Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury

Vydáno: 25 minut čtení

Ačkoli byla odčitatelná položka od základu daně v podobě výdajů (nákladů), které byly vynaloženy při realizaci projektů výzkumu a vývoje (dále též „VaV“), začleněna do zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů “), s účinností od roku 2005, aktuálnost (atraktivita) tohoto tématu v současné době narůstá. Článek představuje volné pokračování příspěvku z č. 5/2016 expertních příspěvků, který je zaměřen na formální a věcné náležitosti kladené na projekt výzkumu a vývoje. Autor se vrací k této problematice a následně otevírá nová témata týkající se této daňové kategorie.

Výzkum a vývoj: Vybrané aspekty odčitatelné položky od základu daně v kontextu aktuální judikatury
Ing.
Filip
Šimeček,
Odvolací finanční ředitelství
 
1. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje
Předchozí příspěvek1) se detailně zabývá formálními a věcnými požadavky kladenými na projekt VaV, což představuje pouze dílčí problematiku spojenou s uplatněním odpočtu na podporu VaV. Na první pohled se sice může zdát, že důraz by měl být kladen právě na věcné požadavky projektu VaV (ocenitelný prvek novosti a vyjasnění technické či výzkumné nejistoty), je však nutno upozornit, že odpočet na podporu VaV ve své podstatě představuje „daňovou anomálii“, neboť každý výdaj (náklad) lze do těch daňově účinných promítnout pouze jednou, ovšem výdaje zahrnuté do odpočtu na podporu VaV jsou výdaje již jednou do výsledku hospodaření, resp. základu daně, zahrnuty (§ 24 zákona o daních z příjmů) a na řádku 242 daňového přiznání snižují tyto identické výdaje základ daně podruhé (§ 34 zákona o daních z příjmů). Poplatník využívající této výhody (
de facto
bez jakékoli součinnosti se správcem daně) odpočet nejprve uplatní, tj. uspoří na dani v případě daně z příjmů právnických osob 19 % z odpočtu, přesněji řečeno z částky uvedené na řádku 242 daňového přiznání, neboť kvůli nízkému základu daně nemusí dojít k uplatnění jeho celkové možné (nárokovatelné) výše, a až následně dochází k případné revizi ze strany finanční správy. U přímé podpory (
dotace
) vše začíná žádostí o dotaci a předloženým projektem (záměrem) a splnění formálních požadavků se považuje za zcela samozřejmé. Výše uvedené tak představuje důvody zvýšených požadavků na formality, evidence a prokázání oprávněnosti také u této podpory ve formě odčitatelné položky.
 
1.1 Neopomenutelné podmínky pro uplatnění odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
První, zcela fundamentální, podmínkou pro akceptaci odpočtu na podporu VaV je existence projektu VaV (dokument) a splnění jeho formálních náležitostí včetně toho, zda byl opravdu zpracován před zahájením, resp. samotnou realizací, tohoto projektu. Autor tak opětovně poukazuje na fakt, že formální požadavky nelze podceňovat a přidává aktuální („nejčerstvější“) judikaturu. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2016, č. j. 22 Af 86/2014-33, řešil případ, kdy správce daně neměl za prokázané, že projekt VaV (dokument) byl opravdu vyhotoven před samotnou realizací projektu VaV, což dovodil z dalších písemností jako např. ze znění smlouvy o dílo. Skutečnosti, že poplatník v této věci neunesl důkazní břemeno, přisvědčil i krajs