Co si s ním počne?

Vydáno: 13 minut čtení

Správa daní tu má další průlomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Jedná se slovy aktualit stránek www.nssoud.cz o „průlomové usnesení v otázce povahy daňového penále, které vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Sedmičlenný senát se jednomyslně shodl, že penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků (ve znění účinném od 1.1.2007 do 31.12.2010) a § 251 zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu , má povahu trestu; je na ně třeba aplikovat čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod .“

Co si s ním počne?
JUDr.
Alena
Kohoutková
Tolik právní věta, která zásadním způsobem otevírá otázku trestání za porušení povinností při správě daní. Strefila se tato „dělová rána“ do černého? Tentokrát by se dalo říci, že ano. Mířila přesně a přitom nezasáhla cíle, kde jsou skryty choulostivé otázky, jako je např. otázka porušování pravidla
ne bis in idem
. Současně se nedotkla otázky, zda povaha trestu vznikajícího
ex lege
ve formě penále podle daňového řádu je jednoznačně podřaditelná pod správní sankce (což bývalo opakovaně judikaturou vylučováno), či zda se jedná o trest z oboru trestního práva.
Dovolte vzpomínku na to, jak se mnoho let snažil daňový proces obhájit jistá procesní specifika vůči správnímu řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a udržet si prostor pro odchylné jednání s cílem stanovit a vybrat daň. Nyní nastává čas, kdy došlo na otázky spojené se specifiky trestání za porušení povinností při správě daní. Autorka se obává, že pokud by mělo dojít k nastavení sankčního systému zřetelného, spravedlivého a daním prospěš