Co nového přinesla novela § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018?

Vydáno: 21 minut čtení

Protože praxe ukazuje, že aplikace ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, které bylo novelizované od 1. 1. 2018, není vždy zcela jasná (a to i skutečnosti, do nichž novela nijak nezasáhla), rozhodla jsem se v následujícím příspěvku tuto problematiku trochu shrnout. 1)

Co nového přinesla novela § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018?
Ing.
Monika
Sušánková,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, odbor metodiky a výkonu daní
Pro správné zdanění je třeba si vždy položit několik základních otázek. Jedná se o daňového rezidenta, nebo daňového nerezidenta? Má poplatník u plátce daně podepsané prohlášení, či nikoliv? O jaký příjem se jedná? Jaká je výše příjmu?
 
1. Daňový rezident a podepsané prohlášení k dani
Jestliže se jedná o daňového rezidenta, je pro zdanění příjmů podstatné, zda má, či nemá u plátce podepsané prohlášení k dani. Jestliže má poplatník podepsané u plátce prohlášení k dani, zdaňují se všechny příjmy ze závislé činnosti od tohoto plátce mu plynoucí vždy zálohou na daň dle § 38h zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále také „ZDP“). Nikdy se neaplikuje § 6 odst. 4 ZDP, jelikož prohlášení k dani se nepodepisuje u plátce na konkrétní pracovněprávní vztah, ale podepisuje ho vždy konkrétní zaměstnanec u konkrétního plátce a vztahuje se na všechny příjmy tomuto zaměstnanci od plátce plynoucí. Což znamená, že všechny příjmy plynoucí od tohoto plátce se zahrnují do základu pro výpočet zálohy na daň dle § 38h ZDP, a to bez ohledu na to, o jaký druh příjmu ze závislé činnosti se jedná, i bez ohledu na jeho výši. Takový byl postup vždy, novela § 6 odst. 4 ZDP na tom vůbec nic nezměnila.
Například, jestliže má poplatník u plátce X podepsané prohlášení k dani a plyne mu příjem z pracovního poměru ve výši 20 000 Kč a zároveň má u stejného plátce příjem na základě dohody o provedení práce ve výši 5 000 Kč, bude celý příjem ve výši 25 000 Kč vstupovat (po zvýšení o povinné pojistné) do základu pro výpočet zálohy na daň podle § 38h ZDP. Protože má poplatník u plátce podepsané prohlášení k dani, nelze ani u dohody o provedení práce aplikovat daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou daně.
 
2. Daňový rezident bez podepsaného prohlášení k dani
V tomto případě nastupují otázky, o jaký příjem se jedná a jaká je výše tohoto příjmu.
Zákon o daních z příjmů v § 6 odst. 4 od 1. 1. 2018 nově stanovil 2 samostatné limity:
písm. a) se týká jen příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč;