Změny v AML oblasti - skuteční majitelé

Vydáno: 20 minut čtení

Dne 1. června 2021 nabyl účinnosti zákon č. 37/2021 Sb. , o evidenci skutečných majitelů, a s ním související změny řady předpisů zakotvené do tuzemského práva zákonem č. 527/2020 Sb. Jedná se o změny vyvolané tzv. V. AML směrnicí, které nastupují s půlročním zpožděním oproti zbylým transponovaným změnám právní úpravy praní špinavých peněz a financování terorismu.

Změny v AML oblasti – skuteční majitelé
Mgr.
Ondřej
Poupě,
Ministerstvo financí, oddělení Obecná daňová
legislativa
 
1. Účel právní úpravy skutečných majitelů
Odkrytí skutečného majitele právnických osob a svěřenských fondů patří mezi dlouhodobé cíle právní úpravy v oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jeho odhalení je jedním ze základních předpokladů pro účinné fungování finančních zpravodajských jednotek. V obecné rovině lze účel právní úpravy skutečných majitelů spatřovat v poskytnutí informací finančním zpravodajským jednotkám a v transparentnosti právnických osob a svěřenských fondů.
V prvém případě se jedná zejména o povinnosti tzv. povinných osob podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Tyto povinnosti se týkají
povinnosti identifikace a kontroly klienta
a informace, které povinná osoba o klientovi jejich plněním získá, lze považovat za nejaktuálnější, byť se získávání těchto informací a jejich aktualizace může z časového hlediska lišit, což záleží na povaze obchodu, obchodního vztahu a rizikovému profilu klienta. Takovouto informaci pak může Finanční analytický úřad získat ať už v rámci oznámení podezřelého obchodu,1) nebo v případě potřeby i na žádost2).
Ve druhém případě se pak cílí na
povinnost právnických osob a svěřenských fondů znát svého skutečného majitele
a toho uvést do evidence skutečných majitelů. Povinnost právnických osob a svěřenských fondů znát svého skutečného majitele vychází již ze čl. 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady