Pojištění při výkonu povolání a další pojistky potřebné pro činnost zdravotníků

Vydáno: 37 minut čtení

V současné době není prakticky možné vykonávat své povolání bez několika forem pojištění. To se týká zejména zdravotnických pracovníků, lékařů, zdravotních sester či laborantů i dalších profesí, zvláště těch, kteří pracují v právních formách fyzických osob (OSVČ) nebo ve sdružení. V České republice v této právní formě pracuje více než 30 000 osob, další tisíce zdravotníků pak pracují v právních formách právnických osob, nejvíce jako společníci společností s ručením omezeným. Ale i v této posledně jmenované formě se ono omezené ručení týká ekonomických aspektů výkonů činnosti; netýká se odborného, profesního výkonu a jeho možných důsledků.

Pojištění při výkonu povolání a další pojistky potřebné pro činnost zdravotníků
Mgr.
Eva
Bohanesová,
Ph.D.,
Ing.
Jana
Bellová,
Ph.D.,
Ing.
Jaroslav
Zlámal,
Ph.D.
 
Úvodem
Chybovat je lidské, ani nejkvalifikovanější profese nejsou prosty omylů, chyb a špatných rozhodnutí. Uvádí se, že ve Spojených státech amerických se nejvíce právníků věnuje právě zdravotnickému právu a svou profesi vykonávají často jako osobní právníci lékařů, zdravotníků či obecně poskytovatelů zdravotní péče. Některé velké nemocnice mají vlastní, často rozsáhlá právní oddělení, nebo se opírají o služby větších advokátních kanceláří, specialistů na právní pomoc zdravotníkům. Liberálně tržní systém, jehož hlavním představitelem jsou právě USA, kde miliony lidí nejsou nijak pojištěny pro případy lékařských zákroků, zdravotního ošetření či nutné rehabilitace, vede logicky k tomu, že bývalí pacienti, kteří za služby zdravotní péče velmi zaplatili, se snaží získat alespoň nějaké peníze zpět formou žalob na výkony, péči, služby a další aspekty zdravotní péče. Tento fenomén, který je odvislý od daného systému organizace zdravotní péče, se však začíná čím dál více uplatňovat i v našem bismarckovském systému založeném na povinném zdravotním pojištění. Stále více musí lékaři, sestřičky či zdravotnický personál čelit jednak fyzickému napadání při výkon péče, jednak následnému vymáhání peněz za poškození, újmy a dalším dopady výkonů zdravotní péče. Ve veřejných médiích jsou čas od času zveřejňovány případy obžalob zdravotníků, lékařů nebo celých zdravotnických institucí z údajného nebo i reálného poškození pacienta. Na druhé straně je zdravotnický personál vystaven útokům psychopatů či jinak nemocných lidí, a to včetně útoků, které mají za následek tragické vyústění. S rozvojem techniky se nebezpečí spíše zvyšuje, objevují se nové formy ohrožení, a to nejen ve zdravotnické oblasti, ale obecně. Jsou známé případy výbuchu plynu na Slovensku (v roce 2019 k nim došlo opakovaně), proběhly hackerské útoky na výpočetní síť nemocnice (a v jeho důsledku pak vyřazení celého provozu), víme o případech ublížení na zdraví lékařů, sestřiček a dalších zdravotníků, případy pobodání lékárníků anebo tragická událost střelby ve fakultní nemocnici v Ostravě. Je evidentní, že agresivita lidí stoupá, zvyšuje se počet psychicky nemocných lidí. Statistiky uvádějí, že každý desátý člověk v ČR trpí určitou psychickou nemocí a někteří psychiatři tvrdí, že za pár roků se toto procento zvýší na 25 % dospělé populace. Zvyšuje se počet psychicky nemocných dětí a učitelé na základních školách si stěžují na neobvykle agresivní formy dospívání. Ne všemu lze zabránit, ne všechno lze předvídat. Zřejmě nepůjde tento trend rychle zvrátit,
eliminovat
nebo zastavit. Lidský život nelze ničím nahradit, stejně jako poškození zdraví, ztráty orgánů, zhoršenou kvalitu života. To nelze nahradit žádnými pojistkami, žádnými penězi. Nicméně některé formy tzv. neživotního pojištění mohou lékařům a zdravotníkům pomoci při výskytu těchto negativních jevů. Podívejme se proto v následujícím textu na některé žádoucí formy pojištění lékařů a zdravotníků trochu podrobněji. Nejprve však definujme základní termíny v pojišťovnictví. To patří mezi nejstarší odvětví obchodních vztahů vůbec; jeho historie spadá již do starého Egypta, dva a půl tisíce let před našim letopočtem.
 
Obecná terminologie v pojišťovnictví
V této části textu přinášíme výčet pojmů pojišťovnictví, které mají využití v dále specifikovaných oblastech pojištění. Všechny uvedené pojistky patří do kategorie tzv. neživotního pojištění.
Neživotním pojištěním se
rozumí takové pojištění, které se vztahuje na majetek, odpov&