Změny zákona o daních z příjmů

Vydáno: 40 minut čtení

Zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je velmi oblíbeným předmětem četných novel našich zákonodárců a ani rok 2010 nebyl výjimkou. Přičemž opět bohužel tradičně byly největší změny schváleny až v prosinci, takže na seznámení s nimi měla odborná veřejnost jen několik dnů do nabytí účinnosti hned 1. 1. 2011. Použitelností řady novinek dále zamíchalo 15 přechodných ustanovení. Po stručné rekapitulaci posledního legislativního vývoje ZDP se podrobněji podíváme na nejvýznamnější novelu roku 2010 s označením zákon č. 346/2010 Sb. , kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Změny zákona o daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel
 
Legislativní vývoj
Než se blíže podíváme na největší novelu ZDP roku 2010 zákonem č. 346/2010 Sb., tak si nejprve stručně projděme
všechny novely ZDP, které nabyly účinnosti od roku 2010 nebo později:
*
Čtyři novely ZDP schválené před rokem 2010, které nabyly účinnosti od
1. 1. 2010:
*
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (snížení sazby daně z příjmů právnických osob z 20 % na 19 %),
*
zákon č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a některé další zákony (přejmenování částečného a plného invalidního důchodu na invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2., resp. 3. stupně),
*
zákon č. 304/2009 Sb., kterým se mění zákon o správě daní a ZDP (nový paušální výdaj na dopravu),
*
zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (zejména snížení paušálních výdajů u neživnostenského podnikání).
*
Kupodivu pouhá jediná novela ZDP schválená v prvním pololetí roku 2010, účinná ihned od
16. 6. 2010:
*
zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění ZDP, a rozpočtová pravidla, a některé další zákony (nový režim zdanění státních dluhopisů 15 % srážkovou daní, které mohou nabývat výhradně fyzické osoby).
*
Jedna novela ZDP schválená již před rokem 2010, která nabyla účinnosti
1. 7. 2010:
*
zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech (pouze formální zrušení „občanského průkazu“ coby důkazu zaměstnance o trvalém pobytu).
*
Novely s účinností odloženou na
1. 1. 2011:
*
zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů (drobné navazující technické úpravy týkající se srážkové daně, zajištění daně a zálohového zdanění mezd),
*
zákon č. 199/2010 Sb., kterým se mění ZDP, a rozpočtová pravidla, a některé další zákony (viz výše, který nahradí instituci Ministerstvo financí nově vzniklým orgánem Generální finanční ředitelství).
*
zákon č. 346/2010 Sb., kterým se mění ZDP a další související zákony, 131 změnových bodů a 15 přechodných ustanovení se týká ZDP, dále jsou ještě mírně novelizovány tři další zákony - zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOR“); zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon o stavebním spoření a ZDP; daní z příjmů se týkají čtyři změnové body (zdanění st. příspěvku za rok 2010 srážkovou daní 50 % a zrušení osvobození úroků).
*
Jedna změna schválená již před rokem 2010 si počká na nabytí účinnosti až do na
1. 1. 2013:
*
zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (osvobození dávky z úrazového pojištění).
Dále se již zaměříme pouze na avizovanou největší z výše uvedených novel ZDP -
zákon č. 346/2010 Sb.,
kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „Novela“) - kterou si podrobněji přiblížíme.
 
Změny 1. části - daň z příjmů fyzických osob
Část První ZDP věnovaná dani z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) byla poznamenána 35 body Novely, po jejichž stručném výčtu se blíže zastavíme u pěti pro většinovou praxi zajímavějších témat, z nichž některé se týkají i dále uváděných změnových bodů Novely jiných částí ZDP, kde je již nebudeme znova opakovat.
    
Stručný popis změny ZDP
Formálně se upřesňuje, že ZDP zapracovává příslušné předpisy EU a v poznámce pod čarou se uvádí odkaz na 4 Směrnice Rady ovlivňující ZDP.
 
Příjmy osvobozené od DPFO podle § 4 ZDP
Upřesnění, že osvobozeno je u ozbrojených složek úmrtné a příspěvek na pohřeb.