Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 27 minut čtení

V souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb. , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí k 31. 12. 2013 začalo od 1. 1. 2014 platit zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. , o dani z nabytí nemovitých věcí. Článek popisuje změny v tomto zákonném opatření, ke kterým dochází od 1. 11. 2016 na základě více než dvouleté zkušenosti s jeho praktickou aplikací.

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Zdeněk
Krůček
CSc.,
vedoucí sekce majetkových daní KDP ČR
 
1. Úvod
Dne 5. 8. 2016 byla publikována ve Sbírce zákonů České republiky v částce 99 pod číslem 254 novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. 11. 2016
Hlavními změnami zákonného opatření jsou
-
Sjednocení osoby poplatníka v osobě nabyvatele, zrušení institutu ručitele.
-
Změna koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí (zdanění pouze budov podle katastrálního zákona, které jsou částí inženýrské sítě).
-
Osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem.
-
Zjednodušení způsobu určení základu daně u směny.
-
Změna koncepce osvobození nových staveb a jednotek (osvobození prvního nabytí nových dokončených nebo užívaných staveb nebo jednotek).
-
Rozšíření předmětu daně na případy prodloužení práva stavby.
-
Určení nabývací hodnoty v případech nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je součástí obchodního závodu.
-
Sjednocení vymezení finančního leasingu se zákonem o daních z příjmů.
-
Vynětí přeměn i jiných právnických osob než obchodních korporací z předmětu daně.
-
V případě zřízení práva stavby rozhodnutím orgánu veřejné moci bude základem daně náhrada stanovená tímto orgánem.
-
Možnost použití znaleckého posudku u pozemků s určitými drobnými stavbami a porosty.
-
Další dílčí úpravy.
 
2. Nabyvatel jako jediný poplatník
Původní návrh právní úpravy daně z nabytí nemovitých věcí, po novele zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), počítal s takovou úpravou, dle níž bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve všech případech nabyvatel. V závěru legislativního procesu však byla schválena právní úprava, dle níž je ve vymezených případech poplatníkem daně převodce. Ta