Zaměstnávání "státních pojištěnců" a zdravotní pojištění

Vydáno: 18 minut čtení

Takzvaní „státní pojištěnci“ neboli slovy zákona osoby, za které je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Mezi tyto osoby řadíme například poživatele důchodů, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, studenty, uchazeče o zaměstnání, osoby pečující o závislou osobu podle zákona o sociálních službách a další.

Zaměstnávání „státních pojištěnců“ a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
Za každou takovou osobu obdrží příslušná zdravotní pojišťovna od ledna 2021 od státního rozpočtu měsíčně 1 767 Kč, ovšem za podmínky, že je jí známo zařazení této osoby v kategorii osob, za které hradí pojistné stát, a tudíž může tento nárok uplatnit. Z tohoto důvodu je důležité plnění oznamovací povinnosti neboli oznamování skutečností rozhodných pro povinnost státu platit pojistné, a to buď u zaměstnavatelů (je-li jim daná skutečnost známa) nebo u pojištěnců jako fyzických osob.
Při zaměstnávání těchto osob platí specifická pravidla, která zaměstnavatele (i zaměstnance) po finanční stránce určitým způsobem zvýhodňují, a pokud to okolnosti umožňují, přijímají zaměstnavatelé i z těchto důvodů právě tyto osoby.
 
Vyměřovací základ – bez nutnosti dodržení minima
Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat osobu, za kterou je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného i stát, nemusí u sjednaného pracovněprávního vztahu dodržet při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ. Pojistné se tedy odvádí ze skutečné výše příjmu u:
pracovní smlouvy při jakékoli výši příjmu,
dohody o pracovní činnosti za podmínky že příjem činí alespoň 3 500 Kč,
dohody o provedení práce tehdy, pokud příjem převyšuje 10 000 Kč.
Taktéž OSVČ – „státní pojištěnci“ – nemusejí při odvodu pojistného dodržet minimální vyměřovací základ, platný pro podnikatelskou sféru, ale tímto vyměřovacím základem je za rozhodné období kalendářního roku sazba 50 % daňového základu.
 
Zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jsou-li tyto osoby zaměstnány, pak zaměstnavatelé (kromě formy pracovní smlouvy) často využívají pracovněprávní vztahy jdoucí mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. U obou typů dohod došlo ve zdravotním pojištění s účinností od 1. 1. 2015 k podstatné změně, kdy se pro účel vz