Osoba bez plátce pojistného ve zdravotním pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Z hlediska řešení pojistného vztahu (pojištění) osoby s trvalým pobytem na území České republiky rozhoduje ve zdravotním pojištění kalendářní měsíc. To znamená, že zdravotní pojišťovnu zajímá, zda má každý její pojištěnec v rámci daného měsíce (alespoň po část takového měsíce) kryté zdravotní pojištění některou ze zákonem stanovených kategorií. Tyto situace zdravotní pojišťovny průběžně vyhodnocují a pokud zjistí nesoulad, zpravidla neprodleně kontaktují dotyčnou osobu za účelem sjednání nápravy. Veškeré úkony provádějí zdravotní pojišťovny s ohledem na promlčecí dobu.

Osoba bez plátce pojistného ve zdravotním pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Zákonné možnosti
Každá osoba s trvalým pobytem na území České republiky je ze zákona povinně účastna českého systému veřejného zdravotního pojištění. Pokud není pojištěnec zaměstnán v zaměstnání zakládajícím účast na zdravotním pojištění (kdy pojistné za zaměstnance hradí zaměstnavatel), může si sám platit pojistné jako osoba samostatně výdělečně činná nebo osoba bez zdanitelných příjmů. Kromě těchto možností je téměř šest milionů našich občanů registrováno v kategorii osob, za které platí pojistné stát, což znamená, že tyto osoby pojistné neplatí, pokud nejsou výdělečně činné. Není výjimkou ani přípustný souběh vybraných kategorií, třeba evidence na Úřadě práce s příjmem do poloviny minimální mzdy v rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání (kromě dohod o provedení práce). V této souvislosti ještě přichází v úvahu vynětí z českého systému veřejného zdravotního pojištění, a to například z důvodu výkonu výdělečné činnosti ve státech Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) nebo ve Švýcarsku podle