Vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z minerálních olejů ve světle právního názoru Nejvyššího správního soudu

Vydáno: 12 minut čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2016, čj. 5 Afs 2/2015 – 76 [Ústavní stížnost odmítnuta jako zjevně neopodstatněná – I. ÚS 2762/16 ze dne 30. 8. 2016]

Vznik povinnosti přiznat a zaplatit spotřební daň z minerálních olejů ve světle právního názoru Nejvyššího správního soudu
Ing.
Ivo
Šulc
 
I. Preambule
Právní věta podle Nejvyššího správního soudu (zdroj www.nssoud.cz)
Dopravovat minerální oleje osvobozené od spotřební daně podle § 49 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném do 30. 9. 2009, lze pouze na daňovém území České republiky, což odpovídá způsobům předpokládaným v § 50 odst. 1 tohoto zákona. Uživatel, který je dopravuje v rozporu s tímto ustanovením, přichází o nárok na jejich osvobození od spotřební daně z minerálních olejů. Do jiného členského státu EU lze dopravu minerálního oleje uskutečnit v režimu podmíněného osvobození od daně podle § 25 zákona o spotřebních daních, je-li odesílatelem provozovatel daňového skladu a příjemcem daňový sklad nebo oprávněný příjemce; jinak jedině zdaněné ve volném daňovém oběhu s možností nárokovat vrácení spotřební daně podle § 14 citovaného zákona.
Tato zveřejněná právní věta není sice obsahem následující rešerše tohoto rozhodnutí Nejvyššího sprá