Vybírá OSA a jí podobné svazy DPH oprávněně?

Vydáno: 14 minut čtení

Dne 18. ledna vynesl Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „SDEU“) poměrně překvapivý rozsudek týkající se uplatnění DPH u autorských práv, který patrně změní zavedenou praxi. A jak je to v těchto případech pravidlem, tak se závěry tohoto rozsudku budou aplikovat zpětně, takže plátci by si měli zkontrolovat, jak v těchto případech postupovali.

Vybírá OSA a jí podobné svazy DPH oprávněně?
Ing.
Jan
Rambousek
LL.M.
 
1. Začalo to v Polsku
Celá kauza začala dne 12. června 2013 vynesením rozsudku Krajského správního soudu ve Varšavě pod sp. zn. III SA/Wa 3311/12.1) Spor pokračoval u polského Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. I FPS 2/10,2) který předložil předběžnou otázku, která byla u SDEU zaevidována pod číslem C-37/16.
Polské organizace spravující autorská práva, obdobně jako v tuzemsku, vybírají autorské poplatky od výrobců a dovozců magnetofonů, videorekordérů, fotokopírek, skenerů, prázdných nosičů a obdobných zařízení. Tyto částky se potom podle druhu zařízení dělí různým poměrem mezi autory, výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů a vydavatele.
Sdružení výkonných umělců hudby a slova (dále jen „SAWP“) podalo žádost o závazné posouzení, zda tyto poplatky podléhají dani z přidané hodnoty. K tomu nutno dodat, že českou finanční správu je možno požádat pouze pro ověření správné sazby daně a správného uplatnění přenesení daňové povinnosti,3) ale nikoli o posouzení, zda se jedná o zdanitelné plnění či nikoli. Polská daňová správa vydala rozhodnutí, že tyto poplatky podléhají DPH a toto rozhodnutí bylo posléze napadeno u výše uvedených polských soudů. Podstatou první předběžné otázky bylo, zda musí být směrnice 2006/112/ES o společném