Oznámení o osvobozených příjmech

Vydáno: 18 minut čtení
Oznámení o osvobozených příjmech
Ing.
Monika
Sušánková,
Finanční úřad pro Plzeňský kraj, odbor metodiky a výkonu daní
Vzhledem k tomu, že poslední dobou se všude vášnivě diskutuje jen o kontrolním hlášení, mohla by docela zaniknout jiná povinnost, která vyplývá ze zákona o daních z příjmů a je v této době velmi aktuální. Jedná se o povinnost některých poplatníků – fyzických osob podat oznámení o osvobozených příjmech. Nebylo by dobré tuto povinnost opomenout, jelikož její nesplnění je spojeno s poměrně značnými sankcemi, jak bude uvedeno dále.
Tato povinnost byla s účinností od 1.1.2015 do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, začleněna zákonem č. 267/2014 Sb. a je upravena v § 38v, sankce za její nesplnění pak v § 38w. Jedná se o další ze série schválených či připravovaných opatření, která by měla v budoucnu napomáhat zamezování daňových úniků.
Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob se v souladu s § 38g odst. 3 zákona o daních z příjmů neuvádějí do daňového přiznání, správce daně tak o těchto příjmech nemá žádnou informaci. Protože by nebylo žádoucí měnit zákon o daních z příjmů v tom smyslu, že by se měly osvobozené příjmy do daňového přiznání uvádět a označovat, že se jedná o osvobozené příjmy (bylo by to prakticky neproveditelné a komplikované vzhledem k rozsahu osvobozených příjmů – § 4, § 4a, § 6 odst. 9, § 10 odst. 3, často nepatrné výši, v některých případech i problematickému ocenění a evidování příjmů), přistoupil zákonodárce k jinému řešení, že významné osvobozené příjmy budou poplatní