Délka promlčecí doby u přestupků po nálezech Ústavního soudu

Vydáno: 19 minut čtení

Následující článek se zabývá neobvyklým (až kuriózním) osudem jednoho z přechodných ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, které obsahovalo ve dvou větách speciální právní úpravu běhu promlčecích dob u přestupků a které bylo postupně zrušeno dvěma nálezy Ústavního soudu, v nichž klíčovou roli sehrál pojem „trestnost“. Dále je též popsán praktický dopad jednoho z těchto nálezů na rozhodnutí o pokutě uložené podle zákona o omezení plateb v hotovosti .

Délka promlčecí doby u přestupků po nálezech Ústavního soudu
Mgr.
Libor
Nekola,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
 
1. Nová právní úprava správního trestání, přechodná ustanovení
Dnem 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), kterým došlo k zásadním změnám v oblasti správního trestání. Do 30. 6. 2017 platila pro nepodnikající fyzické osoby právní úprava v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), zatímco pro podnikající fyzické osoby a právnické osoby byla právní úprava roztříštěná a obecná úprava chyběla.1) Za jednu ze základních změn lze označit skutečnost, že pojem přestupek se v nové právní úpravě vztahuje na společensky škodlivé protiprávní činy všech výše uvedených osob, nejen těch fyzických nepodnikajících, jak tomu bylo dle právní úpravy předešlé.
V další části článku se zaměříme na problematiku uplynutí promlčecí doby, jakožto jednoho z důvodů zániku odpovědnosti za přestupek. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že se fakticky jedná o lhůtu prekluzivní, ke které se musí přihlédnout z úřední povinnosti, nikoliv pouze na základě eventuální námitky účastníka přestupkového řízení.2) Zachování tohoto pojmosloví se upřednostnilo vzhledem k běžně používané terminologii v trestním právu hmotném.3)
Zákon o odpovědnosti za přestupky upravuje nejen délku promlčecí doby, která závisí na horní hranici sazby pokuty, ale i běh promlčecí doby a skutečnosti odůvodňující její stavení a přerušení. Do 30. 6. 2017 byla problematika promlčecí doby upravena v zákoně o přestupcích a mnoha dalších speciálních zákonech pro jednotlivé úseky veřejné správy. V období od 1. 7. 2017 se v pře