Elektronická evidence tržeb podruhé

Vydáno: 22 minut čtení

Vzhledem k tomu, že elektronická evidence tržeb stále vzbuzuje mnoho vášní, dovolila bych si i já zapojit se do diskuse k tomuto tématu. Ráda bych rovněž reagovala na článek Ing. Jana Rambouska, LL.M. „Zboží nebo služba – rozdílný pohled DPH a EET“ a napsala, jak to vidím já z druhé strany.

Elektronická evidence tržeb podruhé
Ing.
Monika
Sušánková
Ing. Rambousek ve svém článku1) mj. uvádí, že informace, že stánkaři poskytující rychlé občerstvení podléhají evidenci tržeb až ve třetí vlně, podle některých informací už ve druhé vlně, je názorem chybným, protože pro účely zákona o evidenci tržeb nelze převzít výklad pojmu stravovací služby uplatňovaný u daně z přidané hodnoty, což činí Generální finanční ředitelství ve své metodice uveřejněné na webových stránkách.
Předně je třeba uvést, že Finanční správa musí vycházet z textu zákona, v případě evidence tržeb je tímto zákonem zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Je pravda, že by možná bylo na první pohled jednodušší říct, že první fáze evidence tržeb se týká veškerého stravování, ale takový výklad by nebyl v souladu se zněním zákona a je velmi pravděpodobné, že někteří, kteří se v současné době brání výkladům Finanční správy ohledně fází evidence tržeb v případě stravování, by právě doslovným textem zákona začali argumentovat v případě pokut uložených finančním či celním úřadem za nesplnění povinností dle zákona o evidenci tržeb.
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v § 37 odst. 1 písm. a) stanoví, že evidovanými tržbami nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do konce třetího kalendářního měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všechny tržby, s výjimkou ubytovacích a
stravovacích služeb
uvedených v klasifikaci NACE pod kódy 55 a 56.
Zákonodárce neuvedl, že evidovanými tržbami od 1. prosince 2016 jsou tržby z činností uvedených v NACE 56 (bez slovního doprovodu), nepoužil ani název této NACE 56 – Stravování a pohostinství. Jestliže je v zákoně použit pojem stravovací služby uvedené v klasifikaci NACE pod kódem 56, nelze z toho, podle mého názoru, učinit závěr, že se má jednat o celou skupinu činností uvedených v NACE 56, přestože není úplně zřejmé, co k takové formulaci zákonodárce vedlo. Důvody, které k této formulaci zákonodárce vedly, nejsou zřejmé přímo ze zákona a nejsou uvedené ani v důvodové zprávě k zákonu. Ale nelze přehlédnout, že zákonodárce použil stejný pojem „stravovací služby“ jak v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, tak v zákoně č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, kde dochází ke snížení sazby DPH právě u stravovacích služeb.