Uplatňování nezdanitelné části úroky z úvěru ve světle rozsudků Nejvyššího správního soudu

Vydáno: 22 minut čtení

Cílem tohoto článku je upozornit na problémy s uplatněním nezdanitelné části základu daně z důvodu zaplacených úroků z úvěru poskytnutého na výstavbu či koupi objektu k rekreaci užívaného k trvalému bydlení, které Finanční správa konzistentně a předvídatelně celá léta poplatníkům nezohledňuje. Nejvyšší správní soud však projevil jiný názor, se kterým si dovolím polemizovat.

Uplatňování nezdanitelné části úroky z úvěru ve světle rozsudků Nejvyššího správního soudu
Ing.
Monika
Sušánková,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Možnost uplatnění nezdanitelné části z důvodu zaplacených úroků z úvěru na bytovou potřebu je v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), upravena již od roku 1998. Uvedené ustanovení neprochází žádnými zásadními změnami, po celou dobu, tj. již více než 20 let, je možné uplatnit úroky z úvěru poskytnutého výhradně na bytové potřeby, které do konce roku 2020 byly uvedeny v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů. Od 1. 1. 2021 je definice bytových potřeb pro účely celého zákona přesunuta do § 4b zákona o daních z příjmů. Výčet těch bytových potřeb, u kterých lze úroky daňově uplatnit, je v zákoně o daních z příjmů po celou dobu uveden taxativně, nikoliv příkladmo. Protože úvěry jsou poskytovány na rozličné účely, tak po celou dobu platí, že účel, který není bytovou potřebou uvedenou ve výčtu v zákoně o daních z příjmů, daňovou podporu nemá.
Nejprve si připomeňme definici bytových potřeb uvedenou do konce roku 2020 v § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů:
„Bytovými potřebami pro účely tohoto zákona se rozumí
a)
výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, nebo změna stavby,
b)
koupě pozemku za předpokladu, že na pozemku bude zahájena výstavba bytové potřeby podle písmene a) do 4 let od okamžiku uzavření úvěrové smlouvy, nebo v souvislosti s pořízením bytové potřeby uvedené v písmenu c),
c)
koupě