv příjmy snížené o výdaje.
Daňové přiznání však není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6 000 Kč.
Daňové přiznání není dále povinen podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f zákona.
Daňové přiznání je povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo sfunkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí podle § 15 odst. 1 ZDP.
Daňové přiznání je povinen podat daňový nerezident ČR, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a dále který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící sním v domácnosti, anebo uplatňuje nezdanitelnou část základu daně.
Pokud daňový subjekt podá řádné daňové přiznání před zákonným termínem a zjistí v něm dodatečně špatně stanovený základ daně a daň z příjmů, může před uplynutím zákonné lhůty k podání daňového přiznání podat
opravné daňové přiznání.
Správce daně pak použije pro vyměřovací řízení údaje z tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu řádnému daňovému přiznání nepřihlíží.
Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 je členěn na základní část daňového přiznání (dále také „DAP“) a na následující přílohy:
*
příloha č. 1
- Výpočet dílčího základu daně zpříjmů zpodnikání a zjiné samostatné výdělečné činnosti
*
příloha č. 2
- Výpočet dílčích základů daně zpříjmů zpronájmu a zostatních příjmů
*
příloha č. 3
- Výpočet daně zpříjmů ze zahraničí (ve smyslu § 38f ZDP)
 
K přílohám daňového přiznání dále patří:
*
účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví,
*
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a zfunkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ vystavené od všech zaměstnavatelů,
*
doklad o poskytnutém daru,
*
potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků ztohoto úvěru,
*
potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění,
*
potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění,
*
potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání, a případně další přílohy.
Poplatník vyplní vždy ty přílohy, které se ho přímo dotýkají.
Na řádku č. 41 DAP
se uvede součet všech dílčích základů daně kromě dílčího základu daně ze závislé činnosti (tento součet může být buď kladný nebo menší než nula, protože z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu lze uplatnit daňovou ztrátu).
Na řádku č. 42 DAP
se uvede základ daně, který je součtem dílčího základu daně ze závislé činnosti a kladné hodnoty ze součtu všech zbývajících dílčích základů daně uvedené na řádku č. 41a DAP.
Z takto vypočteného základu daně se
nejdříve uplatní na řádku č. 44 DAP podle znění § 34 odst. 1 ZDP odpočet daňové ztráty
vzniklé a vyměřené za zdaňovací období 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, a to maximálně do výše částky uvedené na řádku č. 41a DAP.
Ve 3. oddílu DAP se na jednotlivých řádcích uplatňují následující nezdanitelné části základu daně:
*
odpočet darů (§ 15 odst. 1 zákona),
*
odpočet úroků zúvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb (§ 15 odst. 3 a 4 zákona),
*
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem (§ 15 odst. 5 zákona),
*
odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 6 zákona),
*
odpočet členských příspěvků člena odborové organizace (§ 15 odst. 7 zákona),
*
odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (§ 15 odst. 8 zákona),
*
odpočet výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje (§ 34 odst. 4 až 8 zákona, pokyn D-288).
Z vypočtené daně z příjmů fyzických osob na řádku č. 60 DAP lze uplatnit v roce 2010 v 5. oddílu DAP následující možné slevy na dani:
*
sleva z důvodu zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením dle § 35 ZDP,
*
sleva na základě poskytnutí příslibu investiční pobídky dle § 35a, § 35b ZDP,
*
sleva v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě dle § 35c ZDP.
 +----------------------------------------------------------+-------------------------------+ |      Slevy na dani dle § 35ba odst. 1       | Výše slevy na dani v r. 2010 | +----------------------------------------------------------+-------------------------------+ | na poplatníka (písm. a)                 | 24 840 Kč           | | na manželku (písm. b)                  | 24 840 Kč           | | na poplatníka s částečným invalidním důchodem (písm. c) | 2 520 Kč           | | na poplatníka s plným invalidním důchodem (písm. d)   | 5 040 Kč           | | na poplatníka s průkazem ZTP/P (písm. e)         | 16 140 Kč           | | na studenta (písm. f)                  | 4 020 Kč           | +----------------------------------------------------------+-------------------------------+
 
Zdanění zemědělského podnikatele za rok 2010 - zadání příkladu
Fyzická osoba podniká jako zemědělský podnikatel v rostlinné výrobě. Podnikatel uplatňuje výdaje procentem zpříjmů. Žije vdomácnosti se dvěma nezletilými dětmi. Manželka nemá zdanitelné příjmy.
Podnikatel dosáhl za zdaňovací období roku 2010 následující skutečnosti:
*
příjmy zpodnikání dosáhly 3 500 000 Kč,
*
ze zdaňovacího období roku 2007 má podnikatel dosud neuplatněnou část daňové ztráty ve výši 35 000 Kč, tuto uplatní jako odpočet od základu daně za r. 2010,
*
úrok na běžném podnikatelském účtu za rok 2010 činí 320 Kč,
*
příjmy z pronájmu bytů v restituovaném domě činí 120 000 Kč, k tomu jsou uplatněny výdaje ve skutečné výši 135 000 Kč (odpisy, provedení opravy oken),
*
fyzická osoba prodala v prosinci 2010 osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku za částku 180 000 Kč, který zakoupila vlednu 2010 v autobazaru za částku 130 000 Kč a opravila jej vlastními silami - výdaje na náhradní díly dle paragonů činí 42 000 Kč,
*
poplatník poskytl ve zdaňovacím období dar fakultní nemocnici ve výši 10 000 Kč a uzavřel na tuto částku darovací smlouvu,
*
poplatník zaplatil za r. 2010 úroky z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření v souladu s § 15 odst. 3 ZDP - dle potvrzení stavební spořitelny ve výši 250 00 Kč,
*
poplatník zaplatil dle potvrzení penzijního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve zdaňovacím období částku 15 000 Kč,
*
poplatník zaplatil dle potvrzení pojišťovny na své soukromé životní pojištění částku 12 000 Kč,
*
poplatník uplatňuje slevu na 2 nezletilé děti žijící smanželi v domácnosti,
*
poplatník uplatňuje slevu na manželku,
*
na zálohách na dani zpříjmů zaplatil k 15. 6. a 15. 12. 2010 celkem 32 000 Kč.
 
Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání v příloze č. 1 DAP
ř. 101 – příjmy podle § 7 ZDP 3 500 000 Kč
ř. 102 – výdaje ve výši 80% z příjmů, tj. částka 2 800 000 Kč
ř. 104 – rozdíl mezi příjmy a výdaji 700 000 Kč
ř. 113 – dílčí základ daně z podnikání 700 000 Kč
 
Výpočet dílčího základu daně z pronájmu a z ostatních příjmů v příloze č. 2 DAP
ř. 201 – příjmy podle § 9 ZDP 120 000 Kč
ř. 202 – výdaje k příjmům z pronájmu 135 000 Kč
ř. 203 – rozdíl mezi příjmy a výdaji 15 000 Kč (daňová ztráta)
ř. 206 – dílčí základ daně z pronájmu – daňová ztráta 15 000 Kč
Protože fyzická osoba nedodržela časový test 1 roku podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP a prodala osobní automobil nezahrnutý v obchodním majetku dříve než za 12 měsíců od nabytí vozidla, musí být příjem z prodeje automobilu zdaněn jako ostatní příjem.
ř. 207 – příjmy podle § 10 ZDP 180 000 Kč
ř. 208 – výdaje 172 000 Kč (pořizovací cena automobilu + výdaje na náhradní díly dle paragonů)
ř. 209 – dílčí základ daně z ostatních příjmů 8 000 Kč
 
Vlastní výpočet daňové povinnosti poplatníka v daňovém přiznání
ř. 37 – dílčí základ daně z podnikání 700 000 Kč
ř. 38 – dílčí základ daně z kapitálového majetku 320 Kč
ř. 39 – ztráta z pronájmu –15 000 Kč
ř. 40 – dílčí základ daně z ostatních příjmů 8 000 Kč
ř. 41 – úhrn dílčích základů daně 693 320 Kč
ř. 44 – uplatňovaná výše daňové ztráty 35 000 Kč
ř. 45 – základ daně 658 320 Kč
ř. 46 – odpočet hodnoty darů 10 000 Kč
ř. 47 – odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření 25 000 Kč
ř. 48 – odpočet příspěvků na penzijní připojištění 9 000 Kč
ř. 49 – odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění 12 000 Kč
ř. 54 – úhrn nezdanitelných částí základů daně 56 000 Kč
ř. 55 – základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně 602 320 Kč
ř. 56 – základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů 602 300 Kč
ř. 57 – vypočtená daň z příjmů 90 345 Kč
ř. 64 – sleva na poplatníka 24 840 Kč
ř. 65a – sleva na manželku 24 840 Kč
ř. 70 – úhrn slev na dani 49 680 Kč
ř. 71 – daň po uplatnění slev 40 665 Kč
ř. 72 – daňové zvýhodnění na dvě děti 23 208 Kč
ř. 73 – sleva na dani 23 208 Kč
ř. 74 – daň po uplatnění slevy podle § 35c ZDP 17 457 Kč
ř. 85 – na zálohách zaplaceno 32 000 Kč
ř. 91 – zaplaceno více (přeplatek na dani) 14 543 Kč
Žádost o vrácení příplatku na dani se vyplní na straně 4 daňového přiznání.
 
K vyplněnému daňovému přiznání za rok 2010 poplatník doloží následující přílohy:
-
vyplněnou přílohu č. 1 obsahující výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání,
-
vyplněnou přílohu č. 2 obsahující výpočet dílčího základu daně z pronájmu,
-
na samostatném listu výpočet odpočtu daňové ztráty obsažený na ř. 44 (částka 35 000 Kč) z r. 2007, obsahující údaje podle pokynů k vyplnění daňového přiznání, nejlépe formou tabulky:
1)
zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla (byla uplatněna) – rok 2007,
2)
celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období 2007,
3)
část daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích, tj. v daňovém přiznání za rok 2008 a 2009,
4)
část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období na ř. 44 – v našem případě zbývající částka 35 000 Kč,
5)
část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích – v našem případě 0 Kč,
-
doklad o poskytnutém daru (nejvhodnějším dokladem je darovací smlouva uzavřená dle § 628 až § 630 ObčZ),
-
potvrzení stavební spořitelny o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků zaplacených za rok 2010 z tohoto úvěru,
-
potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění,
-
potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění.